Nyheter

Tryckeri kan bli flerfamiljshus

Nyheter Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en ny detaljplan för industrifastigheten där Fyra punkter tidigare huserade.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en ny detaljplan som möjliggör bostadsbyggande i det gamla tryckeriet på Hagagatan i Värnamo.

I somras berättade vi om att samhällsbyggnadsnämnden godkände Stockholmsföretaget King of S.K Streets ansökan om att göra om den gamla industrifastigheten Muraren 1 på Hagagatan i centrala Värnamo till bostäder. 

Med anledning av beskedet har bolaget skickat in en begäran om ändring av fastighetens detaljplan till kommunen. På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte diskuterades frågan. 

”En ändrad användning så att endast bostäder tillåts på den aktuella fastigheten överensstämmer med markanvändningen i de intilliggande kvarteren som domineras av bostäder. Tanken att konvertera befintlig byggnad till ett mindre flerfamiljshus stämmer väl överens med Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad, som anger att den huvudsakliga principen för bebyggelseutveckling inom tätorten är att växa inifrån och ut enligt förtätningsprincipen”, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömde det som lämpligt att pröva möjligheten att inreda fler bostäder på fastigheten genom detaljplaneläggning. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostäder inom fastigheten. 

Taggar