Nyheter

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år. Bilder: David Alin/Arkivbild

Värnamo kommuns totala investeringsbudget för år 2022, inkluderat ombudgetering under våren 2022, låg på 503 miljoner kronor. Det totala investeringsutfallet under år 2022 blev 353 miljoner kronor. Totalt återstår därmed 149 miljoner kronor av investeringsmedlen för förra året. 

2023 års investeringsbudget, innan ovanstående ombudgetering är genomförd, är 699 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har till och med januari 2023 även beslutat om en tilläggsbudget under år 2023 för nytt infrastrukturprojekt Ljussevekaområdet och ersättnings-lokaler för Gläntan med totalt 25 miljoner kronor. Total årsbudget ligger därför på 724 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen har begärt in förslag från förvaltningarna avseende återstående investeringsanslag från 2022 på 149 miljoner kronor samt om eventuell justering av 2023 års investeringsbudget enligt nedan: 

– överföra delar av återstående investeringsanslag för respektive projekt från år 2022 till år 2023

– flytta fram till investeringsplan år 2024–2028, tas med i nämndens investeringsbudgetförslag samt

– eventuellt lämna tillbaka medel som inte kommer användas.


Ekonomichefen och budgetsamordnaren har haft dialog med samtliga förvaltningar inför deras inlämning av förslag. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslaget utifrån förvaltningarnas inlämnade förslag. Av de återstående 149 miljoner kronorna från år 2022 är förslaget att:

138 miljoner kronor ombudgeteras till investeringsbudget år 2023 

5 miljoner kronor lämnas tillbaks

10 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2024-2028, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgetförlag

Slutredovisade projekt under 2022 är avslutade därför tas inte över- och underskott med från dessa projekt. Det innebär ett underskott på cirka 3 miljoner kronor

För 2023 ligger investeringsbudgeten, inklusive tilläggsbudget, på 724 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår följande justeringar:

138 miljoner kronor ombudgeteras från år 2022 till år 2023

147 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2024-2028, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgets-förslag samt att cirka 1,5 miljon kronor lämnas tillbaks.

”Kommunens ekonomi är under press med kraftigt ökade räntenivåer och prisökningar till följd av en hög inflation. Från en risksynpunkt bör det därför övervägas att senarelägga investeringar i det fall det är möjligt med tanke på redan stora och omfattande pågående projekt”, skriver tjänstemännen.

Kommunstyrelsen gick på kommunledningsförvaltningens linje och har föreslagit kommunfullmäktiges ledamöter besluta enligt förvaltningens förslag.

Totalt innebär det en investeringsbudget år 2023 på 713 miljoner kronor. Efter ombudgetering uppgår investeringsvolymen 2023 till 713 miljoner kronor.

”Kommunens ekonomi är under press med kraftigt ökade räntenivåer och prisökningar till följd av en hög inflation. Från en risksynpunkt bör det därför övervägas att senarelägga investeringar i det fall det är möjligt med tanke på redan stora och omfattande pågående projekt”, skriver tjänstemännen.

Kommunstyrelsen gick på kommunledningsförvaltningens linje och har föreslagit kommunfullmäktiges ledamöter besluta enligt förvaltningens förslag.

– Vi har inte hunnit göra de investeringar som var beslutade under året, utan de hänskjuts till i år. Vi gav även nämnderna möjligheten att se över deras investeringsplaner för att se vad man kan skjuta på framtiden. Vi har ett tufft ekonomiskt läge framöver och vi sitter med en oro att vi får väldigt höga räntekostnader. Skattebetalarna vill ha något för sina skattekostnader, inte att de går till räntekostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Fotnot: För att sätta siffrorna i perspektiv så har Värnamo kommun 149 miljoner kronor kvar från förra årets investeringsbudget. Det motsvarar två tredjedelar av den planerade kostnaden för Värnamos nya fotbollsarena.

Taggar

Dela


Läs mer

Klartecken till ombudgetering