Nyheter

Detaljplanen för nya arenan har överklagats

Nyheter Kommunfullmäktiges beslut om en detaljplan för ny arena för elitfotboll på Ljusseveka 2:1 i Värnamo har nu överklagats.

Peter Thorén är styrelseledamot för Värnamo Naturskyddsförening och han delger överklagandet.

Skälen till överklagandet är att den aktuella detaljplanen inte är förenlig med miljöbalkens hänsynsregler och då särskilt kunskapskravet, försiktighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och hushållnings- och kretsloppsprincipen.

Föreningen pekar på att det ännu inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning, som behandlar aktuell detaljplan och den exploatering, som planeras följa av denna.

Fältbesök i området under endast en dag, 6 september 2022, utgör en väsentlig grund för denna naturvärdesinventering. Denna inventering framstår som bristfällig och otillräcklig utifrån de fynd som gjorts vid den stickprovsinventering, som Värnamo Naturskyddsförening har låtit utföra den 20 juni 2023. Vid den senare inventeringen påträffades bland annat kornig nållav och granbarkgnagare, men även västlig hakmossa, gammelgranlav (fertil) och Thomsons trägnagare.

Man pekar även på att det innebär risker för Värnamos huvudvattentäkt att bygga en fotbollsarena – och på sikt kanske ytterligare idrottsanläggningar – i det aktuella området, som är i närheten av vattentäkten.
Planerad exploatering kommer att innebära att ansenliga markytor bebyggs och hårdgörs.
– Vid urgrävning av torvmaterial, återfyllande av krossmassor, hårdgörande av ytor och ökande dagvattenmängder samt avledande av grundvatten är det oundvikligt att markvattenflödet liksom grundvattenbildningen i området rubbas.

Man noterar även att planerad arena kommer att innebära en oförsvarlig belastning på Värnamo kommuns koldioxidbudget. Det innebär god hushållning med naturresurser att även fortsättningsvis använda stadens fotbollsarena, Finnvedsvallen, för spel på elitnivå.

Skrivelsen är författad av Naturskyddsföreningen Jönköpings län och Värnamo Naturskyddsförening.

Den tilltänkta arenan

Taggar

Dela


Läs mer

Efter omröstning – klartecken för detaljplan
Efter omröstning – arenabygget blir av