Nyheter

Vill ha övningsplats för MC – så svarar kommunen

Nyheter Samhällsbyggnadsförvaltningen har sagt sitt om ett populärt förslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt om förslaget på att skapa en övningsplats för MC-förare vid arenabygget. Bilder: HMXW arkitekter/Press

I våras berättade vi att en kommuninvånare i ett medborgarinitiativ föreslog att Värnamo kommun projekterar parkeringsytorna vid den nya fotbollsarenan på så sätt att man kan utöva alla moment som ingår i manöverprovet för att ta motorcykelkörkort. Förslaget väckte stor uppmärksamhet bland kommuninvånarna och fick 247 röster, vilket innebar att förslaget skulle beredas politiskt. Under hösten har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett ärendet och på samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades nämnden tar förvaltningens bedömning som sin egen och förordar avslag på initiativet.

Läs förvaltningens utredningssvar i sin helhet nedan:

Platsen som initiativet föreslår är i dag helt obebyggt. För området finns en nyligen antagen detaljplan som innehåller ett utpekat område för parkering, men då planen är överklagad har den ännu inte vunnit laga kraft och blivit gällande. Att planen vinner laga kraft är en förutsättning för att området ska byggas ut med väganslutning, parkering och arena.

I den nu föreslagna detaljplanen är ytan planlagd som allmän plats vilket innebär att kommunen inte kan upplåta delar av marken permanent till privata aktörer. Den planerade parkeringsytan i detaljplanen för Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) är också tänkt att, utöver parkering till arenan, även fungera som infartsparkering till staden samt att vid ytterligare exploatering av idrottsverksamheter i område ska parkeringen även täcka behovet för de verksamheterna. Området ligger även inom vattenskyddsområdet för Ljusseveka vattentäkt som försörjer stora delar av Värnamo kommun med rent dricksvatten.

Enligt illustrationer framtagna i samband med detaljplanen visas att området inte enbart ska vara en asfaltsyta utan även att den ska omhänderta och rena det dagvatten som bildas inom ytan vilket även bestämmelser i detaljplanen tydliggör. Att få till en utformning av området som möjliggör för parkering, dagvattenhantering samt även övningsplats bedömer nämnden inte lämpligt.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till att tillsammans med intresserade körskolor utreda möjligheten till annan plats lämplig som övningsplats.

Taggar

Dela


Läs mer

Föreslår övningsplats vid arenabygge

2 reaktioner på Vill ha övningsplats för MC – så svarar kommunen

ChatGPT
Mellan 30-40 procent av dödsolyckorna med motorcyklar i Sverige involverar personer som inte har genomgått någon motorcykelutbildning och som saknar körkort. Bland motorcyklister är det välkänt att det kan vara besvärligt att ta motorcykelkörkort, bland annat på grund av att det ofta är långt till närmaste övningsplats. Sveriges Motorcyklister (SMC) välkomnar därför att Värnamo kommun överväger möjligheten att etablera en sådan övningsplats.

Kommentarsfunktionen är stängd