Nyheter

Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola

Nyheter I juni måste förskolan Gläntan flyttas från regionens mark, strax intill sjukhuset, då nuvarande plats ska ge utrymme för en ny byggnad och arrendeavtal med kommunen är uppsagd.

Gläntans förskola. Arkivbild: David Alin

I augusti förra året berättade vi att arrendet, där förskolan Gläntans paviljonger finns, är uppsagd av regionen då ny byggnation för habiliteringscentrum ska byggas. Då berättade regionens fastighetschef att ”från början var det sagt att man behövde marken i tre år vilket har blivit förlängt. Nu behöver vi marken för sjukvårdsändamål och har sagt upp avtalet med kommunen”. 

Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde informerades om förvaltningens olika förslag dit förskolan Gläntan kommer att flyttas till i sommar. 

– Vi politiker informerades om utredningen som gjorts. Det är snabba ryck, då arrendeavtalet är uppsagt av regionen som behöver marken själva. Mossleplatån, de tre villatomterna, är bästa förslaget från oss, menar Gottlieb Granberg (M). 

I tjänstepersonernas utredning fanns följande förslag som skulle kunna ersätta Gläntans förskola: 

Västrabo – renovera och anpassa Västrabos nuvarande lokaler till ändamålsenliga lokaler för förskolan blir ett dyrt alternativ. Ingen lämplig utemiljö i närheten. 

Dalstigen – lokal finns tillgänglig men barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare lämnat lokalerna 2020 då den inte bedömdes vara ändamålsenlig. Dalstigens förskolelokal är belägen i ett lägenhetskomplex som är svårt att anpassa ur ett arbetsmiljöperspektiv och hyreskontraktet är uppsagt vid årskiftet. Alternativt medger inte flexibilitet att möta ett större behov. 

Getingen, Biet och Humlan – externa förhyrda förskolor som kommer att sägas upp i samband med färdigställande av ny förskola på Magnusgatan. Geografiskt fel sida av Värnamo sett till behovet. 

Nyetablering av ”Nya Gläntan” – paviljonglösning nödvändig i området kring Mossle och Mosslelund eftersom antalet förskoleplatser inte tillgodoses med befintliga förskolor och andra alternativ lösningar inte finns. 

Egnahemsparken – korsningen Hantverkargatan och Bondegatan med ett tidsbegränsat bygglov. Platsen har asfaltsytor samt gräsytor och mindre åtgärder är nödvändiga. Fördelen med platsen är närheten till vårdnadshavare att hämta och lämna, nackdelen är den begränsade ytan som inte ger möjlighet för förskolan att växa och utökas med fler avdelningar. Bedömningen är störningar avseende trafik blir omfattande. 

Mossleplatån väster om tilltänkt lekplats – ej aktuellt alternativ då det finns gasolcisterner placerade och det innebär också att det inte får bedrivas någon stadigvarande verksamhet inom område närmare än 250 meter ifrån dessa. Det skulle även behövas tillverkas mycket av den skog som sparats för att vara en del av miljön i området och verka som bullerskydd och det skulle innebära stora, betydande ekonomiska konsekvenser för att förlägga paviljongförskolan på helt jungfrulig mark, vilket dessutom bör värnas om. 

Mossleplatån lekplats – en förskola där skulle innebära att den tilltänkta lekplatsen inte skulle kunna etableras. Ytan är inte tillräckligt stor för att möjliggöra flexibilitet att växa vid kommande behov. Förskolepaviljongen skulle också hamna i riskområdet för gasolcisternerna. Infrastrukturen behöver ses över, både anslutningar och teknikförsörjning. 

Mossleplatån planerad förskoletomt – under de närmsta åren framöver kommer stora byggnationer av flerbostadshus ske i direkt anslutning till barnen, där all byggtrafik in och ut från Mossleplatån kommer att passera detta område. Området skulle vara starkt begränsad för kommande byggnation. 

Mossleplatån söder om bostadsområdet – förslaget skulle innebära att all trafik till och från förskolan leds in i bostadsområdet, vilket skulle störa de framtida boende i området. Bullerutredning krävs och den kommer inte att hinna genomföras innan förskolan måste vara på plats. 

Åkermark vid rondell/infart från väg 27 – inte lämpligt enligt barn- och utbildningsnämndens geografiska önskemål och krav. Marken utarrenderas till lantbrukare som aktivt brukar marken, vilket gör att arrendet skulle behövas sägas upp och odlingsmark skulle behöva exploateras. 

Mossleplatån villatomtmark – in- och utfart kan ske via Saxgatan och ett större trafikflöde genom bostadsområde undviks. Bullerutredning genomförd. Placeringen är väl anpassad efter barn- och utbildningsnämndens önskemål. Förskolan blir placerad tillräckligt långt ifrån faran vid en eventuell explosion i gasolcisternerna, så att barnen kan vistas i säkerhet utan orolighet. Förläggningen av paviljongförskolan planeras med byggnaden som rygg mot hela villaområdet och utemiljön för barnen kommer att vara på stora öppna ytor med skog att leka i. Verksamheten kommer inte att påverkas av byggnadsarbetet som kommer att pågå under flera år. Tomterna är redan försedda med nödvändig teknisk försörjning, där el, spillvatten och vatten är inräknade och den nya asfalterade vägen behöver inte grävas upp och asfalteras på nytt. Vid avetablering kan nedlagda kostnader för terrassering tillföras på tomtpriset. 

Teknik- och fritidsförvaltningen sammanfattar ärendet med att alternativet att förlägga paviljongerna på de tre villatomterna, det sistnämnda förslaget, är det bästa när det gäller utemiljö, infrastruktur, lokalisering enligt barn- och utbildningsnämndens önskemål, närhet för barn och vårdnadshavare samt det växande behovet av förskoleplatser i och omkring Mossleområdet. 

Fotnot: Under januari månads kommunfullmäktiges beslutades att 4 miljoner kronor skulle avsättas till paviljonglösning för Gläntans förskola.

Teknik och fritidsnämnden föreslår att de tre villatomterna på Mossleplatån (vid det röda X:et på bilden) blir den nya platsen för Gläntans förskola. Bild: Värnamo kommun

Taggar

Läs mer

Förskola tvingas flytta: ”Ett slag i magen”
Klartecken för ny paviljongförskola 
Föreslår satsning på ny paviljongförskola 
Beskedet: Här placeras Gläntans förskola