Nyheter

Industrifastighet blir lägenhetshus

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Värnamo blir 17 bostäder rikare. 

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Värnamo blir 17 bostäder rikare.

Under våren skickade det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget King of S.K Street in en ansökan till kommunen om bygglov. Ansökan gällde ändrad användning från industri till flerbostadshus samt fasadändring på fastigheten Muraren 1 på Hagagatan i centrala Värnamo.  

I ansökan uppgav fastighetsbolaget den sammanlagda boarean till drygt 1 025 kvadratmeter, vilka enligt planerna fördelas på 17 lägenheter i varierande storlek. 

King of S.K Streets ansökan diskuterades på samhällsbyggnadsnämndens möte för några veckor sedan. Inför beslut gick ärendet ut på remiss till kommunens miljöenhet, som yttrade följande: 

’Vi ser inga problem med den ändrade användningen av fastigheten. En- ligt uppgift från er så kommer inga markarbeten att ske. Om detta skulle ändra sig så hör av er 

Eftersom fastigheten ligger 30 meter från befintligt järnvägsspår fick även Trafikverket yttra sig i frågan. De svarade följande:

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan från 1967 medger bostad. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till järnvägen, Kust‐ till kustbanan och fastigheten kan därför antas vara kraftigt bullerutsatt. Trafikverket anser därför att en bullerutredning bör genomföras för att utreda eventuella bullerskyddande åtgärder. utredningen ska redovisa ljudnivåer inklusive konsekvenser för åtgärden. En sådan utredning kan vara mer eller mindre omfattande men ska alltid ta hänsyn till både ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid befintlig trafikmängd samt för prognostiserade trafikflöden år 2040, både vid fasad och uteplats. Om utredningen visar att riktvärdena överskrids ska den redo- visa möjliga åtgärder för att uppnå kraven för trafikbuller, till exempel uppförande av bullerplank. Uteplats och rum för vila bör lokaliseras till en tyst sida’ 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde inför beslutet bedömningen föreslaget uppfyllde de förutsättningar som krävdes för att bygglov ska kunna beviljas och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja fastighetsbolagets ansökan. 

Fotnot: Vi har sökt företrädare för fastighetsbolaget och kommunen utan framgång. 

Taggar

Dela


Läs mer

Tryckeri blir lägenhetshus