Nyheter

Vad hände sedan? – Del 3

Nyheter I dag fortsätter vår artikelserie "Vad hände sedan?" där vi berättar om vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ.

I vår artikelserie "Vad hände sedan?" berättar vi i dag om vad som har hänt med 2020 års medborgarinitiativ. Montage: David Alin

I går fortsatte vår artikelserie med att berätta om vad som hände med förslagen som fick kommuninvånarnas intresse under 2019.

Här nedan följer en sammanfattning av vad som har hänt med 2020 års omtyckta initiativ:

Gatubelysning mellan Guldbäcksvägen och Borgenvägen (Gröndalsleden)

Antal röster: 40

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens den 1 december 2020 förslag att avslå medborgarinitiativet. Tekniska utskottet beslutade 10 november 2020 att avslå medborgarinitiativet och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att se över belysningen i anslutning till Gröndalsledens utfartsvägar.

Porrfilter på förskolans och skolornas datorer/ipads/telefoner

Antal röster: 35

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020 att remittera medborgarinitiativet till barn- och utbildningsnämnden samt till servicenämnden att besvaras senast 15 december 2020. Serviceförvaltningens IT-avdelning fick frågan kring porrfilter utifrån en diskussion som hade förts i kommunens ledningsgrupp hösten 2019. Beslut fattades därefter att IT-avdelningen skulle installera ett porrfilter i kommunens brandväggar. Arbetet påbörjades under våren 2020 och filtret installerades i juni 2020, vilket innebär att all trafik från webbplatser som klassas som otillåtna avseende porr som bedöms olämpliga filtreras bort. Tjänsten är aktiverad både i skolans elevnät och i kommunens administrativa nät. Med bakgrund i utredningen beslutade k0mmunfullmäktige den 17 december 2020 att anse förslaget som besvarat.

 

Genomfart förbjuden mellan 20:00 – 06:00

Antal röster: 116

Uppföljning: Initiativet togs upp i kommunfullmäktige den 27 augusti 2020. Förslaget remitterades till kommunstyrelsen, som i sin tur skickade vidare frågan till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen utredde förslaget och yrkade på avslag, eftersom det finns många alternativa möjligheter att ta sig mellan Malmövägen i öster in via bostadsområdet till Växjövägen/Storgatan. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förvaltningens ståndpunkter, kommunstyrelsen gjorde den 17 november 2020 samma sak. En månad senare beslutade fullmäktige att avslå medborgarinitiativet. 

 

Cykelled mellan ”Kärdakrysset” och Herrestad

Antal röster: 99

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021 enligt kommunstyrelsens förslag att avslå förslaget. Tekniska förvaltningens tidigare bedömning om att enbart bygga cykelled mellan Kärdakrysset och korsning till Maramövägen står fast, förutsatt att man på frivillig väg kan nå markåtkomst för cykelleden. Tekniska förvaltningen föreslog däremot att förslaget om att bygga en cykelled ända fram till Herrestad avslås.

Inomhusskatepark i Värnamo kommun 

Antal röster: 472

Uppföljning:  Tekniska utskottet beslutade 23 februari 2021 att föreslå kommunstyrelsen att slå initiativet med följande motivering:
Bedömningen från tekniska förvaltningen är att satsningen på skateparken har varit lyckad och att parken fyller sitt syfte väl. Att uppföra en inomhusskatepark bedöms inte vara aktuellt inom överskådlig tid då Värnamo kommun nyligen har satsat mycket pengar på att anlägga skateparken i Åbroparken. Bedömningen är därför att medborgarinitiativet ska avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 att avslå förslaget.

Nytt övergångsställe Björkgatan—Bigatan

Antal röster: 148

Uppföljning: Kommunfullmäktiges ordförande tittade på förslaget och beslutade att skicka det direkt till tekniska utskottet för bedömning. Den 9 februari 2021 beslutade tekniska utskottet att godkänna nedanstående följande information:

Värnamo kommun är generellt restriktiv med oövervakade övergångsställen på gator med lägre trafikflöden. Övergångsställen är mer av en framkomlighetsåtgärd än säkerhetsåtgärd. Avsaknaden av övergångsställen gör fotgängare mer uppmärksamma i trafiken.  Strax väster om denna plats ligger en planskild korsning där kommunen med fördel ser att passage under Skattejordsvägen sker. Gång- och cykelanslutning Bigatan-Skattejordsvägen kommer byggas om så att cyklister håller ner hastigheten då utfarten på Skattejordsvägen har begränsad sikt. I samband med ny detaljplan för Västhorja 12:5 (grundskola i Västhorja) kommer tekniska förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen se över trafiksituationen i området med fokus på gång- och cykeltrafik. Bedömningen är utifrån ovanstående att medborgarinitiativet avslås.

Fotnot: Fram till och med den 31 maj 2020 krävdes 30 ja-röster för att ett förslag skulle behandlas politiskt. Den 1 juni 2020 ändrade kommunen sitt reglemente, vilket medförde att ett förslag numera behöver 100 ja-röster för att behandlas politiskt. 

Taggar

Dela