Nyheter

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Värnamo kommun att ta fram en provtagningsplan för miljöteknik undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23 samt delar av Ljusseveka 2:1 och 2:2 i Värnamo kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Värnamo kommun att ta fram en provtagningsplan för miljöteknik undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23 (fastigheten vid huset i det vänstra hörnet), samt delar av Ljusseveka 2:1 (fastigheten i botten) och 2:2 (det stora markerade området) i Värnamo kommun. Bilder: David Alin/Eniro

MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. MIFO har tagits fram av Naturvårdsverket och används vid inventeringar och undersökningar av områden som kan ha förorenats av olika typer av verksamheter. Metodiken är indelad i två faser, en orienterande insamling och sammanställning av information i MIFO fas I och en översiktlig miljöteknisk undersökning i MIFO fas 2. MIFO fas 1 bygger på informationsinsamling, och utifrån detta görs en samlad bedömning och objektet tilldelas en riskklass. Riskklassningen används sedan som ett prioriteringsverktyg för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med provtagningar på ett misstänkt förorenat område, MIFO fas 2. MIFO fas 2 är en översiktlig miljöteknisk undersökning vars syfte är att klargöra om mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad på eller i anslutning till den aktuella fastigheten har förorenats av verksamheten, samt att utifrån undersökningens resultat göra en fömyad riskklassning.

MIFO är ett verktyg for bedömning av föroreningssituationen och den generella risk denna medför för människors hälsa och miljön inom ett förorenat område eller misstänkt förorenat område. Utifrån den bedömda risken klassas sedan området i en av fyra riskklasser: 

Klass 1- Mycket hög risk 

Klass 2-Hög risk

Klass 3-Mättlig risk

Klass 4- Liten risk. 

Genom åren har bland annat tegelbruk och brandsläckningsövningar bedrivits på fastigheten Ljusseveka 2:23. Värnamo Tegelbruk fanns på platsen mellan åren 1898 och 1970. I området fanns både byggnader och lertäkter till verksamheten. Omkring 1970 började räddningstjänsten att använda lokalerna på området. I lokalerna fanns då bland annat tre rökövningsrum, lager för brandkåren, verkstad och pannrurn. Fordon, bland annat rälsbussar, fanns uppställda för släckövningar någonstans på området. Det fanns även ett containersystem som användes för eldnings- och släckövningar. Detta var placerat vid byggnadens baksida, västerut mot Lagan. På asfaltsplanen, på östra sidan av byggnaden, hade man under 1980-talet övningar med vatten och skum. Vatten och skum från släckningsövningarna rann ut till både dagvattenbrunnar och omgivande mark. Övningar med skum pågick från 1983 till 1990. Det är okänt om och i vilken omfattning som övningar med skum förekom under 1970-talet. 1990 flyttade räddningstjänsten från platsen och lokalerna och området har sedan dess främst använts av Värnamo tennisklubb.

Under 2017 genomfördes en MIFO Fas 1-inventering gällande fastigheten Ljusseveka 2.23 m.fl. MIFO fas 1-inventeringen resulterade i en riskklass 2, vilket innebär att risken bedömdes som stor, och rekommendationen var att gå vidare med provtagningar. 

Under 2018 genomfördes undersökningar av jord och grundvatten mom fastigheterna Ljuseveka 2:1, 2:2 och 2.23. Undersökningen syftade till att bedöma hälso- och miljörisker kopplade till eventuella föroreningar mark och grundvatten, samt risken for spridning av föroreningar till Varnamo kommuns grundvattentäkt i Ljusseveka. Undersökningen skulle också redogöra för vilka åtgärder som skulle komma att krävas inom det område där tennisklubben avsåg att utföra om- och tillbyggnader samt markarbeten Jordprover togs i elva provpunkter, varav sju var placerade öster om byggnaden. Grundvattenprov togs i två punkter men i en av dem var tillrinningen så dålig att endast PFAS provtogs. Ett av grundvattenproverna togs norr om byggnaden och det andra väster om byggnaden. Resultatet från undersökningarna visar bland annat på låga föroreningshalter i jord inom området. I två punkter påträffades förhöjda PFOS-halter. I grundvattnet är föreningshaltema låga, med undantag för PFAS. Av riskbedömningen framgår att det förorenade grundvattnet kan utgöra en risk för miljön och människors hälsa genom påverkan på omkringliggande verksamheter, så som till exempel vattentäkten i Ljusseveka. Vidare beskrivs att det inom området kan finnas förhöjda PFAS-halter i jorden som inte påträffades i aktuell undersökning. En sådan förorening skulle kunna urlakas genom till exempel nederbörd och innebära en föroreningspåverkan på grundvattnet.

