Nyheter

Verksamhetsplacering utreds

Nyheter ”Var ska GIS-verksamheten placeras i framtiden?” Den frågan får snart ett svar, efter att kommunstyrelsen beviljade samhällsbyggnadsnämndens utredning. 

Foto: Pixabay

Sedan införandet i början på 2000-talet har kommunens GIS-verksamhet organisatoriskt varit placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen och geodataavdelningen (dåvarande Kart-mätavdelningen). Förvaltningen insåg tidigt vikten av att få igång GIS-verksamheten i kommunen och när arbetet påbörjades var det naturligt att verksamheten drevs av geodataavdelningen, eftersom det fanns och finns en stark koppling till kartverksamheten. 

Genom åren har GIS-verksamheten utvecklats från att ha varit begränsad till de tekniska verksamheterna, till att i dag vara en kommunövergripande funktion. Det har varit ett mål i nuvarande GIS-plan (tidigare GIS- strategi) att nå ut och sprida GIS-användandet till samtliga förvaltningar. Det har ej varit förenat med några kostnader för de användare som har nyttjat GIS-funktionaliteten. 

I dagsläget konstaterar samhällsbyggnadsnämnden att GIS-verksamheten har lyckats bra med ambitionen. I nästa steg ligger utmaningen i att förvalta detta och utveckla vidare som en service till hela kommunen. Mot bakgrund av ovanstående anser samhällsbyggnadsnämnden lämpligt att utreda var GIS-verksamhetens framtida placering i organisationen.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda var GIS-verksamheten ska vara placerad organisatoriskt samt att uppdraget genomförs så att en eventuell organisationsförändring kan hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022. 

Fotnot: GIS står för Geografiska InformationsSystem

Taggar