Nyheter

Jordbruksmark stoppar etablering på Ljusseveka

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden avslog IFK Värnamos ansökan att få bygga en beachvolleyboll- och beachfotbollsplan på Ljusseveka. 

IFK Värnamo vill bygga en sandplan på Ljusseveka. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [1/3]

Planskissen innehåller en beachfotbollsplan, tre beachvolleyplaner, samt parkeringsyta. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [2/3]

Den gröna tomten kan förvandla Ljusseveka till spontanidrottsområde.  [3/3]

Tidigare under året har vi berättat om IFK Värnamos planer på att bygga en beachvolleyboll- och beachfotbollsplan på Ljusseveka. 

På samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde diskuterades klubbens ansökan. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar följande i en skrivelse: 

”Platsen som avses i ansökan ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser. Området omfattas av inre vattenskyddsområde och åtgärden som avses i ansökan är placerad på jordbruksmark. 

Kommunen har ett ställningstagande till ianspråktagande av jordbruks- mark i översiktsplanen. 

Värnamo kommun som markägare har i ett tidigare ärende inget att erinra mot förslaget. Avdelningen för mark- och exploatering meddelade i det ärendet att området i dag är upplåtet till jordbruksarrendator och att kommunen därmed inte direkt förfogar över marken. De meddelade också att vid ett eventuellt beviljat lov ska nyttjanderättsavtal upprättas innan några arbeten påbörjas. 

Beträffande det inre vattenskyddsområdet har remiss i ett tidigare ärende skickats till tekniska förvaltningen och VA-chef som godkänt förslaget. 

Remiss har även tidigare skickat till Värnamo kommuns trafikplanerare, som meddelar att innan någon tillkommande verksamhet jobb i området kan lovges är önskemålet att parkeringssituationen i stort löses på platsen. 

Platsen som ansökan avser består av jordbruksmark. Vidare skall ta ställning till om marken är så kallat brukningsvärd. Av de uppgifter som inkommit i nämnden och vid en syn på platsen framgår att marken används inom jordbruket i dag. Den aktuella marken bör således vara brukningsvärd.

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken (”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse”) bör därför utgöra hinder mot att ansökan om marklov beviljas.

Förslaget möter även hinder utifrån gällande översiktsplan där ställningstagande finns till att bevara och utveckla jordbruksmark. Enligt ställningstagandet kan en allmännyttig anläggning för infrastruktur och service vara ett vägledande själ i övervägandet att ianspråkta brukningsvärd jordbruksmark om en alternativ lokalisering saknas. Kommunen ska ha ett aktuellt planering som underlag för, samt värdering av, kommunens jordbruksmark. Den ska ligga till grund för bedömning vid exploatering av jordbruksmarksområden. Ett sådant planeringsunderlag saknas i dag.

Beträffande exploatering inom inre vattenskyddsområde har VA-avdelningen  tidigare yttrat sig mot ett förslag till padelbanor inom detta. Man avrådde då starkt från exploatering inom inre skyddsområde. I detta yttrande har man inte haft något att erinra.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att den ansökta åtgärden som olämplig med hänsyn till ianspråktagandet av den jordbruksmark som finns på platsen och föreslog avslag. Samhällsbyggnadsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att avslå IFK Värnamos ansökan om tidsbegränsat marklov för tillkomsten av en beachvolleybollplan och beachfotbollsplan, samt parkeringsyta på Ljusseveka med hänsyn till den redan i dag problematiska trafiksituationen i området och då platsen som avses i ansökan utgörs av jordbruksmark, och med hänvisning till den framtida utvecklingen av området.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Jordbruksmark stoppar etablering på Ljusseveka

Håller helt med! Vad ska man anlägga en sandanläggning om inte på en strand?

Kommentarsfunktionen är stängd