Nyheter

Ville göra om förskola till lägenheter – fick avslag 

Nyheter Samhällsbyggadsnämnden gav Finnvedsbostäder ett nekande svar på en ansökan om att ändra om en förskola till två lägenheter.

Planlösning över de tilltänkta lägenheterna. Illustration: Finnvedsbostäder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått in en ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter nämndens förra sammanträde meddelat förutsättningarna för åtgärden till sökanden och föreslagit en för- enklad planprocess. 

Fastigheten omfattas av detaljplan FI 046. Enligt gällande detaljplan är hela byggnaden placerad på prickad mark. Det är mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 

Byggnaden har uppförts efter att bygglov beviljats 1980 med stöd av ÄPBL. Övergångsbestämmelserna blir därför aktuella. Enligt den 13:e punkten i övergångsbestämmelserna får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan/byggnadsplan som avses i 17 kapitlet 18 paragrafen underparagraf a i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i den nya bygglagens nionde kapitel, 30:e paragrafen, första stycke under underparagraf 1 b. Avvikelsen måste vara liten och förenlig med detaljplanens syfte för att den ska kunna förklaras som godtagen. Det är den rättspraxis som gäller för liten avvikelse i dag som gäller vid en förklaring. I tidigare beslut om bygglov på fastigheten, efter ÄPBL, finns ingen förklaring till avvikelsen.

”Eftersom byggnaden är placerad helt på prickad mark kan bygglov inte beviljas, trots att placeringen har godtagits i ett tidigare bygglovsbeslut. Det beror på att en byggnad helt på prickmark inte kan vara en liten avvikelse med dagens lagstiftning och byggnadsnämnden kan därför inte förklara avvikelsen som en godtagen”, skriver samhällsbyggnadsnämnden, som under sitt senaste sammanträde beslutade att avslå ansökan. Nämnden menar att med hänsyn till den aktuella plansituationen och behovet kan frågan eventuellt utredas genom en ny eller ändring av detaljplanen. 

Taggar

1 reaktion på Ville göra om förskola till lägenheter – fick avslag 

Kommentarsfunktionen är stängd