Nyheter

Grönskande förslag tas med i utredningsarbete

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Medborgarinitiativet om Värnamos High Line Park tas med i det fortsatta arbetet med viaduktens ersättare.

En kommunmedborgare vill förvandla viadukten till en grön oas. Montagebild: David Alin

Vi har tidigare under året berättat om förslaget att omvandla nuvarande viadukt till en så kallad High line park. Genom att omvandla viadukten till en bit park med bänkar, växter, spång och vatten skulle det kunna bli en grön oas på ett annorlunda sätt, menar initiativtagaren. 

Förslaget diskuterades på samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde när nämnden skulle ta ställning till samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar i frågan.

Förvaltningen inleder sitt remissvar med att berätta att arbetet med att ta fram förslag på en möjlig ersättning för viadukten pågår inom projektet ”Central förbindelse”, som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen. De berättar att förslag på en möjlig lösning där viadukten ersätts med en ny bro har presenterats och att fortsatt utredningsarbete pågår. 

”Utredningen har visat att området för den centrala förbindelsen är utpekat som en svag länk i stadens grönstruktur och även som ett framtida skyfallsstråk. Spårområdet och höjdskillnaden utgör tillsammans en barriär mellan stadens västra och östra delar, främst för gång- och cykeltrafiken. I analysarbetet med den centrala förbindelsen har den befintliga viaduktens funktion som länk mellan stadsdelarna identifierats, vilket har medfört att vikten av att en framtida förbindelse ska kunna sammanlänka stadsdelarna har värderats högt i analysarbetet. Att området har utpekats som en svag länk i grönstrukturen har också medfört att gröna värden och rekreativa funktioner är viktiga i utformningen av den framtida lösningen. 

High Line Park är en inspirationskälla som på flera sätt hanterar de problemställningar som presenterats ovan. Den kan fungera som en länk mellan stadsdelarna ur social synpunkt samtidigt som den stärker grönstrukturen. Idén med grönstruktur som på ett oväntat sätt infogas på en plats dominerad av infrastruktur kan även vara utvecklingsbar vid nybyggnation”, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningen menar att i dagsläget är det omöjligt att avgöra om förslaget är lämpligt eftersom utredningsarbetet fortfarande pågår och föreslår att initiativet tas med som en idé i det fortsatta arbetet med den centrala förbindelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ta samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget yttrande och
att idén med Värnamo High Line tas med i det fortsatta arbetet med den centrala förbindelsen. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Grönskande förslag tas med i utredningsarbete

Det finns många ställen att kunna göra grönområden på, men att omvandla viadukten till ett och göra denne i långbänk förlorar handeln på.

Det behövs med det snaraste en övergång där!

Eller kanske rentav ta bort den befintliga viadukten och göra bilväg som den var förr via Klevalidens backe.

Kanske finns bättre framgång där..

Kommentarsfunktionen är stängd