Nyheter

Vill göra om seniorboenden till trygghetsboenden – så svarar kommunen

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarinitiavet om att omvandla Östrabo och Västrabo till trygghetsboenden.

En kommuninvånare föreslog att seniorboendet Östrabo omvandlas till ett trygghetsboende. Bild: David Alin

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars i år att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade förslaget vidare till omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen utredde förslaget. Så här lyder deras svar:


Enligt reglementet ansvarar omsorgsnämnden för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följdlagar och författningar.

Nämnden ansvarar även för den kommunala hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och ordinärt boende (hemsjukvård), enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgsnämnden välkomnar initiativ som tas för att
skapa trygga bostadsformer på olika platser i kommunen. Omsorgsnämnden ser gärna att såväl befintliga boenden omvandlas till trygghetsboenden, som att nya trygghetsboenden byggs, då fler boendeformer ger invånarna en ökad valfrihet.

Nämnden erbjuder i dessa fall, efter beviljad ansökan om att få starta trygghetsboende, ett samarbete enligt gällande riktlinjer och tecknat avtal.


Omsorgsnämnden beslutade den 14 juni att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Den 15 augusti föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle avslå medborgarinitiativet samt att ge kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) i uppdrag att skriva ett följebrev till initiativtagaren gällande kommunens intentioner kring trygghetsboenden. Kommunfullmäktige beslutade på torsdagens möte enligt kommunstyrelsens förslag. Här nedan kan ni läsa brevet till initiativtagaren i sin helhet:


I kommunens riktlinje om trygghetsboende framkommer att det finns behov av trygghetsboende inom kommunen. Värnamo kommun vill främja byggandet och tillkomsten av trygghetsboende i kommunen. Syftet med boendeformen är att erbjuda ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre.

Ett trygghetsboende är ett vanligt boende i egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamma utrymmen för social samvaro och måltider på boendet eller i direkt anslutning till det. Under vissa tider finns en aktivitetssamordnare på plats. Tanken är att skapa förutsättningar för ett tryggt, rikt, aktivt och självständigt liv.

Fastighetsägare/hyresbolag kan hos kommunen ansöka om att driva trygghetsboende och omsorgsnämnden fattar sedan beslut. Värnamo kommun arbetar just nu med att se över sina riktlinjer för trygghetsboende samt att ta fram avtal för boendeformen mellan kommun och exploatörer som vill bygga och driva trygghetsboende.

Värnamo kommun bedriver inte trygghetsboenden i egen regi men vill främja boendeformen genom att bland annat ge bidrag för ex. gemensamhetsytor till fastighetsägare/hyresbolag som erbjuder trygghetsboenden.

Sammanfattningsvis är kommunstyrelsen positiva till boendeformen Trygghetsboende och verkar för att fler trygghetsboenden ska tillskapas i såväl centrala Värnamo som i våra kransorter, Kommunstyrelsen har dock inte för avsikt att i egen regi starta trygghetsboende i lokalerna Östrabo eller Västrabo.

Med vänlig hälsning,
Tobias Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Gör Östrabo till ett trygghetsboende