Nyheter

Tobias svarar Bo om beredning 

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) på Bo Svedbergs (S) interpellation om beredning. Läs interpellationssvaret i sin helhet nedan: 

Tobias Pettersson (M). Pressbild: Moderaterna

Tack Bo Svedberg (S) och Socialdemokraterna för en interpellation som belyser en av våra viktigaste uppgifter som politiker – Att värna och stärka demokratin!

Vilken/vilka är motiveringen/motiveringarna till att vice ordförande och andre vice ordförande i några av våra nämnder ej får medverka i de beredningar som hålls?

Det är respektive nämnd som beslutar om hur beredningen inför nämndens möte ska genomföras. Alliansen har majoritet i kommunens nämnder och styrelser, och har inför mandatperioden diskuterat och kommit överens om hur beredning inför nämnd ska genomföras. 

I kommunens allmänna nämndreglemente står det följande i §15, p 4: 

Det åligger ordförande 

att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda. 

SKR kommenterar punkt 4 såhär: 

I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. Kommunallagen föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst av nämnden. 

Alliansen består av fyra partier varav två av dessa partiet inte ingår i presidiet för respektive nämnd. Ifrån oppositionen är det endast Socialdemokraterna som finns representerade i presidierna. För att värna demokratin och de partier som inte ingår i nämndernas presidier har Alliansen valt att beredning inför nämndernas sammanträden i huvudsak ska genomföras av ordförande. Ordförande har även möjlighet att bjuda in förste vice ordförande till beredningsmötet. Alliansen har även kommit överens om att denna princip kan frångås om samtliga av Alliansens ledamöter i nämnden ger sitt medgivande till att oppositionen kan ha påverkan på besluten under beredningen. 

Är rådande upplägg där vice ordförande och andre vice ordförande utestängs från dessa beredningar förenligt med det demokratiarbete som KS sjösatt?

Med hänvisning till ovanstående hävdar vi att Alliansens arbetssätt värnar den demokratiska processen och säkerställer att alla ledamöter, oavsett parti ges möjlighet att aktivt delta i beslutsprocessen utan att det före grupp och nämndsmötet har bildats majoritet för besluten. 

Värnamo 2023-05-25
Tobias Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande 

Taggar

Dela


Läs mer

Beredning skapade debatt