Nyheter

IFK gör nytt försök att få förvandla sand till guld

Nyheter Avslaget från kommunen gav IFK Värnamo blodad tand. Nu ansöker de tillsammans med Värnamo Volleybollallians om att få bygga en sandplan på Ljusseveka.

IFK Värnamo vill bygga en sandplan på Ljusseveka. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [1/3]

Planskissen innehåller en beachfotbollsplan, tre beachvolleyplaner, samt parkeringsyta. Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.  [2/3]

Den gröna tomten kan förvandla Ljusseveka till spontanidrottsområde.  [3/3]

Under hösten 2020 ansökte IFK Värnamo om att få bygga en sandplan på Ljusseveka. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 9 december 2020 att avslå föreningens ansökan med anledning av närheten till vägen, avsaknad av tillräckligt med parkeringsplatser i området och att anläggningen är tänkt att läggas på jordbruksmark och inom inre vattenskyddsområde.

IFK inleder sin nya ansökan med att bemöta de tre skälen för avslag:

”1. Parkeringsmöjligheter och trafiksituation. 

Efter samtal med trafik och övriga så framkommer att det finns ett tidigare ärende där man tillsammans med tennisklubben har haft som ambition att lösa denna och ritningar har redovisats. På grund av missförstånd så ligger det ärendet kvar. Denna åtgärd avser inte den fastigheten som vi nu tänkt att förlägga planerna på, och vi redovisar därför en lösning för att klara parkeringarna till planerna. Vi är positiva till att återuppta diskussionen om en bestående trafiklösning för hela området och kunna få en hållbar parkeringssituation på längre sikt. Denna diskussion bör därför inte omfattas i ärendet avseende sandplanerna. 

2. VA samt vattenskyddsområde.

I vårt tidigare förslag ansågs det vara ett för litet säkerhetsavstånd till vattenledningar. Detta har justerats enligt samråd med Tekniska kontoret, VA- avdelningen.
Mail ”
Hej, Sorry för sen återkoppling, men det har varit lite ledigheter i samband med Kr.himmelsfärdsdagen. Det ser OK ut nu. Vi ser att vattenledningen hamnar en bit ifrån slänten, vilket är bra.
Med vänlig hälsning:
Antti Vähäkari, VA-chef

Enligt Lokala föreskrifter för skydda människors hälsa och miljön, § 6, vilken avser skydd för ytvatten gäller denna för såväl vår verksamhet som för den arrendator som idag brukar marken.

Mejl: ” Hoppas detsamma! Kristian Jacobsson, Alandsryd, har ett brukningsmedgivande på den marken. Brukningsmetodiken är ganska uppstyrd med anledning av närheten till vattentäkten. Vi är gärna med i vad som händer i denna fråga, och det bör ju i så fall tillskapas en nyttjanderätt för IFK rörande tilltänkt yta.” Frans Martinsson MEX.

I beslutet, Sbn § 348, har angivits att VA-avdelningen är emot ytterligare exploatering i ett annat ärende. Varje ansökan är unik, och avseende planerna har dessutom VA- avdelningen givit ett positivt besked. I beslutet står ” Tekniska förvaltningen har godkänt förslaget.” Vi anser att ett yttrande i det enskilda ärendet ska beaktas i första hand innan yttranden i andra ärenden, rörande andra fastigheter, beaktas.

3. Jordbruksmark. 

Se ovan vid svar från Frans Martinsson. Om och i vilken omfattning jordbruksmarken är brukningsvärd mark är som vi ser det mer en tolkningsfråga, och vi anser att en anläggning som denna har en sådan allmännyttighet som medför att jordbruksmark, som avses i ärendet, kan tas i anspråk. Det finns i dag begränsningar då djurhållning inte är aktuell, inget gödsel får spridas eller användas, et cetera.
Ingen av dessa åtgärder är aktuella, för vårt vidkommande, vid skötsel av planerna. Att det i dag tas ensilage på del av den tänkta platsen innebär inte att vi därmed har en fullt ut brukningsvärd jordbruksmark. 

Ansökan insänds i samband med detta brev till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vi ser fram emot ett positivt beslut och att vi kan erhålla ett tillfälligt marklov på 10 år (5+5). Tiden är ett villkor för att få ta del av medel, som en del av finansieringen, från Allmänna Arvsfonden, som kräver ett 10-årigt beslut. 

