Nyheter

Diskuterar förbättringar på Lagastigen

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterar förbättrad gatubelysning och skyltning på Lagastigen.

Ett förslag om förbättrad belysning vid övergångsställen...  [1/2]

...och informationsskyltar vid övergångsställe vid Enehagens skola diskuterar kommunstyrelsen i dag.  [2/2]

I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, se över trafiksituationen på Lagastigen i Värnamo. Översynen resulterade i en rapport. Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med skrivelse 16 mars 2020 till samhällsbyggnadsnämnden, som beslutade att skicka rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet. Tekniska utskottet beslutade 7 april 2020 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med beslutsförslag. 

Lagastigen är sedan viadukten stängdes den huvudsakliga trafikleden genom Värnamo centrum och belastningen på sträckan har ökat. För att underlätta trafikflödet, har ett flertal trafiksäkerhetsåtgärder redan gjorts på Lagastigen. I den fördjupade översiktsplanen pekas Lagastigen ut som huvudcykel- och huvudbilled. 

Trafiken runt skolor är ett växande problem i och med att allt fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och farlig för barnen. I dag finns Enehagens skola och Finnvedens gymnasium utmed Lagastigen.

”I takt med att Värnamo kommun växer och att fler skall samsas på samma ytor är det viktigt att aktivt ta ställning för att barn ska få en säkrare och mer hälsosam skolväg. Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och att barn som skjutsas till skolan mår sämre. Därför bör Värnamo kommun uppmuntra till andra sätt att ta sig till skolan än med bil”, skriver tekniska förvaltningen. 

Historiskt sett har Lagastigen byggts om många gånger och gatubelysningen har tyvärr inte anpassats till alla ändringar. I dag finns det obelysta övergångställen och gatubelysning med dåliga armaturer på Lagastigen. Det nya övergångsstället vid Enehagens skola byggdes färdigt våren 2020 och på grund av skolornas placering nyttjas övergångsstället av både gångtrafikanter och cyklister för att korsa Lagastigen. I dag saknas skyltar om vilka regler som gäller på ett övergångsställe, exempelvis att du som cyklist har väjningsplikt mot både gående och fordon på vägen. För att tydliggöra sådan information, föreslår tekniska förvaltningen att övergångsstället förses med sådana skyltar.

Tekniska förvaltningen har efter utredning kommit fram till att många av rapportens föreslagna åtgärder redan har utförts, men föreslår två åtgärder. Den ena är ett utbyte av gatubelysning och flytt av vissa belysningsstolpar, en åtgärd som innebär 19 nya stolpar och byte till 72 LED-armaturer och specialarmaturer för fem spotlights. Åtgärd nummer två är att sätta upp skyltar som påminner cyklister om reglerna som gäller på ett övergångställe. Kostnaderna för åtgärderna beräknas till sammanlagt 740 000 kronor. Förvaltningen bedömer det som viktigt att investeringen kan komma igång så snart som möjligt och önskar att kommunfullmäktige beviljar extra medel för att öka trafiksäkerheten utmed Lagastigen.

När kommunstyrelsen i dag sammanträder diskuteras frågan. Tekniska utskottet har föreslagit kommunstyrelsen besluta att ansöka hos kommunfullmäktige om 740 000 kronor i extra investeringsmedel för att förbättra gatubelysningen och skyltning på sträckan.

Taggar

Dela