Nyheter

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Nyheter Kommunstyrelsen förordar avslag på Socialdemokraternas motion om att öka grundbemanningen. – Vi sparar debatten till fullmäktige, säger Anetté Myrvold (S).

– Vi sparar debatten till kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S) efter att kommunstyrelsen beslutat att förorda avslag på Socialdemokraternas motion om att öka grundbemanningen. Arkivbild: David Alin

I våras berättade vi att Socialdemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommun gör en översyn samt tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter eller förvaltningar där det anses vara nödvändigt. Efter att kommunledningsförvaltningen gjort en utredning behandlades motionen av kommunstyrelsen i tisdags. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktiges ledamöter avslår motionen. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Vi sparar debatten till kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S). 

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) motiverar kommunstyrelsens beslutsförslag på följande sätt. 

– Vi gör en kraftsamling just nu kring att vara en attraktiv arbetsgivare, där frågor som att få ner sjukfrånvaron kommer att vara i fokus. Att flytta över bemanningsprocessen till förvaltningarna tror vi kan leda till att vi får en friskare person som trivs på sin arbetsplats och att de får redskapen som behövs för att kunna sitt arbete. Innan vi börjar arbeta med grundbemanning så börjar så måste vi arbeta med att ha en frisk personal som trivs på sin arbetsplats, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M). 

Läs kommunledningsförvaltningen utredningssvar i sin helhet nedan: 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion med rubriken Höj grundbemanningen där det behövs. I motionen berörs arbetsmiljö, den höga sjukfrånvaron samt höga kostnader för övertid, mertid/fyllnadstid. Allt detta är viktiga frågor att arbeta med och vi behöver lägga mera fokus på detta. 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett strategiskt uppdrag kring att vara en attraktiv arbetsgivare i detta ingår att utveckla arbetsmiljöarbetet, detta uppdrag påbörjas under hösten. Personalutskottet har därutöver gett kommundirektören i uppdrag att i samverkan med förvaltningscheferna arbeta för att minska sjukfrånvaron, en uppföljning av det arbetet kommer redovisas i personalutskottet i september 

I januari i år presenterades resultatet att utredningen av bemanningsprocesserna i de verksamheter som använder sig av bemanningsenheten på serviceförvaltningen. Utredningen pekade bland annat på att vi har ett allt för stort behov av vikarier, vilket också omsorgsnämnden pekat på i sin plan för budget i balans. 

För att minska behovet av timvikarier behöver bemanningsplanering och schemaläggningen ses över i berörda verksamheter. Detta kan leda till en ökad grundbemanning inom ramen för budget, men det arbetet är inte klart ännu och det behöver hanteras parallellt med arbetet med att säkra 11- timmars dygnsvila. 

Utredningen pekade också på att det finns behov att utveckla uppföljningen av bemanningsprocessen och bemanningsplaneringen och därmed bland annat säkra att behovet av vikarier kommer minska. Hur detta ska genomföras arbetas med just nu och kommer att redovisas för personalutskottet under hösten. Kommunstyrelsen kommer via personalutskottet vara aktiva i den uppföljningen och HR- avdelningen tittar på hur uppföljningen kan bli en del av förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och årsbokslutet. 

Det kan finnas behov av att se över grundbemanningen i andra verksamheter än de som berörs av arbetet med bemanningsprocesserna. Men bedömningen är att det är i dessa verksamheter vi behöver fokusera arbetet på i första hand. 

Taggar

Dela


Läs mer

Vill höja grundbemanningen där det behövs: ”Läget är AKUT”

2 reaktioner på Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Börja från rätt håll med ökad grundbemanning som ger mindre stress vilket leder till färre sjukskrivningar!
Arbetsglädjen är borta sedan länge på grund av att de som styr inte vet hur verksamheterna fungerar!
Välkomna ut till oss för att prova på en arbetsdag och se hur det verkligen är!

Kommentarsfunktionen är stängd