Nyheter

Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Nu vet vi var förskolan Gläntan placeras. 

Gläntans förskola. Arkivbild: David Alin

I höstas kom beskedet från Region Jönköpings län att arrendeavtalet med kommunen gällande Gläntans förskola sägs upp. Sedan uppsägningen har teknik- och fritidsförvaltningen fortlöpt samarbetat med med barn- och utbildningsförvaltningen. Via gemensamma arbetsmöten har identifierats behov och konsekvenser vilket har renderat i en konsekvensanalys upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen. I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har olika lokaliseringar på kommunal mark, allmän platsmark samt möjlighet till tidsbegränsade bygglov vid de olika lokaliseringarna har utretts. Diskussioner med kommunens mark- och exploateringsenhet avseende lokalisering på Mossleplatån har förts vid olika tillfällen.

På lång sikt planeras Gläntans förskola att ersättas av en ny förskolebyggnation på Mossleplatån, men det ligger några år framåt i tiden. Till dess behöver Gläntans förskola nu en ny plats. Behovet bedöms vara sex till åtta avdelningar för att möta framtida behov.

I december 2022 beslutade kommunfullmäktige att bevilja fyra miljoner kronor för en ny paviljongförskola 2023 som ersättning för förskolan Gläntan. 

Som vi berättade för några veckor sedan ställde sig teknik- och fritidsnämnden bakom teknik- och fritidsförvaltningens åsikt om att en placering på villatomtmarken på Mossleplatån är det bästa alternativet. ”Alternativet att förlägga paviljongerna på den platsen svarar bäst mot bra utemiljö för barnen, bra infrastruktur, lokalisering i område nära barn- och utbildningsförvaltningens önskemål och det växande behovet av förskoleplatser i och kring Mossleområdet under flera år”, menar förvaltningen som har ansökt och fått beviljat ett tidsbegränsat bygglov på tio år för för en modulbygd förskola på tre villatomter inom kvarteret Handen på Mossleplatån.

Men mark- och exploateringsenheten delar inte teknik- och fritidsförvaltningens åsikter. Deras förslag var att under två års tid tillfälligt upplåta platsen då det råder en stor brist på villatomter i Värnamo stad medan teknik- och fritidsförvaltningen behövde den temporära lösningen med modulförskolan på minst fem år på grund av dyra etableringskostnader.

”I ansökan om det tidsbegränsade bygglovet är den tillfälliga lösningen förlängd till 10 år. I och med att stadsdelen Mossleplatån blev färdigställd efter sommaren 2022 släpptes under hösten 25 stycken nya villatomter och blev tillgängliga för tomtkön. Trots stigande räntor och rådande världsläget har det fram tills i dag sålts 4 tomter och något fler är reserverade. Just nu finns cirka 15 tillgängliga villatomter i Värnamo stad inklusive de 3 aktuella tomterna i kvarteret Handen. Det är fortfarande över 300 personer som står i tomtkö och som väntar på att det ekonomiska läget ska stabiliseras och därmed vågar börja bygga igen. Det finns inga andra pågående bostadsprojekt centralt i Värnamo som gör att det tillkommer några nya villatomter de närmaste 3–5 åren.

Mark- och exploateringsenheten delar inte teknik- och fritidsförvaltningens bedömning gällande placering på villatomtmark på Mossleplatån. Kvarteret Handen och de tre villatomterna ligger längst in i hela området på Mossleplatån. Mark- och exploateringsenhetens bedömning är att oavsett vilken tillfartsväg man använder för att ta sig längst in i området så kommer all bostadsbebyggelse att påverkas negativt och av ett betydligt större trafikflöde. Mark- och exploateringsenhetens samlade bedömning är att en upplåtelse av villatomterna inom kvarteret Handen för förskoleverksamhet inte är lämpligt. Förutsättningarna förändras för redan befintliga tomtköpare i området men även för presumtiva tomköpare. Ett anspråkstagande av villatomterna för förskoleverksamhet skulle medföra ett intäktsbortfall för mark- och exploateringsenheten på 1 950 000 kronor. En lokalisering av en förskola på kvartersmark för bostadsändamål strider mot detaljplanen”, skriver tjänstemännen på kommunledningsförvaltningen som föreslog avslag på placeringen. 

På kommunstyrelsens möte blev det omröstning. M yrkade med instämmande av S på att godkänna den föreslagna placeringen. SD yrkade emot. Efter omröstning beslutades att  förskolepaviljongerna förläggs på villatomterna inom kvarteret Handen.

– Det här har inte varit en lätt fråga, men nu har vi en lösning på plats så att förskolan kan vara på plats på Mossleplatån till sommaren, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M). 

De tre tre villatomterna på Mossleplatån (vid det röda X:et på bilden) blir den nya platsen för Gläntans förskola. Bild: Värnamo kommun

Taggar

Läs mer

Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola
Förskola tvingas flytta: ”Ett slag i magen”
Klartecken för ny paviljongförskola 
Föreslår satsning på ny paviljongförskola