Nyheter

Vill utöka besöksparkeringar – så svarar samhällsbyggnad

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förordar avslag på motion.

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Sverigedemokraterna att kommunen utökar besöksparkeringarna vid stadshuset.  [1/4]

Partiet föreslog i motionen att kommunen utökar parkeringsytan på Lagmansgatan/Kyrktorget genom att göra snedparkeringar längs med torget.  [2/4]

De föreslog även att alternativet att bygga parkeringsrutor framför tingshuset då den ytan ej används till något i dag.  [3/4]

I motionen föreslog partiet även att parkeringstiden förlängs från två timmar till tre timmar på Lagmansgatan.  [4/4]

försommaren berättade vi om Sverigedemokraternas motion om utökad besöksparkering vid statshuset. 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden att besvaras senast den 30 september 2022. På nämndens senaste möte diskuterades motionen. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen gett sin syn på saken beslutade nämnden att föreslå att kommunstyrelsen yrkar avslag på motionen. Så här lyder förvaltningens svar i sin helhet: 

Kyrktorget är idag stadens ”fintorg” och har en genomtänkt gestaltning med en markbeläggning av smågatsten med ett diagonalt mönster av granithällar, trädrader och flera offentliga konstverk. Gestaltningen av Kyrktorget gjordes av Carl Nyrén i samband med utformningen av Stadshusets andra fas 1961. Arbetet med den andra fasen, det vill säga den kopparklädda byggnadskroppen närmast torget, färdigställdes 1970. Markbeläggningen, trädraderna och Bror Marklunds skulpturgrupp Marknadsgycklarna är alla delar av den ursprungliga gestaltningen. Efter färdigställandet har fler skulpturgrupper tillkommit och marknadsstånden tagits bort. Kyrktorgets stora öppna offentliga rum vid Stadshuset är en viktig del av helhetsgestaltningen av Stadshuset där kommunfullmäktigesalens stora fönsterpartier skapar en direkt visuell kontakt mellan stadens invånare och dess beslutsfattare. Nyréns biograf Gary Coates beskriver ”Värnamo Stadshus och Kyrktorget som ett av Nyréns tydligaste och mest optimistiska ställningstagande om vikten av det lokala självstyret i efterkrigstidens svenska demokratiska samhälle” (fritt översatt från engelska). 

Kyrktorget har alltså högst medvetet utformats tillsammans med Stadshuset som stadens demokratiska mötesplats. 

Sedan gestaltningen av Stadshuset gjordes har självfallet mycket förändrats i samhället och staden. Stadens kommersiella centrum har förskjutits västerut och marknadshandeln har upphört. De butiker som fanns när torgets utformning gjordes runt Kyrktorget men också längs Storgatan i kvarteret Rosen och kvarteret Torget har idag till stor del försvunnit vilket har påverkat upplevelsen av torget. 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda Kyrktorgets framtida utveckling i dialog med medborgare. Detta arbete resulterade i att ett större arbete påbörjades 2019 med avsikten att ta ett helhetsgrepp på stadens centrala stadsrum (Storgatan/Kyrktorget/Flanaden/Järnvägsplan/Gummifabriken). Av olika anledningar har detta arbete blivit något försenat men är i sin slutfas under hösten 2022. I de preliminära skisser som tagits fram för Kyrktorget har de bärande gestaltningselementen från Nyréns utformning bevarats, men nya inslag i form av vattenlek, mer grönska, ytor för lek/rekreation och cykelparkering tillförts. Skisserna behöver fortsatt bearbetas innan de är ett färdigt gestaltningsförslag men visar på en utveckling mot ett mer levande torg med mer plats vistelse och för barnlek. 

Förslaget att placera besöksparkering på torget rimmar därför dåligt både med den nuvarande gestaltningen av platsen och med de skisser för den framtida användningen som är under framtagande nu. 

Härutöver vill förvaltningen även påminna om innebörden av den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen, FÖP, som har en tydlig inriktning på en omställning till fler hållbara resor. Att då bygga fler parkeringsplatser, ämnade kommunens tjänstemän och politiker, kan uppfattas som störande när andra bilburna medborgare kommer påverkas av en kraftigt förtätad stad med en förändrad parkeringssituation som följd. 

Mot bakgrund av både respekt för den helhetsutformning som gjordes för torget och Stadshuset såväl som det arbete som är under framtagande samt innebörden i FÖP avstyrker samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget. 

Taggar

4 reaktioner på Vill utöka besöksparkeringar – så svarar samhällsbyggnad

Det finns jättemånga parkeringar i Värnamo. Mnga är också gratis. Man kan få gå en liten bit. Det är inte lätt att fixa parkering precis överallt. Jag har faktiskt gått runt i stan ock räknat. När jag kom upp i tusen la jag av för då tyckte jag inte att det var någon brist

Intressant att man inte kan läsa motionen rätt i samhällsbyggnadsnämnden.
Får försöka förtydliga vad jag menar med ”Lagmansgatan/Kyrkotorget”.
Lagmansgatan går längs med Kyrkotorget men även bakom Tingshuset.
Det var alltså ett förtydligande att det är längs med torget vi vill ha snedparkeringar och inte bakom tingshuset.

Sedan är tanken att det ska vara fritt för alla medborgare och inte endast politiker/tjänstemän.
I stycket om utöka tiden från två till tre timmar skrev vi att nämndmöte kan ta längre än två timmar men det innebär inte att parkeringen endast är för politiker utan alla som har ärende in till stadshuset eller bostäderna vid Kyrkotorget.

Det är svårt att parkera i Värnamo. Hälften av befolkningen i kommunen bor utanför centralorten. Kyrktorget verkar inte vara ett bra förslag. Men om kommunen vill att de som bor utanför centralorten skall åka till Värnamo, måste man lösa parkeringsfrågan på ett bekvämt sätt för de som bor utanför Värnamo.

Ännu ett förslag från Sverigedemokraterna som hamnar helt rätt i papperskorgen.
Vad blir nästa tokiga förslag?
Öppna upp biltrafik på Storgatsbacken?

Kommentarsfunktionen är stängd