Nyheter

Vill undvika onödiga partiväxlingar – så svarar kommunen

Nyheter Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Socialdemokraternas motion.

Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Socialdemokraternas motion om att varje parti ska tillåtas ha arvoderade ersättare närvarande under alla ordinarie nämnd- och styrelsesammanträden. Bild: David Alin

Våren 2021 lämnade Socialdemokraterna in en motion angående undvikande av oönskade partiväxlingar. I motionen föreslår Socialdemokraterna att alla nämnder och styrelser har rätt att en ersättare får delta för varje parti på ordinarie sammanträde, att närvarande ersättare arvoderas och att arvodesreglementet ändras så att syftet uppfylls.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige har i en skrivelse daterad den 9 maj 2023 yttrat följande:

”Enligt Värnamo kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda utgår arvode till närvarande ej tjänstgörande ersättare högst två gånger per kalenderår. Ersättare har däremot alltid rätt att närvara vid en nämnds sammanträden. I vilken utsträckning arvode ska utgå till närvarande ej tjänstgörande ersättare är en ekonomisk avvägning. Vi anser att det är tillräckligt att ersättning utgår vid två tillfällen per år”, skrev presidiet och föreslog avslag på motionen.

På kommunstyrelsens möte blev det en omröstning i frågan. Bo Svedberg (S) yrkade bifall medan Tobias Pettersson (M) yrkade på avslag. Efter en omröstning stod det klart att Petterssons (M) yrkande vann gehör. Samtliga i S reserverade sig mot beslutet till förmån för Svedbergs (S) yrkande.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill undvika onödiga partiväxlingar