Nyheter

Öppnar för ny trafikplats på Bredasten

Nyheter Bredasten kan bli en trafikplats rikare. Det står klart efter näringsutskottets senaste möte.

Bredasten kan bli en trafikplats rikare. Det står klart efter näringsutskottets senaste möte. Bild: David Alin

I höstas berättade vi att kommunstyrelsen beslutade att Värnamo kommun gick med i Trafikverkets upphandling för projektering och framtagande av vägplan för sträckan Ulås-Bredasten, där bland annat en trafikplats vid Bredasten östra ingår.

En ny trafikplats i utpekat läge skulle innebära följande för- och nackdelar.

Fördelar:

1) Avlasta trafiksituationen i cirkulationerna vid Bredasten och till stor del ta bort all den tunga trafiken som måste köra genom hela området för att nå etapp 3. Med den rådande trafiksituation som är idag är det tveksamt om vi ens kan tacka ja till exempelvis en större logistiketablering på etapp 3 med tanke på trafiksituationen. Anmärkning: kommunen har i dag en större logistiketablering på gång.

2) Öppna upp möjligheten för kollektivtrafik (buss) genom hela området och underlätta angöring till Bredasten för framför allt resenärer från Bor, Horda och Rydaholm med flera.

3) Öppna upp möjligheten för Värnamo kommun att exploatera och ta fram ny attraktiv verksamhetsmark i skyltläge på norra sidan av riksväg 27, samt i en eventuell framtid även kunna möjliggöra en expansion söder om etapp 3.

Nackdelar:

4) Tyvärr konstateras efter en genomförd okulär besiktning att ett betydligt mindre område, 15 hektar (knappt hälften) av förväntat drygt 30 hektar, på norra sidan av riksväg 27 utgör lämplig mark för exploatering. Övriga delar är sankmark eller utgörs av en större vegetationstipp, cirka 4–5 hektar.

5) Europakorridoren går rakt igenom området och skapar en osäkert för hur stor del av området som går att bygga ut och exploatera. Utbredningen av Europakorridoren redovisas på bilaga Utdrag ur FÖP Mark- och vatten användningskarta

6) Kostnaden. Värnamo kommun får själva bekosta den tillkommande delen som avser projektering för en ny fullskalig trafikplats. Trafikverket uppskattar kostnaden till cirka 300 000– 400 000 kronor i steg 1. Framtagande av bygghandling för trafikplats cirka 500 000 kronor i steg 2. Byggnation: Trafikverket anser att Värnamo kommun själva får bekosta större delen av en ny trafikplats, bedömd kostnad cirka 30-40 miljoner kronor i dagens penningvärde, med beräknad byggnation år 2029-2030, steg 3.

7) Trafikverket har meddelat att de inte kommer att ta fram ett utkast till medfinansieringsavtal innan Värnamo kommun har tagit beslut om att man vill vara med på projektet eller inte.

Näringsutskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till en utbyggnad av trafikplats Bredasten östra samt att föreslå kommunstyrelsen besluta ta upp frågan om godkännande av medfinansieringsavtal för beslut i god tid innan den 22 december 2023.

Taggar

Dela


Läs mer

Går med i upphandling för ny trafikplats 

8 reaktioner på Öppnar för ny trafikplats på Bredasten

Vadå ”centrum dör utan viadukt”. Så om vi bygger en viadukt så kommer det att öppna en massa nya affärer i stan eller? Hur tänkte du där?

30-40 miljoner? Vad ska de pengarna tas i kommunen? Skola och omsorg? Vidare kan man konstatera att intresset för kollektivtrafik bara verkar finnas när det kan användas som paradmål. Se på Forsheda där busshållplatsen flyttas ut från samhället.

Till Jan
Jag förstår att du inte vill ha viadukten eftersom du inte bor på ovansidan av stan, samtidigt vi som bor ovanför viadukten behöver inte Bredasten.

Kommentarsfunktionen är stängd