Nyheter

Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål

Nyheter En rapport rekommenderade skyndsamt en utredning med bärighetsberäkning av viadukten inom sex månader. Drygt tre år senare är utredningen på gång.

Utredarna rekommenderade skyndsamt en bärighetsberäkning av viadukten inom sex månader. Drygt tre år senare är utredningen på gång. Bild: David Alin

Bolaget Kiwa Inspecta genomförde den 26-28 augusti 2020 en visuell kontroll av viadukten med uppdraget att göra en fristående bedömning av konstruktionen. I samband med inspektionen gjordes även uttag av sex stycken borrkärnor vertikalt underifrån i brobaneplattornas mittsektioner. Syftet med dessa prover var att utföra analys av tryckhållfasthet, karbonatiseringsdjup och kloridprofil. Inspektionsresultaten bekräftade en omfattande skadebild orsakade av såväl miljöfaktorer som skador orsakade av överlaster. 

– Sprickor tvärs belastningsriktningen i huvud-, tvär- och kantbalkar. Denna typ av skador indikerar att bron varit underdimensionerad med avseende på trafiken den har varit utsatt för genom åren.

– Omfattande spjälkningsskador på grund av korroderad armering på brobaneplattornas undersida. Spjälkningsskador förekommer även fläckvis på huvud-, tvär- och kantbalkar. Denna typ av skador indikerar att betongen inte längre har en korrosionsskyddande verkan vid djupet för armeringen. När armeringen korroderar sker en volymökning vilket medför att betongen spricker och spjälkas loss. Detta beror på att karbonatiseringsfronten har nått läget för armeringen i konstruktionen. Alternativt att kloridinträngning har ägt rum. Ett vanligt problem för äldre brobaneplattornas undersida är att armeringen har hamnat för ytligt i formen med för litet täckskikt. Bitar som faller från bron utgör även en direkt fara för gångtrafiken under bron.

– Korroderad armering. Denna typ av skador förekommer i mer eller mindre stora partier i brobaneplattan men även i viss omfattning i huvud-, kant- och tvärbalkar. Armeringen som korroderar påverkar direkt konstruktionens bärförmåga.

– Nya skador vid tidigare lokala reparationer av spjälkningsskador. Det är uppenbart att dessa försök inte har varit framgångsrika i syftet att förhindra armeringskorrosion. 

– Räcken och räckesinfästningar har lokala korrosionsskador och deformationer. Detta kan ha en säkerhetsmässig betydelse om eventuella fordon kör in i räcket. Denna typ av skador kan dock hanteras med normala underhållsåtgärder.

– Täckskikten bedöms vara av storleksordningen cirka 5-50 millimeter. Detta uppfyller inte dagens krav men heller inte helt de krav som fanns vid tidpunkten för byggandet för bron. Vid vissa områden kan tex byglar skönjas. Vid tidpunkten för byggandet gällde minst 20 millimeter för brobaneplatta och 30 millimeter för balk.

I rapporten gjorde utredarna bedömningen att viadukten är i slutet av sin tekniska livslängd och behöver förstärkas och renoveras kraftigt eller bytas ut helt inom en period på cirka tre år. I rapporten påpekas även att vidare åtgärder bör ske mot bakgrund av detaljerade bärighetsutredningar mot gällande kravdokument. Förslagsvis utreds detta skyndsamt inom cirka sex månader, skriver utredarna i rapporten.

– Detta är tydligen nu efter tre år fortfarande inte gjort, menar en kommuninvånare som har hört av sig till oss. 

Vi tog vidare kommuninvånarens frågor till Värnamo kommun. Projektledaren Henrik Lönngren svarar: 

Det pågår en utredning med bärighetsberäkning som syftar till att undersöka möjligheterna till att kunna trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till viaduktens nuvarande kondition och vilka åtgärder som krävs. Utredningen förväntas bli klar under hösten.

Rapporten påvisar byggfel och att den senaste reparationen redan hade gått sönder. Vad hade kommunen för kontrollant av entreprenaden?

Det dokumenterade byggfel som jag känner till är infästning av en räckesståndare i ett fall. Jag har ingen uppgift om vilken kontrollfunktion som kommunen hade vid tillfället. Räckesarbetena utfördes för 10-15 år sedan. Ovan byggfel påverkar inte brons bärighet.  

Hur kan man fundera över att köra med bussar på förbindelsen när inte ens plogresurser tillåts? 

Utredningen ska undersöka om det är möjligt att trafikera med bussar (enkelriktat), till exempel centriskt på bron, och därmed möjligen uppnå en större lastkapacitet. Detsamma gäller självfallet för plogresurser. 

Taggar

Dela


Läs mer

Begär 150 000 för utredning
Så ligger det till i viaduktsfrågan
Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”
Nämnd får pengar för utredning
Dömer ut viadukten: ”Rekommenderar att ny bro byggs”
Politikerna om utredningen: ”Vi måste ha en plan för trafiken”

11 reaktioner på Efter tre års väntan – snart vet vi vad viadukten tål

Detta är en skandal. Kommunen försöker desperat spara pengar genom att göra en utredning som går ut på att ”reparera ” en utsliten viadukt.

Hur kan ni ens tänka tanken att eventuellt låta bussar köra på viadukten igen? Tala om att kunna riskera människors liv. Vem är ens intresserad att lyssna på alla ursäkter om eventuella fel hit och dit med bärighet och sprickor och felbyggen. Allt detta borde bli en ögonöppnare om att viadukten inte ens borde cyklas eller gås på. Allt handlar om pengar och ingenting annat. Jag tror att Värnamo kommun varken har råd att riva eller renovera viadukten. Det har lagts så mycket pengar på så många andra skrytbyggen och dyra konstverk hit och dit i Värnamo. Och viadukten har fått stå och falla sönder mer och mer under åren. Man är uppvuxen i Värnamo. Och vet hur mycket tung trafik som har kört ner och upp de senaste 50 åren. Och det har hänt åtskilliga olyckor med tunga fordon som säkert påverkat hållfastheten på bron.
Jag tycker att kommunen har prioriterat fel sedan viadukten stängdes för biltrafik. Den står där som en påminnelse om vart miljonerna i Värnamo kommun IinteNTE går till. Gör om och gör rätt.

Det här är bara för dåligt, hålla på att dravla med någonting som ändå behöver renoveras/ersättas. Hade arbetet börjar direkt skulle ersättaren varit klar för länge sedan… Vad är det för vinst med att skjuta detta framför sig?

Det är inte en räckesinfästning som är fuskad med. Läser man rapporten så står det klart och tydligt att det är 25 stycken som är klassade som byggfel. De påverkar inte bärigheten, men väl säkerheten om någon kör emot räcket. Dålig koll.

Bygg ny. Vad gör ni om trafiken släpps och något brister? Hela Sverige kommer att prata om detta. Tänk vilka stopp för alla tågen som behöver passera bara.

Vilken tid detta tar!
Denna viadukt berör väldigt många Värnamobor och kommuninvånare. En ny viadukt måste snarast byggas för att få ordning på den dåliga trafiksituationen i Värnamo.
Att besluta om att bygga en ny fotbollsarena, för ett fåtal Värnamobor, för hundratals miljoner gick snabbt och på tveksamma demokratiska grunder. Märkliga avväganden.

Kommentarsfunktionen är stängd