Nyheter

Policychefen svarar politiker: ”Vissa invändningar bör tas på allvar”

Nyheter Tier Mobilitys policychef Dan Nerén svarar på SD-politikers kommentarer om elsparkcyklarna.

Tier Mobilitys policychef Dan Nerén svarar på SD-politikers kommentarer om elsparkcyklarna. Pressbild: Tier Mobility

Våra artiklar om Tier Mobilitys ansökan om att få hyra ut elsparkcyklar i Värnamo kommun har väckt känslor bland kommuninvånare och politiker. Efter att ha läst vår artikel om hur politikerna ser på förslaget beslutade sig företagets policychef Dan Nerén för att göra en skrivelse för publicering i tidningen.

–Efter att ha läst artikeln ”blandade känslor bland politikerna om elsparkcyklar” från den 27 februari känner jag ett starkt behov av att bemöta de felaktigheter, särskilt inom områdena hållbarhet och trafiksäkerhet, som Jan Cherek (SD) framför som argument mot mikromobilitetstjänster med delade elsparkcyklar. Även Ulf Björnstedts (SD) uttalanden har adresserats och bemötts i den text jag har författat. Det är viktigt att korrigera felaktiga påståenden och argument som härrör från föråldrad forskning och låta en mer balanserad bild komma fram, säger Dan Nerén till tidningen.

Här nedan kan ni läsa Dan Neréns skrivelse:

Elsparkcyklar i Värnamo: Mellan Skepsis och Hållbar Framtid

Värnamo står vid ett vägskäl när det gäller mikromobilitetstjänster – ska de ses som en möjlighet eller en risk? Denna möjlighet motsvarar inte bara den ökande efterfrågan på hållbara transportalternativ utan stödjer även uppfyllandet av Sveriges och EU:s ambitiösa klimatmål. Genom sådana initiativ skapas möjligheter för hållbar mobilitet och ökad tillgänglighet i staden.

Trots övervägande positiva reaktioner från Värnamos invånare, kommunen och politiska företrädare framkommer vissa invändningar som bör tas på allvar. I denna kontext strävar vi efter att lyfta fram relevanta aspekter och bemöta potentiella farhågor med hjälp av aktuell forskning och data, samtidigt som de nationella klimatmålen inom transportsektorn beaktas.

Klimatmål och hållbar mobilitet

Svenska transportsektorns mål att minska utsläppen med 70 procent till 2030 kräver en minskning av biltrafiken med 10-20 procent, enligt Trafikverket. Mikromobilitet, särskilt delade elsparkcyklar i samspel med kollektivtrafiken, kan spela en avgörande roll i att skapa hållbara städer. OECD:s International Transport Forum (ITF) betonar att mikromobilitet bör utgöra upp till 60 procent av stadstrafiken år 2050.

Statistik från branschorganisationen Nordic Micromobility Association (NMA) från 2022 visar att över 30 000 delade elsparkcyklar i Sverige möjliggjorde imponerande 20 miljoner resor, motsvarande 34 miljoner körda kilometer. Dessa fordon har, med tanke på deras omfattande användning, betydande potential att här och nu reducera utsläpp, förbättra luftkvaliteten och minska beroendet av privatbilismen – en kritisk aspekt för framtida hållbara städer

Trafiksäkerhet

Trots ökad användning av elsparkcyklar de senaste åren pekar skeptiker på en ökning av olyckor mellan 2021 och 2022 och kopplar detta till ökad skaderisk och trafikfara. En välgrundad bedömning kräver dock att olycksstatistiken sätts i relation till antalet resor och körda kilometer, särskilt med tanke på den drastiskt ökade användningen av delade elsparkcyklar de senaste åren.

En studie från Rutgers University–New Brunswick (2023), som analyserat över 13 000 incidenter från över 100 sjukhus i USA, visar att elsparkcyklar inte har visat sig vara farligare än cyklar eller elcyklar. Skaderisken är enligt studien jämförbar, och användare av elsparcyklar anses inte drabbas av allvarligare skador än cyklister och elcyklister.

Tier strävar mot en nollvision och har varit ledande inom utvecklingen av elsparkcyklar de senaste fem åren, vilket resulterat i betydande förbättringar av trafiksäkerheten. De senaste modellerna av delade elsparcyklar är avsevärt mer robusta och säkra än sina föregångare. Vidare bekräftar Transportstyrelsens andra delrapport (2020) inom utredningen av så kallade ”enpersonfordon” att allvarlighetsgraden i olyckor med cyklar, elcyklar och elsparkcyklar är jämförbara även i Sverige. En väsentlig slutsats är att ansträngningarna för att förbättra trafiksäkerheten behöver rikta sig mot cyklar generellt, och inte bara mot elsparcyklar.

