Nyheter

Tyck till om trafikåtgärder

Nyheter Nu får kommuninvånarna chansen att tycka till om förslaget till ny detaljplan för åtgärder som påverkar Gröndalsleden.

Bilder: David Alin/Värnamo kommun

Med anledning av nya skolbyggnationer vill kommunen bygga vänstersvängsfält vid korsningen Gröndalsleden-Sveavägen samt vid korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen.  [1/4]

Bild över förslaget till vänstersvängfält vid korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen.  [2/4]

Bild över förslaget till vänstersvängfält vid korsningen Gröndalsleden-Sveavägen.  [3/4]

Bild över förslaget till ny detaljplan för området längs Gröndalsleden i sin helhet.   [4/4]

I samband med byggnation av Västhorjaskolan (korsningen Gröndalsleden-Sveavägen) och förskolan Ekenhaga (korsningen Gröndalsleden-Borgenvägen) behöver dessa två av- och påfarter på Gröndalsleden byggas om. Genom ovannämnda skolbyggnationer beräknas belastningen vid dessa avfarter att öka. För att behålla kapaciteten och säkerhet på Gröndalsleden behövs vägen breddas för att ge utrymme till två vänstersvängsfält, vilket vi tidigare har berättat om. Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för åtgärden som nu går ut på samråd. 

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Värnamo stad, längs med Gröndalsleden, och sträcker sig över delar av Västorja 12:5, Västhorja 12:4 och Västhorja 12:61. Kommunen äger marken inom planområdet som i dag består av befintlig väg och dess sidoområde detaljplanelagt för väg, gata och natur. Kringliggande miljö består av betesmark och delar är planerad för blandad bebyggelse. Längden på vägen som ska breddas är cirka 300 meter och planområdet är cirka 1,3 hektar. Planområdet sträcker sig över delar av Västorja 12:5, Västhorja 12:4 och Västhorja 12:61. Detaljplanen innebär en marginell förändring då vägen redan är planlagd för väg. 

”Behovet av en bredare väg medför att naturmark behöver tas i anspråk för att möjliggöra vänstersvängsfält. Principiellt är det vägdiken till befintlig asfalterad väg som får en förändrad användning. Då det aktuella vägområdet i stor grad redan är exploaterad eller påverkad vägbana, dikesslänter, diken eller vägbank mm”, skriver tjänstepersoner. 

Samrådet pågår från den 3 november till och med den 24 november och planhandlingarna finns under samrådstiden utställda i stadshusets foajé och på Värnamo stadsbibliotek och finns även tillgängliga på kommunens hemsida. Tanken är att beslut om detaljplanen ska tas av kommunfullmäktige under första kvartalet nästa år.

Taggar

Dela


Läs mer

Får påbörja planarbete för nya vänstersvängsfält

5 reaktioner på Tyck till om trafikåtgärder

Liten åtgärd som kommer att ge stor förbättring för trafiksäkerheten. Borde varit med från början när Gröndalsleden byggdes.

Vågar någon berätta hur barnen öster om Sveavägen skall ta sig säkert till skolan!?

Förmodligen på samma sätt som de gör idag när de går till Trelleborgskolan eller Gröndalskolan, de använder de övergångställen som finns på Sveavägen, och som de har förberett för, vid den nya skolan också.

Skillnaden är 60-70 kilometer i en kurva där det är dåligt med ljus jämfört Trälleborgsskolan. Årskurs 1-3 i stället för årskurs 4-6 som det blir framöver.

Kommentarsfunktionen är stängd