Nyheter

Anstalten byggs i Hörle

Nyheter Kriminalvården har nu meddelat att de har valt Hörle som platsen för en ny anstalt. Det meddelar Värnamo kommun i ett pressmeddelande i dag.

Kriminalvården har nu meddelat att de valt alternativet Hörle som platsen för en ny anstalt. Det meddelar Värnamo kommun i ett pressmeddelande i dag. Arkivmontage: David Alin

Värnamo kommun har tidigare presenterat fyra tänkbara platser för ny kriminalvårdsanstalt. Efter platsbesök och flera olika dialoger har nu Kriminalvården valt Hörle som plats för ny anstalt. Nästa steg blir att göra ett avtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården. Avtalet ska sedan antas av kommunfullmäktige.

– Hörle svarar bäst mot de behov Kriminalvården har för anstaltsetableringen i Värnamo. Vi värdesätter den goda dialog vi haft med Värnamo kommun under processen. Anstalten Värnamo blir en viktig pusselbit i vårt nationella pågående arbete med att bygga ut platskapaciteten i anstalter och häkten. År 2030 ska vi ha cirka 2 000 fler anstaltsplatser än i dag, säger Kriminalvårdens tillförordnade fastighetschef Viktoria Rydholm.

 – Vi är nöjda med Kriminalvårdens val av plats. Detta betyder att norra delen av kommunen bland annat kommer att utvecklas med nya arbetstillfällen, ny infrastruktur och fler kommunikationer. Detta kommer få stor betydelse för utvecklingen av hela vår kommun, säger Mikael Karlsson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det kommer att bli många nya arbetstillfällen till Värnamo kommun. Uppskattningsvis blir det cirka 200 nya jobb inom anstaltsverksamheten fördelat på flera olika yrkeskategorier, till exempel kriminalvårdare, servicetekniker, kockar, städare, vaktmästeri, psykologer, jurister, sjuksköterskor, lärare och beteendevetare. Även byggprocessen skapar ett stort antal arbetstillfällen.

– Även verksamheter som till exempel dagligvaruhandel, privata och kommunala servicefunktioner påverkas positivt. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av det lokala och regionala näringslivet, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

Hög säkerhet och bra infrastruktur

En anstalt kräver en stor yta, men är å andra sidan en anläggning som påverkar sin omgivning minimalt när den är byggd. Den varken bullrar, ryker eller luktar och det förekommer normalt sett ingen tung trafik. Den trafik det handlar om, är främst personal som ska ta sig till och från anstalten, varutransporter och en del transporter av intagna. Frågor om säkerhet brukar komma upp när man diskuterar anstaltsetableringar.

– Säkerheten i och runt våra anläggningar är mycket hög. Vi har anstalter på många orter och det finns inget som tyder på att en anstalt förändrar hur invånarna upplever sin trygghet. Tvärtom – den ökade myndighetsnärvaron som en ny anstalt innebär brukar upplevas som något positivt. Det vi också vet är att en ny anstalt innebär nya arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet, säger Viktoria Rydholm.

Vad händer nu?

Efter att kommunfullmäktige antagit avtalet kommer följande att ske:

– Platsen ska övergå i kommunal ägo samt detaljplaneras
– Dialoger ska föras med Länstrafiken och Trafikverket
– Infrastrukturen ska planeras
– Marken ska iordningsställas– avverkning, markberedning, med mera
– Kriminalvården påbörjar upphandling av fastighetsägare

Under hösten kommer Värnamo kommun och Kriminalvården att bjuda in allmänheten till ett informationsmöte.

Målsättningen är att den nya anstalten ska vara klar år 2028.


Några frågor och svar

Vem bygger normalt sett kriminalvårdens anläggningar?
Kriminalvården är alltid hyresgäst och upphandlar en fastighetsägare som bygger anstalten. Detsamma gäller entreprenör när det är dags för själva byggprocessen.

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?
Säkerhet runt en anstalt innefattar murar, stängsel, larm och kameror. Men förutom de rent praktiska säkerhetsåtgärderna har Kriminalvården även regler och ett förhållningssätt för medarbetare som bygger på respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Bra säkerhet kräver också att medarbetare befinner sig nära klienterna varje dag.

Hur vanligt är det med rymningar?
Att en intagen rymmer från en anstalt är mycket ovanligt. Kriminalvården har nollvision för rymningar och har inte haft rymningar från någon anstalt på senare år. Detta beror på stort säkerhetsarbete och högt ställda krav.

Hur arbetar Kriminalvården med säkerheten kring permissioner?
Säkerhetsklass 2 kommer att gälla på anstalten vilket gör att det är svårt för de intagna att få permission. När man väl fått den sköts den väl. De som åker på permission åker allt som oftast till andra orter.

Kommer kriminalitet och narkotikatillgång att öka omkring anstalten?
Kriminalvården har idag inga större narkotikabekymmer. Man har hög kontrollgrad kring narkotikahantering. Det finns inga belägg för att kriminaliteten i närområdet ökar. Snarare tvärtom.

Taggar

Dela


Läs mer

Tyck till om anstaltsplanerna
Markbytesavtal på gång
Klartecken för markbytesavtal

4 reaktioner på Anstalten byggs i Hörle

Ja det var ju bästa platsen tycker, så långt från mig och man slipper alla knarkare som forslar in knark, stackars barn som drar i sig en spruta de hittar.

Mår du bra? Finns mängder med narkotikaanvändare i kommunen och resten av Sverige men jag har nog aldrig någonsin sett en kanyl ligga och skräpa.

Kommentarsfunktionen är stängd