Nyheter

Tryckeri blir lägenhetshus 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplaneändringen för industrifastigheten där Fyra punkter tidigare huserade.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget till förändrad detaljplan, vilket möjliggör bostadsbyggande i det gamla tryckeriet på Hagagatan i Värnamo. Bild: David Alin

Under förra året berättade vi om att Stockholmsföretaget King of S.K Streets ansökan om att göra om den gamla industrifastigheten Muraren 1 på Hagagatan i centrala Värnamo till bostäder. Under hösten fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ny detaljplan för industrifastigheten. Under våren har detaljplanen tagits fram och under sommaren har detaljplanen med tillhörande granskningshandlingar varit utskickade på granskning. Under samrådet kom tre yttranden med kommentarer/erinringar och fem yttrande utan kommenta- rer/erinringar kommit in. 

 ”Avsikten med planändringen är att ta bort begränsningen i antal lägenheter och att vind inte får inredas för fastigheten Muraren 1. Samt att anpassa planen efter fastighetens faktiska utbredning och användning, då ändringen och utvidgningen av stadsplanen från 1960-talet aldrig har genomförts för aktuellt område. Fastighetens utbredning och Snickaregatans sträckning förbi fastigheten överensstämmer inte med gällande stadsplan. I och men denna planändring anser kommunen att gällande stadsplans syften inte ändras, men att hela fastigheten Muraren 1 får samma användning, samt att den del av kvartersmarken i gällande plan som i dag används som gata får bli allmän plats”, skriver tjänstemän. 

När samhällsbyggnadsnämnden träffades för höstens första sammanträde beslutade de att godkänna förvaltningens granskningsutlåtande samt att anta den ändrade detaljplanen. Ett beslut som innebär att Värnamo begåvas med 17 nya centralt belägna bostäder. 

Taggar

Dela


Läs mer

Tryckeri kan bli flerfamiljshus
Industrifastighet blir lägenhetshus