Nyheter

Vad hände sedan? – Del 4

Nyheter I dag avslutas vår artikelserie "Vad hände sedan?" där vi berättar om vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ.

I dag avslutas artikelserien "Vad hände sedan?" där vi berättar om vad som har hänt med 2021 års medborgarinitiativ. Montage: David Alin

I går fortsatte vår artikelserie med att berätta om vad som hände med förslagen som fick kommuninvånarnas intresse under 2020.

Här nedan följer en sammanfattning av vad som har hänt med 2021 års omtyckta förslag:

Cykelväg mellan Hörle och Värnamo

Antal röster: 318 röster

Uppföljning: Ärendet har remitterats till tekniska förvaltningen för vidare behandling. Utredning i ärendet pågår.

En ny bro där järnbron i dag ligger

Antal röster: 285

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget vidare till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. I en dialog mellan tekniska förvaltningen och Trafikverket under våren framkom att myndigheten inte ser det broläget vid Storån som aktuell plats för en kommande gång- och cykelled mellan Forsheda och Värnamo. Efter det beskedet kontaktade teknisk förvaltningen sakkunnig för att få en indikation på kostnader för renovering av befintlig bro, alternativt ersätta densamma. Renoveringskostnaderna bedömdes flera gånger högre än kostnaderna för att ersätta bron med en enklare variant för gång- och cykeltrafik. Efter positiva samtal med mark- och exploateringsavdelningen och berörda markägare till anslutande vägar beslutade tekniska utskottet den 1 juni att i enlighet med tekniska förvaltningens förslag avsätta 300 000 kronor ur potten för broar och viadukter för rivning av bron, en renovering av brofundamenten och för att skapa upphandlingsunderlag. I början av februari 2022 rivs den nuvarande bron vid Ängarundan till förmån för en ny förbindelse. Tekniska förvaltningen beräknar att arbetet är klart i maj 2022.

Uppdatera Apladalens lekplats

Antal röster: 282 röster

Uppföljning: Ärendet har remitterats till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Utredning i ärendet pågår.

Trupphall för gymnaster

Antal röster: 272 

Uppföljning: Kommunfullmäktiges ordförande tittade på förslaget beslutade att skicka det direkt till Tekniska utskottet för behandling. Utskottet beslutade att anse medborgarinitiativet som besvarat med följande motivering:

Fritidschefen har ställt frågan till samhällsbyggnadsförvaltningen om den pågående detaljplanutredningen kring Västhorja och nybyggnationen av skolan där, om man i samband med detta kunde utöka idrottshallen. Nuvarande utredningsläge vid Västhorja visar att byggrätten är gränssatt och det är tveksamt om behov utöver skolans grundläggande behov kan tillgodoses i området. Därmed är det långt ifrån säkert att behovet enligt medborgarinitiativtagaren är möjligt att tillgodose. Om detta är möjligt är nästa fråga att utreda hur finansiering av en sådan ska gå till då det handlar om stora belopp.

Elljusspår i Bor

Antal röster: 267

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget direkt till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Tekniska utskottet beslutade den 14 september att anse medborgarinitiativet besvarat med följande motivering:

 Fritidsavdelningens bedömning är att för att skapa ett bra och attraktivt elljusspår kommer det krävas ett engagemang i Bor och ett nära samarbete ihop med kommunen. Näringsliv, andra finansiärer och föreningsaktiva har visat ett stort intresse för en satsning på elljusspår i Bor, varför förutsättningarna bedöms som goda att få till ett bra elljusspår. I investeringsbudgeten finns det medel avsatta för ett elljusspår i Bor 2023 och denna investering kommer vägas mot andra investeringsbehov i kommande budgetberedning.

Bygga ut förskolan och skolan i Horda

Antal röster: 257

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget direkt till barn- och utbildningsförvaltningen för att i samråd med tekniska förvaltningen vidare handlägga frågan. Den 26 maj 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda en utbyggnad av Horda förskola och skola. Från årsskiftet 2021-2022 hyr kommunen in en paviljonglösning på skolområdet för att lösa det akuta problemet.

Cykelväg Bredaryd/Forsheda till Värnamo

Antal röster: 242

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att remittera förslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslutade den 16 november att remittera förslaget till tekniska utskottet att besvaras senast den 15 februari 2022.

