Nyheter

Här ska den tillfälliga förskolan i Bredaryd ligga

Nyheter Nu är det klart var den tillfälliga förskolan i Bredaryd ska ligga.

Den tillfälliga förskolan i Bredaryd kommer ligga på tomten Bredaryd 6:7 på Rosenvägen. Ritning: Accent arkitekter  [1/2]

Ritningen över den tillfälliga förskolan med fyra avdelningar. Ritning: Expandia Moduler AB  [2/2]

Vi har tidigare berättat om debatten angående var den tillfälliga förskolan i Bredaryd ska ligga under tiden som den nya permanenta förskolan byggs.

Den föreslagna tomten Bredaryd 6:7 är i dag avsedd för park eller plantering, vilket kräver en ändring i detaljplanen för att kommunen ska kunna bygga en tillfällig förskola på platsen. Fastighetsägare, Trafikverket, tekniska förvaltningen, mark- och exploatering, Värnamo Energi och kommunens trafikplanerare fick lämna synpunkter på placeringen. Mark- och exploatering påpekade i en skrivelse att tomten var avsedd för Bredaryd-Lanna vägförening som borde blivit hörda i frågan och Värnamo Energi att det söderut från tomten går en optoslang och att täckningen på slangarna förblir minst 0,5 meter.

”De synpunkter som finns från boenden om att mer trafik kommer uppstå på exempelvis Knektavägen, Rosenvägen och Tulpanvägen är delvis befogat. Dock har tekniska förvaltningen inte kunnat finna en bättre placering vilket gör att Sabina och jag utgått från att bygglovet nu gäller den utpekade placeringen. Tidigare nämnda gator bedöms ändå kunna hantera tillkommande trafikmängder även om det blir en viss skillnad mot tidigare. Alla som bor i området, tillsammans med den tillkommande trafiken, får anpassa sig så att skolans verksamhet i Bredaryd kan fortgå under tiden den tillfälliga lösningen lokaliserats på ansökt plats. Det finns dessutom bra möjligheter att ta sig från norra sidan om väg 153 med gång- och cykel vilket vi kan uppmana skolan i tidiga informationssatser gentemot barn och föräldrar. Skulle det bli större problem än vi kunnat förutse får verksamheten upprätta därtill lämpliga åtgärder samt att i samråd med skolan förtydliga vikten av att de som hämtar och lämnar sina barn visar boenden i området respekt för denna tillfälliga lösning.”, skriver kommunens trafikplanerare.

Även tekniska förvaltningen hördes i frågan gällande alternativ placering av förskolepaviljongerna:

”Bredaryd 20:14
Fastigheten är placerad i direkt anslutning till industriområde och järnväg. Närheten till järnvägen hade även inneburit en trolig risk för sanering av mark med.

Bredaryd 10:11
Undersökning av geoteknik visade på en väldigt dålig bärighet i marken. Grundläggning genom platta på mark hade kanske kunnat fungera. För att kunna söka ett tidsbegränsat bygglov krävs dock en grundläggning som är av mindre permanent art. Vidare så hade idrottsföreningen en önskan om att kunna använda betongplattan till en egen byggnation efter att vi hade avvecklat paviljongerna och vi hade inte kunnat garantera en byggnation ovanpå den med de markförutsättningarna.

Bredaryd 8:9
Industrifastighet som skulle behöva förvärvas, byggnaden skulle behöva rivas och marken saneras. Fastigheten är dessutom för liten för att kunna anordna en utemiljö med en yta som motsvarar lagkraven.

Bredaryd 6:7 Häggegårdsområdet
På området finns det 13 bostadstomter som är tänkta att läggas ut till försäljning inom kort vilket innebär att vi inte har möjlighet att placera förskolan på den redan iordninggjorda marken. En placering i anslut- ning till det området hade inneburit en markant ökning av kostnader för markarbeten och trädfällning jämfört med den aktuella platsen.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde utifrån ärendehandlingar och gällande praxis att ett tidsbegränsat bygglov kan medges för tomten. De såg att allmännyttan av att uppfylla ett tidsbegränsat bygglov för förskoleplatser väger tyngre än enskilda intressen.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) yrkade bifall till att den tillfälliga förskolan byggs på Bredaryd 6:7. Samhällsbyggnadsnämndens förste vice ordförande Ibrahim Candemir (KD) yrkade att den tillfälliga förskola, med anledning av nedanstånde punkter, byggs intill det särskilda boendet Bredäng i Bredaryd:

  • Miljön för barn och personal är mycket bättre.
  • Ingen stor väg i närheten. Alltså lägre bullernivåer och mycket mindre trafik intill förskolan.
  • Lägre kostnader för bulleråtgärder.
  • Ett spännande koncept med närheten till det särskilda boendet. Efter tv-serien med 4-åringarna så har många fått upp ögonen för vad barn kan betyda för äldres negativa utveckling gällande exempelvis demens. Tänk om vi skulle ligga i framkant i vår kommun och bygga en tillfällig förskola med närhet till ett av kommunens särskilda boenden. Kan det öppna för fler liknande byggen?
  • Nära till skolan.
  • Nära till elljusspår, skog och sjö.
  • Alla markarbeten som utförs kan senare används då det i plan är avsett för bostäder och kontor. Det betyder att det i framtiden går att använda ledningarna som användes för den tillfälliga förskolan. Med andra ord en ekonomisk fördel.
  • Ytor för utelek kan vara kvar i fortsättningen och användas av allmänheten, när tiden för den tillfälliga förskolan är slut. Då får de som bor på det särskilda boendet vidare chansen till lite extra guldkant på tillvaron när de ser och hör barn leka. (förslagsvis tas då någon av kommunens andra lekplatser bort).
  • Lämning och hämtning av barn skulle ske mycket enklare och inte behöva köra rakt igenom ett bostadsområde. Skulle det kanske till och med vara möjligt att använda samma parkering som till Bredäng?
  • Kommunen äger tomten och mestadels av närliggande tomter. Alltså väldigt liten risk för överklagande.
 Yrkandena ställdes mot varandra och nämnden beslutade enligt Stefan Widerbergs förslag.
Taggar

Dela