Nyheter

Vinsta

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

nsta är en frodig lövskog vid Bolmens strand. Här kan du njuta av bokträdens skira grönska under vår och sommar. Området är rikt på växt och djurarter, bland annat den ovanliga fladdermusarten barbastell. 

Syfte

  • bevara och vårda en äldre ädellövskog med olikåldrigt trädskikt och med inslag av triviallövträd och död lövved,
  • bevara och vårda naturvärdesträd och hasselbuskar,
  • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till dessa miljöer.

Växt- och djurliv

Vinsta är en äldre ädellövskog som domineras av ek och bok med inslag av lind, björk, asp, klibbal, rönn och gran samt enstaka tall och lönn. Här finns också en del inslag av hassel. Det finns grova träd, gamla träd, hålträd, träd som tidigare har varit hamlade, det vill säga beskurna för att ha vinterfoder till djuren. De hamlade träden får håligheter och är mycket värdefulla för insekter och fåglar som gärna bygger sina bo i håligheterna. Det finns gott om död ved vilket gynnar många insekter och svampar.

Flera ovanliga och rödlistade arter har påträffats i området. Bland lavar och mossor kan nämnas västlig hakmossa, fällmossa, lunglav och sotlav. Det är ett rikt fågelliv, särskilt under sommarhalvåret då naturreservatet sjuder av sång från arter som svarthätta, svartvit flugsnappare, grön- och lövsångare, trastar, gärdssmyg och rödhake. Törnskatan ses också jaga efter större insekter och ödlor. Den stora rovfågelsarten fiskgjuse ses ofta över sjön där den spanar efter fisk.

Vinsta är en del av ett större område i Dannäs som är av betydelse för flera fladdermusarter som brun långöra, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus. I området är även den mycket ovanliga fladdermusarten barbastell påträffad och Värnamo kommun med dess småskaliga odlingslandskap och rika lövskogsmiljöer är ett kärnområde för barbastellfladdermusen i södra Sverige.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar