Nyheter

Vill införa livsstilsprojekt permanent

Nyheter Tekniska förvaltningen vill att satsningen på en hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar införs permanent i verksamheten.

Tekniska förvaltningen vill att satsningar på en hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar införs permanent i verksamheten. Bild: Pixabay

Värnamo Hälsocenter har, genom stöd av Norhedsstiftelsen, de pågående projekten Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida (HAL-G) samt Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida småbarnsföräldrar (HAL-SF) under tre års tid. Norhedsstiftelsen stödjer projekten med 600 000 kronor per år, under förutsättning att Värnamo kommun går in med motsvarande summa. Kommunens del av initiativen finansieras delvis under 2022 med medel från Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV) med 350 000 kronor. Fritidsavdelningen ser att det därför är av största vikt att kommunen även fortsättningsvis sätter av medel för HUV-insatser och att fritidsavdelningen kan disponera minst 350 000 kronor av dessa. 

För att fullfölja kommunens åtagande behöver kommunen avsätta ytterligare, utöver HUV-medel ovan, 250 000 kronor per år för att genomföra initiativen enligt plan. Om de medlen inte tillförs reduceras Norhedsstiftelsens insats med motsvarande, vilket gör att omfattningen nästan halveras. Fritidsavdelningen anser att det finns så stora positiva effekter av att utföra dem båda enligt det program som beskrivs att det inte ses som lämpligt att reducera dem till hälften. Omfattningen blir då så liten att det inte gör tillräckligt avtryck för att kunna utvärderas om hur fortsättning ska utformas. 

Om HAL (Hälsosam Aktiv Livsstil) beslutas med enbart delfinansiering (350 000 kronor) behöver fritidsavdelningen göra en omprioritering inom sitt verksamhetsområde, men att utrymmet för sådana prioriteringar är mycket begränsade. 

Fritidsavdelningen förordar därför att livsstilsprojektet införs och finansieras i sin helhet med 600 000 kronor i en utökad rambudget under 2023 för att i projekt utvärdera HAL. Vid positivt utfall av projektet föreslår fritidsavdelningen att budgetberedningen 2023 tar ställning för ett långsiktigt genomförande av HAL med en finansiering på 600 000 kronor per år från 2024. 

Fritidsavdelningen tror mycket på dessa initiativ och har inlett ett bra samarbete med regionen. Så här långt finns det ännu liten erfarenhet av vilka resultat och effekter dessa initiativ får”, skriver avdelningen. 

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste möte att föreslå att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till budgetberedningen med rekommendationen att HAL som projekt fullföljs under 2023 med utökning av tekniska förvaltningens driftbudgetram med 600 000 kronor under 2023 samt att kommunstyrelsen föreslår att frågan om införande av HAL som ordinarie verksamhet från 2024 med finansiering hänskjuts till budgetberedningen 2023. 

– Det man egentligen undrar är ju om inte regionen är intresserad av en sådan här satsning? Hälsocentret har blivit något positivt för kommunen och många har vänt blickarna till Värnamo. Satsningen på en hälsosam aktiv livsstil är ett bra exempel på något för regionen, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar

Dela