Nyheter

Vill offentliggöra brister – så svarar kommunen

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan.

Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan. Genrebild: David Alin

För två och ett halvt år sedan skickade Sverigedemokraterna in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka en policy om att protokollföra handlingar i samtliga nämnder som rör den kommunala verksamheten där högre instans har gett påpekanden om brister.

Efter att kommunledningsförvaltningen utrett frågan var motionen uppe för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i tisdags. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktiges ledamöter avslår motionen. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Jag är inte nöjd med svaret, Det är viktigt att medborgarna vet hur det fungerar och vad pengarna går till, säger Jan Cherek (SD).

Läs kommunledningsförvaltningens utredningssvar i sin helhet nedan:

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt vilket innebär bland annat att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen får från nämnderna begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Skolinspektionen granskar skolor och IVO utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten. Tillsynsmyndigheterna kan besluta att förelägga kommunen att vidta vissa åtgärder för att komma till rätta med brister. Ett föreläggande får förenas med vite.

Att kommunstyrelsen får del av information av viktig karaktär rörande den kommunala verksamheten har betydelse för styrelsens möjligheter att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Förelägganden från IVO och Skolinspektionen kan vara sådan viktig information för kommunstyrelsen att ta del av.

Förelägganden från Skolinspektionen får barn- och utbildningsnämnden information om på sina sammanträden, antingen som ett eget informationsärende eller i ett meddelandeärende. På samma sätt får omsorgsnämnden och medborgarnämnden information om förelägganden från IVO. I protokollen från nämndsammanträdena ska uppgifter antecknas om respektive informationsärende eller meddelanderärende på sådant sätt att det framgår vilken typ av information nämnden fått del av.

Genom att granska nämndernas protokoll får kommunstyrelsen kännedom om ifall någon av tillsynsmyndigheterna beslutat om ett föreläggande. Om kommunstyrelsen behöver mer information kan styrelsen begära upplysningar från nämnderna. På detta sätt kan kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt. Att besluta att nämnderna alltid ska redovisa till kommunstyrelsen när tillsynsmyndigheterna beslutar om förelägganden riskerar att tynga kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och sammanträden. Genom att ta del av nämndernas protokoll och i förekommande fall begära in dokumentation eller upplysningar från nämnderna kan kommunstyrelsen få tillräcklig information.

I ett informationsärende eller i ett meddelandeärende får förtroendevalda del av information. Dessa ärenden karaktäriseras av att de inte förutsätter ett formellt beslut i sak. Om en ledamot inte är nöjd med redovisningen i ärendet har ledamoten möjlighet att ställa frågor och kan efterfråga mer information. Någon rätt för ledamöter eller ersättare att få sin mening antecknat i protokollet, i ett särskilt yttrande eller liknande, finns inte i kommunallagen. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar är det i första hand upp till ordföranden att bestämma om ett särskilt yttrande ska tillåtas.

Taggar

Dela


Läs mer

SD: Offentliggör brister i kommunal verksamhet
Vill offentliggöra brister – så svarade fullmäktige