Utomhuspadelbana i Hånger

Antal röster: 241 röster

Uppföljning: Kommunfullmäktiges ordförande tittade på förslaget beslutade att skicka det direkt till tekniska utskottet för behandling. Utskottet beslutade att avslå förslaget med följande motivering:

Fritidsavdelningen vet att padel är en populär sport och de banor som uppförs nyttjas flitigt. Hånger har ett relativt stort upptagningsområde med Hånger, Dannäs och Åminne. Fritidsavdelningen anser att padelbana med fördel kan uppföras av föreningslivet då det finns goda möjligheter att erhålla bidrag för detta eller hitta intresserade sponsorer. Alternativt kan man hitta en privat aktör som vill driva padelbana. För fritidsavdelningen bedöms det inte vara prioriterat att anlägga en padelbana då det är andra utvecklingsprojekt på gång i Hånger, där byggnaden ”Stationshus Hånger” är högst prioriterad för närvarande. Det finns en möjlighet för invånarna i Hånger att lyfta önskemål om stöd och hjälp att uppföra en padelbana vid nästa landsbygdsdialog i Hånger som är planerad till 2023.

Cykelväg Värnamo – Bor

Antal röster: 207 

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget direkt till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Utredning i ärendet pågår.

Cykelväg – Cykla runt Värnamo för hälsan och miljön

Antal röster: 206

Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 beslutat att remittera förslaget till tekniska utskottet att besvara senast den 23 april 2021. Tekniska förvaltningen tittade tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen på befintliga och tänkbara gång- och cykelvägskopplingar i området som förslaget baserades på.

”För att tydliggöra prioriteras cykelvägnätet främst för att erbjuda ett attraktivt och miljövänligt alternativ för de resor som sker i vardagen. Det finns i dag ett väl utbyggt cykelvägnät från Margretelundsvägen längs Jönköpingsvägen som kopplar till befintliga passager under järnväg och vidare upp mot Alandsryd och Borgenområdet via befintliga gång- och cykelbroar över Gröndalsleden. Ett genare cykelstråk är svårt att åstadkomma på grund av statlig väg och järnväg som begränsar möjligheterna att bygga ut gång- och cykelvägnätet i delar av området. En utbyggnad av föreslagen sträcka skulle innebära en förkortad resväg på knappt 500 meter, 2 300 meter mot idag 2 800 meter, vilket innebär en restidsförkortning med cykel på knappt tre minuter.

I samband med byggnation av grundskola i korsningen Gröndalsleden/Sveavägen kommer gång- och cykelvägnätet ses över i denna del av staden. En bättre koppling mellan tänkt skolområde och Norregårds fotbollsplan är till exempel en sträcka som kan vara aktuell och skulle innebära betydande förbättringar i linje med medborgarinitiativtagarens önskemål. Tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och cykelväglösningar”, skrev tekniska förvaltningen.

Med bakgrund i förvaltningens utredning beslutade tekniska utskottet den 6 april 2021 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet. Kommunstyrelsen gick på tekniska utskottets linje, men kommunfullmäktige ville annat. När frågan diskuterades den 23 juni avgjorde en votering ärendet. Röstningen slutade 26-25 till bifallssidan, vilket innebär att cykelvägen blir av.

Ny anpassad lekpark

Antal röster: 151 röster

Uppföljning: Väntar på att behandlas.

En-till-en iPads i skolorna

Antal röster: 146

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att remittera förslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslutade den 16 november att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden att besvaras senast den 15 februari 2022.

Utred möjligheten för en andrahandsmarknad av bygg- och fastighetsmaterial

Antal röster: 146 röster

Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att remittera förslaget till kommunledningsförvaltningen för vidare behandling.  Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget som besvarat samt att överlämna ärendet till Såm.

Djurkyrkogård

Antal röster: 141

Uppföljning: Förslaget drogs tillbaka av initiativtagaren själv.

Multiarena Rydaholm

Antal röster: 142

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget direkt till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Tekniska utskottet beslutade den 14 september att anse medborgarinitiativet besvarat med följande motivering:

Fritidsavdelningen konstaterar att det finns i investeringsplanen att bygga en multiarena i kommunens fyra större kransorter. I Bor är multiarenan färdigställd sedan ett par år tillbaka. I Forsheda pågår dialog med ortens invånare om hur ytan ska utformas. Därefter ska aktivitetsyta i Bredaryd respektive Rydaholm planeras. Hur utformningen av multiarenan i Rydaholm ska se ut kommer att bestämmas i dialog med engagerade invånare i samhället.

