Nyheter

Föreslår satsning på ny paviljongförskola 

Nyheter Tekniska utskottet har föreslagit att kommunfullmäktige satsar 4 miljoner kronor på en ny paviljongförskola som ersättning till Gläntans förskola.

Tekniska utskottet har föreslagit att kommunfullmäktige satsar 4 miljoner kronor på en ny paviljongförskola som ersättning till Gläntans förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreder just nu två olika lokaliseringsförslag för den nya paviljongförskolan. Arkivbild: David Alin  [1/3]

Det ena alternativet är vid Egnahemsparken, vid korsningen Hantverkaregatan och Bondegatan. Där har man sökt om ett tidsbegränsat bygglov på fem år för en etablering. Bild: David Alin  [2/3]

Det andra alternativet är i den norra delen av Mossleplatån (i det nedre området i bilden). Bild: Värnamo kommun  [3/3]

Tidigare under hösten har vi berättat att Region Jönköpings satsning på ett nytt habiliteringscentrum på sjukhusområdet har medfört att Gläntans förskola tvingas flytta. Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreder olika möjligheter för en omlokalisering av förskolebarnen. 

”En paviljonglösning är nödvändig i området kring Mossle/Mosslelund eftersom antalet förskoleplatser inte tillgodoses med befintliga förskolor”, skriver tjänstemännen i en skrivelse till tekniska utskottet. 

Tekniska förvaltningen utreder just nu två olika alternativ för etablering och lokalisering av en paviljongförskola.

Alternativ 1: Egnahemsparken 

Alternativet är i Egnahemsparken vid korsningen Hantverkaregatan och Bondegatan. Förvaltningen har sökt ett tidsbegränsat bygglov för fem år för etableringen. Platsen är etablerad med asfalt runt parken samt gräsytor, varför förvaltningen bedömer att mindre åtgärder är nödvändiga. Investeringen för att etablera paviljongerna är kalkylerad till 2 624 665 kronor, den preliminära årshyran beräknas till cirka 1 780 000 kronor per år och avskrivningstiden beräknas till tre år. 

Alternativ 2: Mossleplatån 

Alternativ Mossleplatån är allmän platsmark lokaliserad i norra delar av området. Platsen är inte tillrättalagd på samma sätt som alternativ Egnahemsparken, vilket tjänstemännen menar kräver en något större investering. Investeringen för alternativet bedöms/beräknas till cirka 4 miljoner kronor, den preliminära årshyran beräknas till cirka 2 265 000 kronor per år och avskrivningstiden är beräknad till 3 år. Tekniska förvaltningen har än så länge inte sökt ett tidsbegränsat bygglov för lokaliseringen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreder frågan i samråd och ska presentera förslag till ny lokalisering för ”Nya Gläntans förskola” senast den 1 mars 2023. Bland annat övervägs flexibilitet i lösningen på kort och lång sikt, kvaliteter och den sammantagna driftskostnaden. 

Tekniska utskottet beslutade på tisdagens möte att föreslå att kommunfullmäktige anvisar 4 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för en ny paviljongförskola 2023 som ersättning för Gläntans förskola. 

Taggar

Läs mer

Klartecken för ny paviljongförskola 
Villatomter på Mossle kan bli ny plats för Gläntans förskola
Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

1 reaktion på Föreslår satsning på ny paviljongförskola 

Miljöpartiet anser att alternativ 2 är bästa lösningen – grönområdet består. Annars kommer säkert paviljonglösningar bestå och förlängas i Egenahemsparken och grönområdet införlivas i en ny detaljplan-
Eftersom det skall byggas en ny förskola på södra platån och det blir säkert sex avdelningar. Den temporära med tre paviljonger ersätts och gläntan går upp i ny fin Södraplatåns förskola

Kommentarsfunktionen är stängd