Miljöpåverkan och samhällsnytta

Skeptiker ifrågasätter elsparkcyklars miljövänlighet med hänvisning till en studie från North Carolina State University (2019). Det bör noteras att denna studie publicerades ett år efter lanseringen av de första mikromobilitetstjänsterna med elsparcyklar och bör därför anses inaktuell. I en industri där utvecklingen gått i rekordfart de senaste åren återspeglar således denna studie inte dagens verklighet inom miljö och hållbarhet.

Forskning inom RISE-projektet eSPARK (2023) visar betydande framsteg. Förbättrad design, material och tillverkningsprocesser har kraftigt minskat elsparkcyklars miljöpåverkan de senaste åren.

Våra elsparkcyklar har numera en livslängd på över fem år, och genererar idag avsevärt mindre koldioxid-utsläpp per kilometer jämfört med traditionella bilar. En oberoende livscykelanalys utförd av Bochum University of Applied Sciences (2022) visar att den senaste generationen elsparkcyklar från Tier endast avger en tredjedel av utsläppen jämfört med en privatbil (gram koldioxid per kilometer). Under de senaste åren har Tiers senaste elsparkcyklar framgångsrikt reducerat CO2-utsläppen med över 60 procent. Dessa utsläppsnivåer är i dag jämförbara med kollektivtrafiken.

KTH-forskning (2022) visar att nästan 60 procent av elsparkcykelanvändare integrerar sina resor med kollektivtrafiken, vilket understryker potentialen att skapa ett sömlöst transportsystem där mikromobilitet och kollektivtrafik kompletterar varandra. Norges Transportekonomiska Institut (TØI) har vidare visat att delad mikromobilitet, inklusive elsparkcyklar, minskar behovet av att äga en bil. En studie som genomförts i Oslo (2020) visade att två procent av användarna av delade elsparkcyklar valde att sälja sina bilar, medan åtta procent övervägde samma beslut. På Tier ser vi i dag att i genomsnitt var sjätte resa med våra fordon ersätter en bilresa, och en stor andel av dessa resor sker i kombination med kollektivtrafik.

Inverkan på folkhälsan

Kritiker lyfter ibland fram oro för påverkan på folkhälsan. Trots att promenader och cykling betraktas som de mest hållbara alternativen för stadsliv, är det avgörande att göra andra transportmedel lika konkurrenskraftiga som bilen när det gäller både tid och bekvämlighet. Kollektivtrafiken bör förbli stadens ryggrad, medan delad mikromobilitet både kan komplettera och konkurrera med bilen när det kommer till restid. Det är således viktigt att betona att delad mikromobilitet inte nödvändigtvis behöver motsäga principerna för folkhälsa.

Enligt en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet (2022) beräknas luftföroreningar årligen orsakar 6 700 förtida dödsfall i Sverige. En studie från RISE-projektet eSPARK (2023) indikerar att elsparkcyklar primärt används för korta pendlingsresor, vilket effektivt minskar bilberoendet, något som kan ha positiva hälsoeffekter. Särskilt med tanke på möjligheten till minskade luftföroreningar.

Faktum är att delad mikromobilitet ibland ersätter kollektivtrafik, promenader eller cykling. Detta behöver dock inte ses som negativt, utan snarare som en anpassning som ökar flexibiliteten i stadens transportekosystem. Med varierande transportbehov är ett diversifierat utbud av klimatsmarta alternativ avgörande.

Kritiken mot delad mikromobilitet, där den ersätter korta promenader eller bussresor, förbiser det betydelsefulla bidraget till en hållbar stadsutveckling. Därav bör delad mikromobilitet snarare ses som en anpassning som ökar flexibiliteten för en hållbar utveckling.

För framtidens hållbara stad

Värnamo står inför en unik möjlighet att omfamna delade elsparkcyklar som en innovativ och integrerad del av stadens mobilitet. Trots viss skepticism bland några företrädare inom lokalpolitiken möts vi av övervägande positiva reaktioner från Värnamos invånare, kommunen och stadens politiska företrädare.

Vi hoppas nu att de som betraktar denna nymodighet med skepticism tar sig tid att noggrant överväga delad mikromobilitet med elsparkcyklar genom linsen av aktuell forskning och med en helhetssyn på trafiksäkerhet, miljöpåverkan, samhällsnytta och stadsutveckling.

