Nyheter

Vill tidigarelägga investering för att byta ut skrivarpark 

Nyheter Servicenämnden vill påskynda den tekniska utvecklingen inom kommunen och söker stöd hos kommunstyrelsen för att få byta ut kommunens skrivarpark.

Servicenämnden vill påskynda den tekniska utvecklingen inom kommunen och söker stöd hos kommunstyrelsen för att få byta ut kommunens skrivarpark. Bilder: Pixabay/Arkivbild. Montage: David Alin

I slutet av 2020 genomförde Värnamo kommun en analys av sin maskinpark gällande skrivare och kopiatorer. Analysen skapade en överblick v kommunens nuvarande maskinpark och dess kostnader. Beslut har fattats av Värnamo kommun ledningsgrupp att utifrån presenterad analys genomföra de förslag till förändringar som analyser visat, eftersom dessa på sikt ska kunna ge framtida sparvinster. Kommunens ledningsgrupp har även beslutat att centralisera all hantering och skrivare till serviceförvaltningen, vilket innebär att även investeringsmedel för skrivare att älskas av servicenämnden framledes. 

En inventering har gjort så de investeringsmedel som övriga nämnder avsatt för skrivare under gällande budget och planperiod. I samband med tekniska justeringar i 2022 års investeringsbudget och investeringsplanen för 2023-2026 flyttades beslutade investeringsmedel från kommunstyrelsen och övriga nämnder till servicenämnden för år 2022-2026. Efter justeringen uppgår servicenämndens totala investeringsbudget och plan avseende skrivare och kopiatorer till drygt 1,9 miljoner kronor, varav knappt 1,5 miljoner kronor går att hänföra till investeringsplanen för 2023 till 2026. Till detta förväntas serviceförvaltningen att 2022 års budgetram utökas med 285 00 kronor i samband med ombudgeteringen av investeringsmedel från 2021 till 2022 i mars månad. Enligt projektkalkylen beräknas de de totala investeringsutgifterna fram till och med 2025 uppgå till 2,4 miljoner kronor. 

När servicenämnden behandlade frågan på sitt decembersammanträde beslutade nämnden att föreslå till kommunstyrelsen att tidigarelägga 1 480 000 kronor i investeringsmedel från investeringsplanen för 2023-2026 till 2022 års investeringsbudget, att eventuella ytterligare investeringsbehov behandlas i 2023 års budgetprocess och att kommunstyrelsen tillstyrker att servicenämnden fortsättningsvis ansvarar för investeringsmedel i kommande investeringsplan för utbyte av Värnamo kommuns skrivarpark. 

Taggar

Dela