Då vi anser att vi inte i ett första skede har fått delge er våra synpunkter, och fått göra en korrekt kommunicering, ser vi att avgift för marklovet ska reduceras med erlagd avgift för tidigare avslag”, skriver IFK Värnamo i sin nya ansökan som görs tillsammans med Värnamo Volleybollallians.

Föreningarna avser att gemensamt bygga en sandplan med totalt sex banor som kan fungera för olika verksamheter såsom fotboll, volleyboll, handboll och annan fysisk aktivitet. Sandplanen ska kunna nyttjas av barn och unga i organiserad föreningsverksamhet, men också fungera som spontanaktivitetsyta för alla barn och unga, samt deras familjer. 

De ser flera fördelar med projekter. En av dem är möjligheten till spontanidrott: 

Det finns många möjligheter att få barn och unga att hitta lustfyllda aktiviteter som kan locka. En hälsosam och aktiv uppväxt gynnas av att det finns ett brett utbud av spontanaktivitetsytor i närområdet. Det behövs också kostnadsfria aktiviteter för att alla barn och unga ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. En spontanyta med sand möjliggör att barn och unga får en naturlig chans att testa flera idrotter, som till exempel strandfotboll, beachvolleyboll och strandtennis. För småsyskon utgör en sandplan en perfekt lekyta under tiden som äldre syskon tränar. Sand ger många möjligheter till kreativa lekar och möjlighet att leka tillsammans”, skriver föreningarna.  

Ansökan motiveras även av att Värnamo Volleybollallians har ett fåtal spelare som håller på med beachvolleyboll och som får åka till andra orter för att utöva sin idrott. Bland annat Ljungby och Habo. De har även upptäckt att det finns ett intresse bland medlemmarna att börja spela och föreningen ser det som en en naturlig utveckling att starta upp beachvolleyboll för att kunna möta efterfrågan. 

”För IFK Värnamo skulle en sandplan innebära att barn och unga får en träningsmöjlighet som är skonsam för kroppen. Det går utmärkt att träna kondition, koordination och styrka på sandunderlag och det är skadeförebyggande att stärka kroppen på detta skonsamma sätt. Spelare som är under rehabilitering från skada skulle också få möjlighet att bygga upp kroppen på ett skonsamt sätt. Strandfotboll är en idrott som kan bli aktuell att utöka verksamheten med om det skulle visa sig att intresset blir stort.

Värnamo Handbollsklubb är också tillfrågade och har visat intresse av att bedriva viss träning på sandplan samt att möjliggöra för sina barn och unga att få variera vanlig handboll med beachhandboll. Likaså finns möjligheten att spela strandtennis på sandplanen. Vi avser alltså att samarbeta med fler föreningar. 

Ungdomsturneringar skulle vara möjliga att anordna för både beachvolleyboll, strandfotboll och beachhandboll genom att det anläggs en större sandplan där olika idrotter ska få plats och vid turneringar kan en förening disponera hela sandytan. En sandplan där olika föreningars verksamhet samsas blir en samlingspunkt och stärker gemenskapen mellan föreningar. Detta leder till ökad förståelse mellan olika idrottsgrenar och underlättar för individer som vill prova nya idrotter, steget blir inte så långt om man redan utövar de olika idrotterna sida vid sida. 

I samverkan med förskola, skola och fritidshem kan föreningslivet erbjuda en ny aktivitetsyta där elever får möjlighet att utöva lustfyllda aktiviteter. 

Värnamo kommun är en nära samarbetspartner och sponsor till båda våra föreningar. Kommunens hållbarhetsmål inkluderar en hälsosam och aktiv uppväxt för invånarna och att kostnadsfria aktivitetsytor ska finnas lätt tillgängliga i kommunen. Vi har i samarbete med representanter från kommunen, jobbat fram förslaget om sandplanens placering, underhåll och arrende. Vi kommer utöver detta i framtiden att samarbeta för att nå så många av kommunens barn och unga som möjligt”, skriver föreningarna. 

Taggar

Dela


1 reaktion på IFK gör nytt försök att få förvandla sand till guld

Vilket strunt! Att påstå det inte är brukningsvärd jordbruksmark bara för att vi tar ensilage där. Det är faktiskt mat till djuren som odlas där och vart fjärde år plöjs åkrarna upp och det förnyas med en stödgröda. Det kanske börjar bli hög tid att vara rädd om vår åkermark så att vi kan producera mat. Lek kan aldrig få gå före produktion av mat.

Kommentarsfunktionen är stängd