Nyheter

Fastighetsägare riskerar ytterligare vite på 100 000

Nyheter En fastighetsägare har inte efterbehandlat en täkt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen i Växjö för att få ytterligare ett vite på 100 000 kronor utdömt för fastighetsägaren.

En fastighetsägare har inte efterbehandlat en täkt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen i Växjö för att få ytterligare ett vite på 100 000 kronor utdömt för fastighetsägaren. Arkivbild

I höstas berättade vi en fastighetsägare riskerade ett vite på 100 000 kronor för att inte ha efterbehandlat en morän-, grus och sandtäkt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 30 juni 2021 att en av punkterna som fastighetsägaren skulle åta sig var att personen senast den 30 december 2021 skulle ha utfört kompletterande efterbehandlingsåtgärder, som kvarstod efter avsyning den 29 november 2021, för att täktområdet ska kunna anses som färdigbehandlad. Den punkten i beslutet förenades med ett vite på 100 000 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde den 17 mars 2022 en avsyning av verksamheten. Efterbehandlingen har i flera delar inte utförts i enlighet med den inlämnade efterbehandlingsplanen eller med samhällsbyggnadsnämndens föreläggande med vite. Tjänstemännen konstaterar att fastighetsägaren har inte heller utfört några åtgärder efter slutbesiktningen den 29 november 2021. Vid besöket den 17 mars 2022 ser det likadant ut som det gjorde den 29 november 2021. Tjänstmännen konsterar att fastighetsägaren inte har vidtagit några av de kompletterande åtgärder som samhälls- byggnadsförvaltningen angav i inspektionsrapporten efter avsyningen den 29 november 2021.

Här följer några exempel på åtgärder som inte var utförda vid besöket den 17 mars 2022.

– Högar med avbaningsmassor finns kvar, dessa skulle ha släntats ut och enligt villkor 5 i tillståndet för täkten ska alla avbanings- massor användas i efterbehandlingen.

– Nordost om den stora utsorterade materialhögen som i efterbehandlingsplanen betecknas med L1 finns avbaningsmassor kvar och dessa har bara delvis släntats ut.

– Material har tryckts ut i kanterna av brytområdet och mot diken och dammar. Det finns ett flertal slänter som inte har jämnats till utan utgör skarpa, branta övergångar till omgivande mark och vattendrag eller dam-mar. Överlag så har utsläntning av material gjorts på ett sätt som inte överensstämmer med efterbehandlingsplanen.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömer  av att efterbehandling av täktområdet inte är gjord i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 30 juni 2021, § 169, punkt tre. Med bakgrund i bedömningen beslutade nämnden att hos mark- och miljödomstolen i Växjö ansöka om att få ett vite på 100 000 kronor utdömt för fastighetsägaren för att inte ha efterbehandlat täkten i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut daterat 30 juni 2021, punkt 3, § 169 för den berörda fastigheten.

Taggar