Nyheter

Gottlieb svarar Jan om Grevevägen

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på Jan Chereks (SD) interpellation om ombyggnaden av Grevevägen.

– Kommunen är ytterst restriktiv med att använda gupp som fartreducerande åtgärd. Detta skapar ojämn trafikrytm, kollektivtrafik och färdtjänst försvåras samt att vägunderhåll och då främst vinterväghållning försämras, menar teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M). Bilder: David Alin

Läs interpellationssvaret i sin helhet nedan:

Tack för interpellationen gällande ombyggnad av Grevevägen!

”Grevevägen har varit en bred väg som locka till att folk kört alldeles för fort och har varit en fara då flera barn har detta som skolväg. För en tid sedan smalnade man av vägen genom att utöka med en plantering mellan trottoar och bilväg. Detta har till viss del minskat hastigheten men utgör nu en annan typ av trafikfara.”

Kommentar:

Ombyggnation har skett för att förbättra förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna då detta är ett viktigt stråk för mellan skolområde, bostäder och viktiga arbetsplatser.

Syftet har även varit att minska Grevevägens funktion av genomfartsgata och styra över denna genomfartstrafik på Silkesvägen, Halmstadsvägen och Götavägen som är mer lämpade för denna typ av trafik. Grevevägen bör främst nyttjas av boende i kringliggnade kvarter och inte användas som smitväg för icke boende i området.

I gatusektionen mellan fastigheter är ofta mycket begränsat med utrymme. På denna smala sektion har är har gång- och cykelvägen breddats, en trädrad som skapar tydlig avgränsning mellan fordon och oskyddade trafikanter anlagts. Vägen har här smalnats av men tillåter fortfarande fordon att mötas. Utöver detta är gatuparkering även i fortsättningen möjlig.

Sammanfattningsvis finns samma funktioner som tidigare kvar men något samlare gata som gör att man som bilist gärna håller en lägre hastighet. Tillkommande trädrad bidrar också till att det upplevda gaturummet känns smalare.


”Om man kommer körande från stan på Fredsgatan alternativt Västbovägen så kommer man till en stop-skylt placerad långt in på vägen och tvingas köra fram för att sikten ska vara ok. Det innebär att man hamnar stående rakt över cykelväg samt att bilar som kommer söderifrån tvärstannar då de tror att bilarna är på väg över.

Kommentar:

Väjnings- och stopplikt ut på Grevevägen är till för att skydda och förbättra säkerheten för gående och cyklister. Som bilist stannar/ saktar men ner innan gc-vägen och smyger sedan ut över gång- och cykelvägen ut på gatan. En princip som används på många platser i riket. Dålig sikt kan i vissa fall bero på växtlighet på privata fastigheter men här pågår ständigt att arbete att informera fastighetsägare kring det regelverk som gäller kring siktskymmande växtlighet.


”Om man däremot kommer västerifrån på Fredsgatan och Västbovägen är sikten minimal då bilar parkerar längs med Grevevägen på västra sidan. Bilar kör ut och trafik som kommer söderifrån blir trängda. Ett stort problem är att bilar ej håller reglerna på 10 meter när de parkerar. Vid flera tillfällen har jag sett hur bilar körande söderut håller avstånd till parkerade bilar och tvingar då mötande bilar att köra växelvis. Vid ett tillfälle så tvingade en skåpbil den mötande bilen att backa och en nära olycka höll på att ske med bil från en tvärgata.”

Kommentar:

Det är den enskildes skyldighet att känna till det regelverk som gäller. Fordon med hinder i sin vägbana har skyldighet att lämna företräde för mötande och ge denne fri väg. Med avsmalningen blir Grevevägen mindre attraktiv för genomfart


1) Har ni gjort någon utvärdering på arbetet med avsmalning?

