Nyheter

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”

Nyheter Till teknik- och fritidsnämndens sammanträde fanns en skrivelse från Hamra byalag. Nämndordförande Granberg (M): – Görs en prövning i domstolen får vi tolkningsutrymme. 

Arkivbild på vatten- och avloppsarbete.

Tidigare under månaden har föreningen Hamra byalag inkommit med en skrivelse gällande det planerade kommunala vatten- och avloppsfrågan till kommunstyrelsens ledamöter och information lämnades till teknik- och fritidsförvaltningen under senaste sammanträdet.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att inrätta ett nytt vatten- och avloppsverksamhetsområde för spillvatten. Flera invånare i Hamra har varit missnöjda med beslutet, då en del önskade i så fall bli anslutna till kommunala vattenförsörjningen också och andra för att de ansåg att de enskilda avloppen var fullgoda och att kommunalt avlopp därför inte behövs. Tidigare har information getts till byalaget att en överprövning av vatten- och avloppsärende görs genom stämningsansökan hos mark- och miljödomstolen, vilket teknik- och fritidsförvaltningen inte har kännedom att en sådan har inlämnats. Dokumentet som nyligen är inskickad innehåller bland annat en protestlista som skickades in till kommunen för några år sedan. 

– Det här är en långkörare. Vi godkände informationen vi fick på sammanträdet och vi vill att byalaget prövar ärendet hos mark- och miljödomstolen. Det är fastighetsägarna som ska pröva ärendet, då de är sakägare. Görs en prövning i domstolen får vi tolkningsutrymme, menar Gottlieb Granberg (M), ordförande i teknik- och fritidsnämnden. 

I den nya skrivelsen från Hamra byalag har föreningen angett att man vill att kommunen ska ompröva, alternativt återremittera, beslutet att anlägga kommunalt avlopp i Hamra. 

”Beslutet grundade sig, då under kommunfullmäktige för några år sedan, på en inventering av enskilda avlopp från 2011. Många avlopp blev då utdömda på grund av ålder och ett antal enskilda avlopp har därefter åtgärdats, sedan deras ansökan beviljats av Värnamo kommun, där det senaste togs i drift hösten 2019. Ett nytt världsläge råder, där MSB uppmanar civilsamhället att vara krigsberedda. Vid en kris kommer ett kommunalt eldrivet system inte att fungera. Risken för utsläpp av orenat avloppsvatten, till följd av tekniskt fel på reningsverk, med utsläpp i diket till naturreservatet Draven, med påverkan på biologisk mångfald i, är överhängande. Regeringen förordar att vi ska vara sparsamma med el och att i detta läge bygga in ett nytt elberoende i byn är inte acceptabelt. Vi vill inte bli elberoende för att kunna använda våra toaletter. Det är oansvarigt att lägga ner stora kollektiva pengar på ett system som inte kan bevisa förbättrad miljöpåverkan. Samtliga fastighetsägare motsätter sig avloppsreningsverk i Hamra. Vi kan inte se några fördelar med anläggning i byn. Protester har tidigare framförts till både tjänstemän och politiker”. 

Taggar

Dela


Läs mer

VA-område har vunnit laga kraft: ”Välkomnar prövning i domstol”
Spolar tanke på kommunalt avlopp 
Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra