Nyheter

De ska bygga tre kvarter på Mossleplatån

Nyheter Det blir GBJ Bygg och Ekeblad Bostad som kommer att bygga bostäderna på Mossleplatån, den nya stadsdelen i västra Värnamo stad. Det står klart när markanvisningstävlingen nu är avgjord.

Daniel Johansson och Jacob Sjölin visar upp ritningen över kvarteret "Stjärnhusen", ett av två kvarter bolaget ska bygga på Mossleplatån.  [1/10]

Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen består av tre stjärnformade huskroppar med totalt 72 lägenheter som kommer att ligga utmed Götavägen. Ritning: GBJ Bygg  [2/10]

"På kvarteret B vill vi skapa en välkomnande och spännande port in mot Värnamos centrum. Det är byggnader som tar vara på platsens kvalite- ter med den stora eken, dom vidsträckta utblickarna mot landskapet och sjön Vidöstern samt mötet med staden i norr. Husens distinkta utformning skapar ett nytt landmärke som berikar och utvecklar Värnamo som en attraktiv boendeort", skriver bolaget i sin presentation. Ritning. GBJ Bygg  [3/10]

Det andra kvarteret GBJ ska bygga går under namnet "Bostadsrättsföreningen Växa" och består av 18 radhus i två olika utformningar, varav en med oinredd vind för ett hushåll som vill växa över tid. Fasaden går i trä och solceller kommer att finnas möjligt som tillval. Ritning: GBJ Bygg  [4/10]

Det andra kvarteret GBJ ska bygga går under namnet "Bostadsrättsföreningen Växa" och består av 18 radhus i två olika utformningar, varav en med oinredd vind för ett hushåll som vill växa över tid. Fasaden går i trä och solceller kommer att finnas möjligt som tillval.  [5/10]

Mia Thorén, projektutvecklare på Ekeblad Bostad, håller upp ritningen över kvarteret Livets Träd.  [6/10]

Kvarteret består av två L-formade huskroppar i fyra våningar med totalt 44 lägenheter. Lägenheterna blir i varierad storlek, från tvåor på 59 kvadratmeter till fyror på 88 kvadratmeter. På bilden syns kvarteret från riksväg 27 sett. Ritning: Ekeblad Bostad  [7/10]

Vy över kvarteret från Livets träd. Ritning: Ekeblad Bostad  [8/10]

Vy över innergården från trapphuset sett. Ritning: Ekeblad Bostad  [9/10]

Vy över innergården. Ritning: Ekeblad Bostad  [10/10]

– Det här är första gången vi utlyser en markanvisningstävling och vi är väldigt nöjda med utfallet. Det har varit många intresserade och vi i juryn var fullständigt eniga om utfallet av tävlingen, säger Jan Lindeberg.

Den nya stadsdelen på Mossleplatån kommer att innehålla värdcentral, förskola och bostäder. Den ligger högt, med utsikt över sjön Vidöstern, i anslutning till riksväg 27 och Götavägen in mot centrum.

– Här ska det skapas nya landmärken. Den nya stadsdelen som växer fram på Mossleplatån är ytterligare ett steg i vår  visions riktning om att Värnamo vill växa. Det är också ett styrkebesked att många varit intresserade av att bygga bostäder på området, och det är glädjande att det har varit en del nya aktörer som deltagit i tävlingen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Tävlingen omfattar tre kvarter: två för rad-, kedje- och flerbostadshus med en maxhöjd på 14 respektive 7,5 meter och ett för flerbostadshus på upp till åtta våningar (max 25 meter).

GBJ Bygg kommer att bebygga två av kvarteren. Kvarter A ligger en bit in på Mossleplatån och går under namnet ”Växa”. Det innefattar totalt 18 radhus i två olika utformningar, varav en med oinredd vind för ett hushåll som vill växa över tid. Fasaden går i trä och solceller kommer att finnas möjligt som tillval. Kvarter B går under namnet ”Stjärnhusen” och består av tre stjärnformade huskroppar utmed Götavägen. Det blir totalt 72 lägenheter i varierad storlek, från ettor på 35 kvadratmeter till femrummare på 96 kvadratmeter. Fasaden går i cederspån och ett underjordiskt garage kommer att byggas. 

– Husen går i klassisk 40-talsarkitektur och vi tycker att vi har fått till en bra helhetslösning. De är utformade för att bli ett landmärke och en spännande port in till Värnamo centrum. Värnamo är en viktig marknad för oss och vi ser fram emot att påbörja förberedelserna under 2023, säger Jacob Sjölin, avdelningschef på GBJ Bygg i Värnamo. 

Ekeblad Bostad kommer att bebygga kvarter C, kallat ”Livets Träd”, som ligger utmed av- och påfarten till 27:an och längs med 27:an. Deras förslag består av två L-formade huskroppar i fyra våningar med totalt 44 lägenheter. Lägenheterna blir i varierad storlek, från tvåor på 59 kvadratmeter till fyror på 88 kvadratmeter. 

– Värnamo kommun har en hög ambitionsnivå for området och det känns riktigt roligt att ha vunnit ett kvarter i tävlingen. Vi har presenterat ett förslag där vi verkligen ville ta till vara på platsens naturliga förutsättningar med en grundtanke om att stad möter land. Genom att använda tydliga gavelmotiv som inspirerats av småländska byar med boningshus ville vi skapa en tydlig och stark identitet för en av Värnamos entréer. Värnamo kommun har en hög ambition för såväl gestaltning som hållbarhet och det är två frågor som vi brinner starkt för, säger Mia Thorén, projektutvecklare på Ekeblad Bostad.

Kommunens stadsarkitekt Henrik Storm välkomnar de vinnande bidragen. 

– Ni har greppat tanken på gestaltning och social hållbarhet mycket bra. Vi var väldigt glada över era förslag och var fullständigt eniga i juryn över att det var ni som skulle vinna. 

Det som händer nu är att Värnamo kommun tecknar markanvisningsavtal med vinnarna. Byggnation av området ska påbörjas senast i mars 2024 och ska vara klart senast maj 2026.

– Utfallet av markanvisningstävlingen är så lyckat att vi gärna ser att fler områden kan planeras på liknande sätt, avrundar Jan Lindeberg.


Kortfattad beskrivning av de tre vinnande bidragen

Kvarter A, Bostadsrättsföreningen Växa (GBJ Bygg):

Totalt 18 radhus i två olika utformningar, varav en med oinredd vind för ett hushåll som vill växa över tid. Fasad i trä och solceller som tillval. Inspirerade av småländsbyggtradition men i modern tolkning.

Pris som GBJ Bygg betalar för tomten: 6,5 miljoner kronor

 

Kvarter B, Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen (GBJ Bygg):

72 lägenheter fördelade på tre huskroppar i stjärnform utmed Götavägen. Storlek från ett rum och kök på 35 kvadratmeter till fem rum och kök på 96 kvadratmeter. Fasad av cederspån. Utformade för att bli ett landmärke och en spännande port in till Värnamo centrum.

Pris som GBJ Bygg betalar för tomten: 14 miljoner kronor

 

Kvarter C, Bostadsrättsföreningen Livets träd (Ekeblad Bostad):

Fyravåningshus med totalt 44 lägenheter. Lägenheter från två rum och kök på 59 kvadratmeter till fyra rum och kök med 88 kvadratmeter. Temat är staden möter landet och byggnaden ska välkomna in i Värnamo stad. Träfasad och solceller.

Pris som Ekeblad Bostad betalar för tomten: 6,5 miljoner kronor

 

Så gick tävlingen till

I ett första steg bjöds byggherrar in till en prekvalificering, som utgick från ekonomisk stabilitet, referensprojekt och presenterad miljö- och hållbarhetsstrategi.

En bedömningsgrupp utsåg tre byggherrar för respektive kvarteren A och B, som gick vidare till steg två (samma byggherre kunde bli aktuell för mer än ett av kvarteren). På kvarter C kom det in två anbud och båda dessa gick vidare till steg två.

Byggherrarna valdes utifrån den köpeskilling som de lämnat under förutsättning att de klarade kvalificeringskraven. De utvalda byggherrarna skissade och gestaltade respektive kvarter. I skissen ingick både byggnader och utemiljö.

Samma bedömningsgrupp utsåg förslag till vinnare för respektive kvarter utifrån en fastställd poängsättning.

Kriterier och arbetsgrupp

I bedömningen av tävlingsbidragen har arbetsgruppen till exempel tagit hänsyn till arkitektonisk kvalitet, utformning av gårdar och tomtmark, gestaltning av utemiljön, långsiktig hållbarhet (till exempel byggnadsmaterial, energisystem, energieffektivitet, energikälla) samt köpeskilling.

Bedömningsgruppen består av Jan Lindeberg, mark- och exploateringschef, Marie-Louise Svensson, projektledare, Jonny Engström, plan- och byggchef, Henrik Storm, stadsarkitekt, Kristoffer Lideberg, planarkitekt, Linus Enochson, projektör park-grönyta och Martina Palm, miljöstrateg.

Slutliga bedömningar

I steg två bedömde gruppen gestaltning och hållbarhet och miljö och så här lyder bedömningarna i sin helhet:

 

KVARTER A

Bedömning gestaltning

”GBJ Bygg ABs förslag håller en mycket hög nivå på gestaltning av byggnader och utemiljö. Ett boende mellan lägenheten och villan med kvaliteter som passar olika ålderskategorier och målgrupper. Den övergripande gestaltningsidén är väl anpassad till platsen och möter kringliggande natur och angränsande villakvarter på ett mycket bra sätt. Miljön upplevs som mycket grön med gräsarmering på infarter, sedumtak och med växtlighet som lockar till utevistelse. Förslaget innehåller både privata ytor för utevistelse och en större gemensam gård för lek och social samvaro. Skalan på föreslagen bebyggelse är väl lämpad till platsen och fina taksiluetter bidrar till goda solförhållanden. Husens varierade placering, dess indragna fasader och väl placerade takkupor bidrar till ett upplevelserikt och gott helhetsintryck.”

Bedömning Hållbarhet och miljö

”GBJ Bygg AB projekterar efter Miljöbyggnad Silver. Fasad och delar av konstruktionen kommer bestå av trä och bottenplattan uppförs med ECO-betong. Varje bostad förses med individuell mätning av vatten, värme och el och förbereds för solceller. Husen uppfyller Boverkets energiklass B och GBJ Bygg AB är certifierade enligt BKMA (byggföretagens kvalitetsledningssystem). En miljöplan finns som ämnar minimera transporter och energiförbrukning under byggskedet. GBJ Bygg AB har valt att samarbeta ned Grannboxen för att erbjuda de boende ett gemensamt utbud av basverktyg.”

 

KVARTER B

Bedömning gestaltning

”GBJ Bygg AB:s förslag håller en mycket hög nivå på gestaltning av byggnader och utemiljö. Ett boende mellan lägenheten och villan med kvaliteter som passar olika ålderskategorier och målgrupper. Den övergripande gestaltningsidén är väl anpassad till platsen och möter kringliggande natur och angränsande villakvarter på ett mycket bra sätt. Miljön upplevs som mycket grön med gräsarmering på infarter, sedumtak och med växtlighet som lockar till utevistelse. Förslaget innehåller både privata ytor för utevistelse och en större gemensam gård för lek och social samvaro. Skalan på föreslagen bebyggelse är väl lämpad till platsen och fina taksiluetter bidrar till goda solförhållanden. Husens varierade placering, dess indragna fasader och väl placerade takkupor bidrar till ett upplevelserikt och gott helhetsintryck.”

Bedömning Hållbarhet och miljö

”GBJ Bygg AB projekterar efter Miljöbyggnad Silver. Fasad och delar av konstruktionen kommer bestå av trä och bottenplattan uppförs med ECO-betong. Varje bostad förses med individuell mätning av vatten, värme och el och förbereds för solceller. Husen uppfyller Boverkets energiklass B och GBJ Bygg AB är certifierade enligt BKMA (byggföretagens kvalitetsledningssystem). En miljöplan finns som ämnar minimera transporter och energiförbrukning under byggskedet. GBJ Bygg AB har valt att samarbeta ned Grannboxen för att erbjuda de boende ett gemensamt utbud av basverktyg.”


KVARTER C

Bedömning gestaltning

”Ekeblad Bostad AB presenterar ett spännande förslag till byggnation med höga gestaltningsmässiga kvaliteter. Inspirationen har med fördel hämtats från småländsk byggnadstradition i trä, men förslaget ger ändå ett modernt och representativt uttryck. Sågbandstaket ger en fin och uppbruten taksiluett som kommer bidra till igenkänning för bilister som angör staden från riksväg 27. Byggnaderna innehåller bra variation på lägenhetsstorlekar och i utemiljön finns goda möjligheter för lek, rörelse och utevistelse för både äldre och yngre. Ett väl sammanhållet förslag med enhetlig färg och form ger ett sammanhållet och vackert intryck.”

Bedömning Hållbarhet och miljö

”Ekeblad Bostads AB väljer främst trä i stomme och fasad samt verkar för att minska miljöbelastning genom att använda färger som är fria från lösningsmedel och plastartiklar. Bygget sker utan PVC-material och utan tätskikt med hormonstörande ämnen. Ekeblad Bostads AB ställer även krav på Förnybar energi på byggarbetsplatsen, solceller installeras på taken och krav ställs på att minst den tyngsta leveransen (stommen) transporteras med förnybar energi. Samtliga bostäder får luftburen värme- och ventilationssystem med FTX-aggregat kopplat till stadens fjärrvärmenät. Förslaget presenterar gemensamma odlingsytor på innegården och möjligheter till att använda dagvatten till bevattning och cykeltvätt. För att främja användandet av cykel uppförs ett cykelgarage med mekstation, laddstationer för elcykel och en cykelpool. En palett av nyttoväxter som äppellund, bärbuskar och odlingslådor bidrar till den biologiska mångfalden.”

Taggar

Dela


Läs mer

Så mycket tjänar kommunen på tävling om markanvisning
Vill förlänga tidsfrist – så svarade fullmäktige 

4 reaktioner på De ska bygga tre kvarter på Mossleplatån

Kommentarsfunktionen är stängd