Nyheter

Vill möjliggöra för nya bostäder i kransorterna

Nyheter Ledande politiker föreslår att kommunen förbereder ytterligare mark för bostadsbyggande i kransorterna. 

Ledande politiker föreslår att kommunen förbereder ytterligare mark för bostadsbyggande i kransorterna. Montage: David Alin

Under de senaste åren har Värnamo kommun, genom det egna bolaget Finnvedsbostäder, byggt ett relativt stort antal nya hyreslägenheter för att möta efterfrågan när antalet invånare ökar. Även andra fastighetsbolag har den senaste tiden byggt både hyreslägenheter och bostadsrätter, ytterligare byggnationer av privata fastighetsbolag pågår och fler planeras. 

Utöver byggandet i Värnamo är det också angeläget att möta bostadsbehovet i kransorterna, kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M) i en skrivelse. I syftet att snabbt få i gång bostadsbyggnationer i kransorterna föreslår politikerna att kommunstyrelsen (mark- och exploatering), i samråd med samhällsbyggnadsnämnden, får i uppdrag att ta fram ytterligare byggbara markområden i orterna utanför Värnamo för såväl flerbostadshus som enfamiljsvillor. 

”Markområdena ska vara belägna i områden som är attraktiva att bo i. Det kan innebära att markområden behöver köpas in som komplettering till de områden som kommunen redan äger. Finnvedsbostäder AB har lång erfarenhet av att skapa attraktiva bostäder i kommunen. Bolagets kunskaper och bedömningar av vad som är attraktiva områden ska tillvaratas i arbetet.

Det är också angeläget att detaljplaner snarast upprättas och blir klara så att en snabb start av byggnation utan tidsfördröjning kan ske. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att omgående upprätta detaljplaner för de områden som tas fram. 

Detta arbete att ta fram aktuella markområden föreslås genomföras skyndsamt så att kommunfullmäktige inom kort kan ta ställning till konkreta förslag om eventuella markförvärv och nya detaljplaner med detaljerade uppgifter om säljbara tomter”, skriver de ledande politikerna. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens möte att ställa sig bakom skrivelsen. De har föreslagit kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på ytterligare lämpliga och attraktiva områden för byggnation av flerbostadshus och enfamiljsvillor i orter utanför Värnamo, att ge gamhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att så snart som möjligt upprätta detaljplaner samt att konkreta förslag, innehållande även finansiering, ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022. 

– Det handlar om att hitta lägena, att kratta i manegen. Vill man bygga i exempelvis Bor så ska det finnas attraktiva platser att bygga på. Vi tror att attraktiva platser lockar till inflyttning, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Vi har slut på mark snart, så det här är ett bra förslag. Vi har lite att hantera i kommunen, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar

Dela