I rapporten från undersökningarna redovisas rekommendationer om att kompletterande provtagningar av grundvattnet bör genomföras för att få en bild av eventuella trender. Kompletterande grundvattenrör skulle dels kunna placeras uppströms som en referenspunkt utan påverkan från brandövningsplatsen och dels nedströms i riktning mot vattenverket. I samband med om- och tillbyggnaden av tennishallen 2018 sanerades ett område öster om byggnaden. Området ligger inom det inre skyddsområdet för Värnamo vattentäkt i Ljusseveka. 

Samhällsbyggnadsnämnden motiverar sitt beslut med att riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” som lyder: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och eko-systemen är försumbar Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet och gällande förorenade områden är preciseringen ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.

I länsstyrelsens åtgärdsprogram om hälsans miljömål för 2023 till 2027 framgår de åtgärder som länets kommunerna har åtagit sig att genomföra. En av de åtgärder som Värnamo kommun har åtagit sig att genomföra är att göra undersökningar av potentiellt förorenade områden. Av åtgärden framgår att undersökningar enligt MIFO fas 2 ska utföras på förorenade omriden i riskklass 1 och 2 i enlighet med kommunens fastställda handlingsplan eller motsvarande styrdokument. Kommunen förelägger ansvariga att utföra översiktlig undersökning och riskklassning.

I syfte att uppnå ovanstående miljökvalitetsmål bedriver samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo tillsyn som innebär att pågående eller avslutade verksamheter som tillhör riskklass 1 eller 2 (efter MIFO fas I inventering) ska undersöka sin verksamhet enligt MIFO fas 2. I arbetet med förorenade områden prioriteras bland annat verksamheter som ligger inom vattenskyddsområden. Fastigheterna Ljusseveka 2:23 med flera är ett av de objekt som finns med i länsstyrelsens register over misstänkt förorenade områden på grund av att det har varit en plats för tillverkning av tegel och keramik samt brandövningar. Enligt registret har objektet branschklass 2, vilket innebär stor risk, och efter MIFO fas I har det klassats som riskklass 2, vilket innebär stor risk. Eftersom fastigheten ligger inom det inre skyddsområdet för den kommunala vattentäkten i Värnamo är objektet prioriterat för att gå vidare med en MIFO fas 2-utredning.

Mot bakgrund av ovanstående motiveringar, samt antaget miljömål, bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det är motiverat att Värnamo kommun åläggs att redovisa ett förslag till provtagningsplan som ska ligga till grund för en miljöteknisk undersökning i enlighet med MIFO fas 2. Provtagningsplanen ska upprättas utifrån det som framkommit i MIFO fas 1-inventeringen och de undersökningar som är utförda. Provtagningens syfte är att få en översiktlig bild av om mark, grundvatten, ytvatten och sediment har förorenats, och visa om det finns risk för att föroreningarna sprids vidare i omgivningen. 

”MIFO fas 2-utredningen behövs för att få fram underlag till en säkrare riskklassning, samt ge en bättre bild av föroreningssituationen på fastigheten och spridning till omgivningen”, menar tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

En av de närliggande tomterna, Ljusseveka 2:1, är tänkt att bli värd för den nya fotbollsarenan. Kan den här undersökningen ha någon inverkan på arenaplanerna? 

– Nej, det här är ett separat fall, det kommer inte påverka arenan, svarar kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


Läs mer

Vill förlänga provtagningsuppdrag