Nyheter

Vill rekrytera chef för IT-center

Nyheter Kommunen vill etablera ett IT-center, men för att komma vidare i frågan behövs en chef. Nu vädjar servicenämnden till kommunstyrelsen att få uppdraget att rekrytera en verksamhetsansvarig.

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier för digitalisering”. Planen definierar och beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier: 

  1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering 
  2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling 
  3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning

Servicenämnden fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för ”stabila tekniska förutsättningar för digitalisering”. Planen kompletterades med en omvärldsanalys med beskrivning av möjliga samverkansområden i GGVV-regionen, i länet och nationellt. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med ett eventuellt IT-center. I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med en plan kring finansieringen för ett successivt uppbyggande av ett IT-center.  

Förslaget är att initialt anställa en it-centerchef, eftersom utvecklingsavdelningen valt att i nuläget inte anställa en digitaliseringsstrateg. Som ett led i det här, har en överenskommelse gjort att serviceförvaltningen får använda dessa pengar som en del till finansieringen av it-centerchefens lön. Till den del av lönen som inte finansieras på detta sätt, föreslås medel äskas från kommunstyrelsen. Till nuvarande it-avdelning har en projektledare rekryterats, för att bland annat fokusera på arbetet med kommunens Microsoftlicenser. Finansieringen för denne, samt för tjänsten för implementering av PM3, har lösts genom att flytta investeringsmedel från olika investeringsprojekt till it-avdelningens driftbudget för 2021. När IT-centerchefen är på plats, får personen i uppdrag att bygga IT-centret utifrån beskriven plan. Kommunstyrelsen äger frågan och servicenämnden genomför planen på uppdrag av kommunstyrelsen. 

På kommunstyrelsens kommande sammanträde behandlas frågan. Servicenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att rekrytera en IT-centerchef.  

Taggar

Dela