Nyheter

Vill att alla partier ska ha insyn – så svarar kommunen

Nyheter Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion.

Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion om att samtliga partier ska beredas insynsplats i kommunala nämnder, kommunstyrelsen samt budgetberedningen samt att samtliga partier i kommunfullmäktige under kommande mandatperioder finns representerade i kommunstyrelsen. Montage: David Alin

I höstas lämnade Vänsterpartiet in en motion om insynsplatser i kommunala nämnder och att samtliga partier i kommunfullmäktige ska finnas representerade i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen, som i sin tur skickade vidare den till kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse anfört bland annat följande:

Nämndsammanträden är i princip slutna. Fullmäktige kan enligt det fjärde kapitlet, 28:e paragrafen i kommunallagen göra undantag för förtroendevalda. Av förarbetena till lagen framgår att regeringen av principiella och praktiska skäl inte föreslagit en obligatorisk närvarorätt för mindre partier i styrelsen utan i stället föreslagit att fullmäktige får avgöra närvarorätten (proposition. 1990/91:117 sidan 76). Fullmäktige kan reglera närvarorätten i ett reglemente eller genom ett särskilt beslut för ett enskilt fall (proposition 2016/2017:171 sida 323). Det finns goda möjligheter till insyn i kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Kallelser och protokoll är tillgängliga för alla och finns tillgängliga på kommunens hemsida, såvida de inte omfattas av sekretess.

Vad gäller kommunstyrelsen är alla sammanträdeshandlingar och protokoll offentliga och tillgängliga på hemsidan. Fullmäktigeledamöterna har även möjlighet att ställa interpellationer och frågor i fullmäktige. Ledamöterna kan därigenom få upplysningar om hur verksamheten i styrelse och nämnder sköts. Kommunfullmäktiges presidium anser därför att insyn och information till förtroendevalda i fullmäktige kan fås på annat sätt än genom insynsplatser och föreslår därför avslag på motionen.

På kommunstyrelsens möte blev det en omröstning i frågan. Jan Cherek (SD) yrkade bifall medan Tobias Pettersson (M) yrkade på avslag. Efter en omröstning stod det klart att Petterssons (M) yrkande vann gehör.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill att alla partier ska ha insyn
Vill ha insynsplatser – så beslutade fullmäktige