Nyheter

Debatt: Ingen skitsak för de som drabbas

Nyheter Katarina Landin debatterar VA-projektet i Hamra.

Förutsättningarna har radikalt förändrats för att gå vidare med VA-projektet i Hamra, de ekonomiska både för kommunen och enskilda fastighetsägare. Inflation och höga räntor drabbar alla och kan tvinga människor att flytta från sina hem.

De miljömässiga aspekterna har förändrats med stor osäkerhet i att ha gemensamhetsanläggningar som är sårbara vid strömavbrott och som vid ett sådant skulle skapa stor påverkan på miljön i området.

Påverkan av klimatförändringar med ökad nederbörd och högre vattenstånd som följd är en annan riskfaktor som blivit verklighet under senare år.

Dessutom har det inte utretts och tagits hänsyn den historiska miljön med mängder av fornlämningar som sedan länge är skyddade mot byggnation och markarbeten.

Väl fungerande enskilda avlopp som har bättre reningsfunktion än det tänkta reningsverket, mindre ingrepp i marken och omgivningen, med mindre risk för påverkan vid elavbrott och stora nederbördsmängder, är det mest logiska. Rent ekonomiskt också det mest försvarbara både för den enskilde och den kommunal ekonomin.

Nu finns möjligheten att ompröva beslutet i fullmäktige, att politiken faktiskt tar människors oro på allvar och tar beslut som är grundat på fakta. För underlaget som arbetats fram i tekniska nämnden är inte korrekt hanterat och presenterat, det finns tveksamheter i hur och var mätningar gjorts som ligger till grund för VA-området.

Stå upp för värdeorden ”Värnamo-den mänskliga kommunen” och var inte rädda för att säga att ”det här blev inte bra, nu gör vi om och gör rätt!”

Katarina Landin, en stolt Hamrabo bland flera

Taggar

Dela


Läs mer

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område