Svar: En trafikmätning efter färdigställt projekt är ännu inte utfört men planeras i närtid. Uppfattning från tjänstepersoner och boende är att hastigheterna blivit något lägre och antalet fordon minskat något vilket kommer säkerställas med trafikmätning i närtid.

 

2) I dag står det koner vid korsningen Fredsgatan-Grevevägen. Ska ni göra något mer permanent för att lära folk att parkera?

Svar: Det är den enskildes skyldighet att känna till det regelverk som gäller. Pga omfattande ombyggnader i kvarteret har parkeringssituationen varit ansträngd. Vid ett flertal tillfällen har kommunens anlitade parkeringsvakt bötfällt felparkerade fordon på platsen och därför har koner tillfälligt placerats i korsningen då regelefterlevandet är bristfällig på platsen. I kommunens trafikgrupp har det diskuterats att ytterligare begränsa möjligheten till felaktig parkering genom permanent parkeringsförbud på delar av sträckan.

 

3) Nattetid och tidig morgon sätter folk hastighetsrekord trots smalare väg. Varför satte man inte upp gupp som på Mosslegatan i stället för att avsmalna?

Svar: Kommunen är ytterst restriktiv med att använda gupp som fartreducerande åtgärd. Detta skapar ojämn trafikrytm, kollektivtrafik och färdtjänst försvåras samt att vägunderhåll och då främst vinterväghållning försämras. Att fysiskt omöjliggöra höga hastigheter på alla gator kommer att skapa problem på flera plan och omöjliggöra för utryckningsfordon att hålla god fart den dag olyckan är framme.

 

4) Den plantering som man utökat med är över fjärrvärmerör och vattenledning. Blir inte det problem med att rotsystem på planterade träd kan skada rör?

Svar: I nästan alla av kommunens gator ligger olika typer av ledningar. För att bygga en funktionell och attraktiv stad måste många funktioner samsas i det begränsade utrymmet som finns att tillgå. I samband med projektering av nya anläggningar görs en avvägning mellan olika funktioner och där det är möjligt försöker kommunen plantera träd då de gör mycket för upplevelsen av staden och bland annat verkar temperaturreglerande vid värmeböljor. Att kombinera träd och ledningar görs över hela landet och tekniken för ledningsförläggning och artval gällande träd utvecklas ständigt för att det skall vara möjligt att kombinera dessa värden.

Värnamo 2023-12-14
Ordförande Teknik och fritidsnämnden. Gottlieb Granberg.

Taggar

Dela


Läs mer

Jan frågar Gottlieb om Grevevägen

5 reaktioner på Gottlieb svarar Jan om Grevevägen

Så dåligt rent ut sagt. Det finns absolut ingen samhällsnytta för dessa drygt 3 miljoner det kostade. Det är bilförarens ansvar att hålla hastigheten. I övrigt blev det inte någon förbättring på en enda punkt. Skamligt resultat och inkompetent projekterat… Igen

Tråkigt att höra politiker svamla om att det är den enskildes ansvar när man försämrar möjligheterna till en säker trafik. Stopplikt, väjningsplikt och ibland varken eller. Vilka kriterier styr valet? Ibland övergångsställe som är felaktiga och ibland inget alls. Att sen kräva att fastighetsägare ska klippa ned häckar och såga ned träd för att kommunen gjort en cykelväg vid tomtgränsen är lite magstarkt.

Till Gottlieb Granberg tycker att du skall ställa dig på Grevevägen en arbetsdag så kan du se att bilar kan ej mötas som du vill säga. Jag förstår att kommun försvarar sina fel. Jag tror eftersom ni har smalnat av vägen så hade det varit bra att förbjuda parkering på gatan, alla de hus och hyreslägenheter har parkeringar på gården, förstår inte varför de inte parkerar bilar på sina innegårdar. Då hade vi löst alla problem som ni gjorde på Bunkegatan.

Är det förbjudet att sätta upp en så kallad fartkamera på en sådan gata?

Kommentarsfunktionen är stängd