Nyheter

Så ligger det till i viaduktsfrågan

Nyheter I dag presenterar vi en tidslinje över en het fråga.

I dag presenterar vi en tidslinje över viaduktprocessen. Bild: David Alin

Viaduktens vara eller icke vara har aktualiserats sedan förbindelsen stängdes för biltrafik 1 december 2020. Nu kan ett av Värnamos signaturmonument få nytt liv. I dag diskuterar kommunstyrelsen teknik- och fritidsnämndens begäran på 150 000 kronor för att bekosta den pågående utredningen rörande om det kan tillåtas ett reversibelt körfält på bron.

För att såväl gamla som nya läsare ska få koll på händelseförloppet rörande viadukten publicerar vi en tidslinje över händelseförloppet.

2016: Besiktning genomförs. Den pekar på behovet av livstidsförlängande åtgärder på viadukten. Betong har lossnat så att armering är blottlagd, med följden att det blir rostangrepp. 

Maj 2020: Huvudinspektion av viadukten enligt gällande normer görs. Huvudinspektionen visar precis som besiktningen 2016 att en omfattande renovering behöver göras. 

26-28 Augusti 2020: Bolaget Kiwa Inspecta genomför en visuell kontroll av viadukten med uppdraget att göra en fristående bedömning av konstruktionen. I rapporten gör utredarna bedömningen att viadukten är i slutet av sin tekniska livslängd och behöver förstärkas och renoveras kraftigt eller bytas ut helt inom en period på cirka tre år. I rapporten påpekas även att vidare åtgärder bör ske mot bakgrund av detaljerade bärighetsutredningar mot gällande kravdokument. Förslagsvis utreds detta skyndsamt inom cirka sex månader, skriver utredarna i rapporten.

27 oktober 2020: Tekniska utskottet beslutar att stänga viadukten för all biltrafik senast den 1 december samt att ställa sig bakom presenterade trafikåtgärder som följd av att viadukten stängs. 

4 november 2020: Pressträff om trafikåtgärderna.

17 november 2020: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av en ny viadukt. Utredningen kostar en halv miljon kronor och målet är att den vara klar den 30 november 2021, med en delrapportering senast den 25 maj 2021. 

30 november 2020: Artikel: ”Cirkeln är sluten

17 december 2021: Jörgen Skärin (MP) ställer en interpellation om viadukten som tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) besvarar på kommunfillmäktige

28 april 2021: Samhällsbyggnadsnämnden informeras om projekt ”Central förbindelse”. Där informeras att en projektorganisation har tagits fram med projektgrupp, tjänstemannastyrgrupp och politisk styrgrupp. Arbetet inleddes i februari med en workshop. Arbetsgruppen tittar på flera alternativa lägen och lösningar. Det man sett är att det som fungerar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter fungerar för alla trafikslag.

9 juni 2021: I Alliansen för Värnamos budget presenteras en satsning på 100 miljoner kronor på en ny förbindelse över järnvägen. 

7 september 2021: Stadsarkitekt Henrik Storm informerar om projekt ”Central förbindelse” för kommunstyrelsen. Han berättar om de eventuella lösningar projektgruppen har tittat och den lösning som projektgruppen föreslår. 

13 september 2021: Artikel: ”Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut

11 januari 2022: Insändare: ”Bygg en ny viadukt omgående!

29 mars 2022: Tekniska förvaltningen föreslår till tekniska utskottet att nya skolsatsningar prioriteras framför en ny viadukt i förslaget till investeringsbudget 2023 och investeringsplan för 2024–2027. 

29 mars 2022: Tekniska utskottet antar inte tekniska förvaltningens förslag att skjuta på en efterträdare till viadukten. 

31 mars 2022: Under kommunfullmäktige ställer tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S) en fråga till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan och budget följer alliansens planer på en ny viadukt. Frågan besvaras.

8 juni 2022: Alliansen i Värnamo presenterar sin budget. Där finns 20 miljoner kronor avsatt för en utredning för en ny viadukt i Värnamo. 

17 juni 2022: Socialdemokraterna Värnamo presenterar sin budget innehållande bland en satsning på 300 miljoner kronor för en ny viadukt. 

21 juni 2022: Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att klarlägga förutsättningar för att snarast påbörja byggandet av en ny central förbindelse över järnvägen i Värnamo.

22 juni 2022: Kommunfullmäktige antar Alliansen i Värnamos budgetförslag. 

9 september 2022: Artikel: ”Så tänker partierna om viadukten

4 maj 2023 : Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. 

22 juni

20 september 2023: Artikel: Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål

2 november 2023:  Teknik- och fritidsnämnden ansöker om 150 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar under 2023 för att genomföra bärighetsutredningen av viadukten som ligger till grund för ett reversibelt körfält för kollektivtrafik på förbindelsen.

21 november 2023: Kommunstyrelsen behandlar teknik- och fritidsnämndens nyss nämnda ansökan.

Taggar

Dela


Läs mer

Begär 150 000 för utredning
Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål
Viadukten kan tillåtas för bussar
Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut
Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”
Nämnd får pengar för utredning
Dömer ut viadukten: ”Rekommenderar att ny bro byggs”
Politikerna om utredningen: ”Vi måste ha en plan för trafiken”

4 reaktioner på Så ligger det till i viaduktsfrågan

Politiker ska ej besluta om viadukten, folket kan göra detta så blir det klart. Väntar man på politiker så får vi aldrig viadukten

Det här är så fruktansvärt dåligt behandlat, precis som mycket annat inom kommunen. Varför börjar man inte att bygga en ny viadukt? Är det viktigare att typ krafsa ner avlopp i Hamra som Hamraborna tydligen inte vill ha än att skjuta på strukturella projekt som behövs? Beslutsfattarna ska vara glada att ingen har presenterat en koldioxidberäkning 😱

Mycket snack och lite verkstad. Bärighetsutredningen skulle vara klar om tre, fyra veckor sa förvaltningschefen i augusti.

Kommentarsfunktionen är stängd