Nyheter

Flygplats stoppar bostadsplaner 

Nyheter Hörle Herrgård & Skogar AB ville bygga ett nytt bostadsområde vid Fryele kvarn. Nu har samhällsbyggnadsnämnden sagt sitt i frågan.

Hörle Herrgård & Skogar AB hade planer på att omvandla ett markområde vid Fryele kvarn till bostadsområde och skickade i somras in en ansökan om planbesked till kommunen. Flygbild: Hörle Herrgård & Skogar AB  [1/2]

Ritning över planförslaget. Ritning: Hörle Herrgård & Skogar AB  [2/2]

I somras berättade vi att Hörle Herrgård & Skogar AB hade skickat in en ansökan om planbesked för fastigheten Hörle 3:1 till kommunen. Ansökan syftade till att möjliggöra cirka tolv bostäder i ett livsstilsförankrat bostadsområde där till exempel hästägande och ”hästliv” får stå i centrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utrett frågan. Under utredningen framkom att området ligger inom påverkansområdet för buller eller annan risk för Hagshult övningsflygplats, som förvaltningen menar är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Det resulterade i en remiss till Försvarsmakten som avstyrker bebyggelse inom det aktuella området med hänsyn till riksintresset. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en bebyggelse på den aktuella platsen enligt inlämnat förslag skulle vara ett värdefullt tillskott till landsbygdsbebyggelsen i området och kommunen i stort. Eftersom en planläggning riskerar att påverka riksintresset för Hagshults övningsflygplats negativt gör förvaltningen den samlade bedömningen att en planläggning inte är möjlig. 

När samhällsbyggnadsnämnden träffades den 23 februari diskuterades ärendet. De beslutade att godkänna förvaltningens utredning och att planläggningen inte är aktuell för att möjliggöra bostäder på del av fastigheten Hörle 3:1 (Fryele kvarn). 

Taggar

Dela