Rastgård Gröndalsområdet

Antal röster: 136

Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att remittera förslaget till tekniska utskottet för vidare behandling. Tekniska utskottet och sedermera kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget som besvarat med följande motivering:

Erfarenhet från Värnamo kommun och även från andra kommuner har visat att det krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att denna typ av yta ska fungera väl. Då medborgarinitiativet fått flera röster och positiva kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva frågan vidare.

Övergångsställe Julias väg

Antal röster: 136

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade den 1 juni 2021 att anse förslaget som besvarat med följande motivering:

Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat medborgarinitiativet och ser att förslaget till viss del är motiverat.

Sammanfattningsvis rimmar förslagen väl med kommunens ambitioner att stärka infrastrukturen för gång- och cykeltrafik i kommunen. Tekniska förvaltningen är tacksam för synpunkterna och tar med sig dessa i det fortsatta arbetet och det kan konstateras att vissa delar i förslaget är under planering sedan tidigare.

Hundpark i Värnamo, gärna i Apladalen

Antal röster: 124

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Utredning i ärendet pågår.

Naturlekplats i Kärda

Antal röster: 123

Uppföljning: Kommunfullmäktiges ordförande tittade på förslaget och beslutade att skicka det direkt till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Tekniska utskottet hanterade ärendet den 13 oktober 2021. De beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda samt att anse förslaget som besvarat.

Parkområde kring multiarenan i Bor

Antal röster: 123

Uppföljning: Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande skickades förslaget till tekniska förvaltningen för vidare handläggning. Tekniska utskottet beslutade 14 september att avslå medborgarinitiativet med följande motivering:

Fritidsavdelningen konstaterar att det inte finns medel avsatta för att utveckla området i Bor och området bedöms inte vara prioriterat i dagsläget, varför förslaget är att avslå medborgarinitiativet. Det finns möjlighet för invånarna att lyfta önskemål om stöd och hjälp att utveckla området vid nästa landsbygdsdialog i Bor som är planerad till 2023.

Lekplats Vandalorum

Antal röster: 120

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade den 1 juni 2021 att anse medborgarinitiativet besvarat med följande motivering:

Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av både samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning samt kommunledningsförvaltningens mark- och exploateringsenhet diskuterat frågan inom det uppdrag som finns att ta fram en ny detaljplan för tillkommande bostadsområde. Kommunen kommer i planprocessen verka för att exploatör tillika beställare av planen avsätter yta för gemensamt grönområde/lekplats på kvartersmark.

Sammanfattningsvis rimmar förlagen väl med kommunens ambitioner att erbjuda funktionella och attraktiva allmänna platser i kommunen. Tekniska förvaltningen är tacksam för synpunkterna och tar dessa med sig i sitt fortsatta arbete, med ambitionen att identifiera lösningar enligt förslagets intention.

Värnamos ”The high line”

Antal röster: 120

Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden som i samråd med tekniska utskottet skulle besvara ärendet. Förslaget hanterades av tekniska utskottet den 13 oktober 2021 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2021 att ta samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget yttrande:

Området för den centrala förbindelsen är utpekat som en svag länk i stadens grönstruktur och även som ett framtida skyfallsstråk. Spårområdet och höjdskillnaden utgör tillsammans en barriär mellan stadens västra och östra delar, främst för gång- och cykeltrafiken. I analysarbetet med den centrala förbindelsen har den befintliga viaduktens funktion som länk mellan stadsdelarna identifierats. Detta har medfört att vikten av att en framtida förbindelse ska kunna sammanlänka stadsdelarna har värderats högt i analysarbetet. Att området har utpekats som en svag länk i grönstrukturen har också medfört att gröna värden och rekreativa funktioner är viktiga i utformningen av den framtida lösningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att idén med Värnamo High Line tas med i det fortsatta arbetet med viaduktens ersättare.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 16 november 2021.

Fler fritidsledare i skolan

Antal röster: 116

Uppföljning: Väntar på att behandlas.

Upprätta en koldioxidbudget för Värnamo kommun med hjälp av Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer 

Antal röster: 104

Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att remittera förslaget till kommunledningsförvaltningen enligt nedan att besvaras senast den 22 oktober 2021. Kommunledningsförvaltningen ställde sig positiv till förslaget och kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2021 att införskaffa ClimateVisualizer som verktyg för att upprätta en koldioxidbudget, att 70 000 kronor årligen avsätts till projektet, att använda koldioxidbudget som ett pedagogiskt verktyg och kommunikationsunderlag gentemot lokalt näringsliv, civilsamhälle och den egna organisationen samt att anse medborgarinitiativet besvarat. 

Taggar

Dela