Nyheter

Vill ha svar om arbetsmiljön inom elevhälsan

Nyheter Interpellationen från (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande fick svar under fullmäktigekvällen.

Arkivfoto; Azra Muranovic är en av (S) som ställde interpellation till Maria Johansson (C)

Interpellationen i sin helhet

Vi politiker är ytterst ansvariga för den arbetsmiljö våra anställda har i kommunen. Det har Arbetsmiljöverket konstaterat, vilket också har delgetts oss under ett kommunstyrelsens strategi som vi var kallade till 2019-08-27.

I juni 2019 genomförde verksamheten för elevhälsan en arbetsmiljöundersökning, För ett tag sen kom rapporten. Det var ingen trevlig läsning. Detta föranleder att vi vill ställa dessa fem frågor till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Maria Johansson (C):

1. Hur prioriteras arbetsmiljön inom elevhälsan i Värnamo kommun?

2. Vilka kontrollåtgärder har BUN så att arbetsmiljöpolicyn följs inom elevhälsan fysiskt, psykiskt och socialt?

3. Hur mäts samarbetsklimatet inom elevhälsans olika personalgrupper? Hur arbetar man med eventuellt förbättringsarbete?

4. Hur mäts sekretessmiljön inom elevhälsas verksamhet på de olika skolorna i Värnamo kommun?

5. Vem har arbetsmiljöansvaret för elevhälsans verksamhet på respektive skola?”

Socialdemokraterna i Värnamo Kommun
Azra Muranovic och Mikael Andersson

Arkivfoto; Maria Johansson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Maria Johansson (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden svarar; 

Även om jag som ordförande delegerat arbetsmiljöansvaret till förvaltningschef är det naturligtvis så att det är vi inom politiken som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön i våra verksamheter. Men vi ska inte, och kan inte, känna till varje gång en enskild enhet har ett problem.

Däremot måste vi vara trygga i att det övergripande arbetsmiljöarbetet fungerar och att de åtgärder och uppföljningar som behövs också görs. Det är politikens uppgift att se till att vi har alla de nödvändiga riktlinjerna och funktionerna på plats och efterfrågar redovisningar av hur arbetet fungerar. Till vår hjälp har vi och verksamheterna bl a en arbetsmiljöpolicy som antogs av fullmäktige 2019-05-29 .

Denna policy följs upp varje mandatperiod. Rapporten som hänvisas till i interpellationen gäller en specifik kategori inom elevhälsovården och ett arbetsmiljöproblem som uppkommit i just den gruppen. Här kan jag konstatera att förvaltningen följt riktlinjerna och tagit extern hjälp av Avonova, som är dem vi anlitar vid behov. Avonova har gjort en arbetsmiljökartläggning som ledde fram till nämnda rapport. Alltså har systemet så långt fungerat.

1. En god arbetsmiljö är mycket viktig för alla våra anställda och är något som vi prioriterar. Ska man räcka till för andra måste man själv må bra.

2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder är den viktigaste kontrollåtgärden. Det är viktigt att de görs regelbundet och att de sedan följs upp avseende det som framkommer. Arbetsmiljöfrågor diskuteras vid varje APT. Skulle något komma upp där eller något akut mellan träffarna tar man det med närmaste chef. Om man ser att det skulle behövas ser till att specifika arbetsmiljöinsatser initieras, som en arbetsmiljökartläggning som gjorts här och som visade på ett problem. När presidiet och kontaktpolitiker är ute på presidiebesök varannan vecka träffar vi nästan varje gång elevhälsoteamet på den skola vi besöker.

Vi träffar också elevrepresentanter, lärare och skolledare. Vid besöken fokuserar vi på och diskuterar kring trygghet, arbetsro och delaktighet. Frågorna som kommer upp då är ju beroende på vilken grupp vi träffar. Detta är en möjlighet för nämndens presidium och kontaktpolitiker att fånga upp ev arbetsmiljöproblem ute på enheterna. Rapporten som hänvisas till ledde till att man denna gång tog hjälp av HR med att genomföra en arbetsmiljöinsats på gruppnivå med de berörda. En utvärdering kommer att göras under våren men man har också haft en fortlöpande avstämning med berört skyddsombud för att se att man var på rätt väg. Alltså har systemet fungerat även här. När det gäller den fysiska arbetsmiljön inom elevhälsan gjordes en inventering under våren 2019.

3. Medarbetarundersökningen som vi precis har fått svar ifrån ger en bra bild av hur det ser ut ute på våra olika enheter. Denna undersökning är ett sätt att mäta samarbetsklimatet inom förvaltningen men inte specifikt inom elevhälsans olika grupper. Elevhälsan utmärker sig inte i medarbetarundersökningen utan följer förvaltningen i övrigt som för övrigt har förbättrat sina siffror inom nästan alla områden sedan förra undersökningen. Men efter medarbetarundersökningen kommer förbättringsarbeten påbörjas t ex med hjälp att prioritera arbetsuppgifter i en tid då vi ser ökat antal elever med särskilda behov och ökad psykisk ohälsa. De olika grupperna inom elevhälsan har också nätverksträffar där man diskuterar arbetsrelaterade problem och knyter kontakter. Elevhälsan har även handledning av utbildad psykolog regelbundet, vilket man haft i flera år. Där är det viktigt att alla också är med och bidrar och att man prioriterar de mötena för att kunna få ett bättre arbetsmiljöklimat och känna trygghet i sina arbetsuppgifter.

4. När det gäller sekretess är det avvikelserapport som gäller om något sådant skulle uppdagas, detta enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Just nu har man ingen sådan inom BUF som utreds.

5. Idag är det verksamhetschefen för elevhälsan och rektor på enheten som har arbetsmiljöansvar, men för olika grupper inom elevhälsan, vilket ger en otydlighet. Men vi håller just nu på att se över den organisationen.

– Tycker ni att ni har en bra arbetsmiljö, undrar Azra Muranovic (S). 

– Vi jobbar på att komma framåt, svarar Maria Johansson (C). 

Debatten ansågs avslutad och kommunfullmäktige ansåg att interpellationen var besvarad. 

Fotnot; Samtliga foton är arkivfoto

Taggar