Låt oss se bortom den stundom negativa bild som detta transportslag haft. De initiala barnsjukdomarna har efter fem år effektivt hanterats, och genom ansvarsfull integration av delad mikromobilitet och införande av lämpliga regelverk kan delade elsparkcyklar bli en positiv kraft för ett än mer hållbart och tillgängligt Värnamo.

Dan Nerén
Policychef
Tier Mobility

Taggar

Dela


Läs mer

Politikern om elsparkcyklarna: ”Vad är detta för påhitt?”
Blandade känslor bland politikerna om elsparkcyklar
Vill hyra ut 150 elsparkcyklar i Värnamo

13 reaktioner på Policychefen svarar politiker: ”Vissa invändningar bör tas på allvar”

Varför är stadsborna så lata? Ni kan ju gå eller använda riktig cykel.

Kan vi inte låta folk använda sin fria vilja och välja själva helt enkelt. Ingen som kommer tvinga upp någon på en elsparkcykel.

Varför är folk då rädda för allt nytt.

Smidigheten med elsparkcyklar är svårt att slå till och med jämfört med cykel, saknas bara att vi minskar biltrafiken i centrala delarna

Vansinne att lägga energi på det , förbud mot motortrafik i staden . Man kan cykla eller gå gå , längre sträckor i staden kan man utnyttja kollektivtrafik.

I stället för att allt ska elektrifierat och om man nu vill värna om turismen. Låna ut cyklar i stället?

Tycker att Tier svarar schysst på kritiken och övertygar om att elsparkcyklar kan vara en bra grej även för oss i lilla Värnamo. Känns som att de vet vad de snackar om, drar in forskning och visar hur det kan vara vettigt för miljön, samhället och rörligheten här i stan. Trevligt att se ett företag som faktiskt verkar bry sig. Blir intressant att se hur det här utvecklas

Grymt att ni sätter SD-politikerna på plats när det kommer till elsparkcyklar och dess miljöpåverkan och trafiksäkerhet med mera. Att dra in aktuell forskning och relevant statistik ger verkligen en bra bild av hur elsparkcyklar kan göra staden mer hållbar. Klart vettiga och balanserade resonemang.

Givetvis försöker representant för företaget prata för sin produkt, de ska ju tjäna pengar på detta.
Hade det varit så att det enbart varit för att förbättra miljön så hade man valt cykel utan el i stället.
När man försökte sig på att subvention av elcyklar trodde man att bilkörandet skulle minska, vilket inte var så fallet. I stället blev de mer miljövänliga alternativen som gående och vanlig cykling som fick stå tillbaka.

Kunde vara intressant att veta vad detta företag skiljer sig från Bird eller Swup som lanserade elcyklar i Karlskrona 2021 samt 2023? Bird tvingade avveckla 2022 då det inte var lönsamt. Swup höll en knapp månad sedan försvann de. Tilläggas att redan första veckan plockades hälften av alla elsparkcyklar bort av kommunen på grund av att de inte var uppställda där de skulle.

Man kan också fundera på hur Tier Mobility kommer fram till att Värnamos invånare är positiva till detta. Har man gjort någon enkätförfrågan på detta? Varför har de i så fall inte införskaffat sig en privat elsparkcykel? Läser man kommentarerna i Värnamo Nu så har så gott som alla varit negativa till att 150 elsparkcyklar ska invadera stan.

Värnamos stora problem är att vi har en höjdskillnad mellan västra och östra delen och dessa fordon orkar ej upp för Viadukten eller Klevaliden. Alltså kommer de användas för att förflytta sig inom centrum där avstånden inte är längre än att man kan gå.

Jag kan hålla med att kollektivtrafiken måste vara ryggraden i ett hållbart samhälle men då det i dag tar längre tid att förflytta sig inom stadsgränsen än vad det tar att ta sig till Jönköping, då är den inte hållbar.

Jag skulle välkomna en undersökning om befolkningen ser positivt på detta projekt men då av någon som inte är jävig.

Något för Värnamo Nu kanske?

Duktigt att klämma in så många ord, saknar dock hur sparkcykeln bidrar till världsfred och jämställdhet .

Hade varit kul att få svart på vitt på hur lång tid det tar för en elsparcykel att bli klimatneutral.
Inberäknat material, (batteri och alla dess metaller) själva cykeln, laddningar, tillsyn inklusive reparationer samt till sist skrotning.

Kommentarsfunktionen är stängd