Nyheter

Vad hände sedan? – Del 2

Nyheter I dag fortsätter vår artikelserie "Vad hände sedan?" där vi berättar om vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ.

I dag fortsätter vår artikelserie "Vad hände sedan?" där vi berättar om vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ. I dag kartläggs 2019 års förslag. Montage: David Alin

I går inleddes artikelserien med en kartläggning av vad som har hänt med förslagen medborgarinitiativen som fick kommuninvånarnas intresse under 2018.

Här nedan följer en sammanfattning av vad som har hänt med initiativen som fick politikernas uppmärksamhet 2019:

En översyn av spolvattnet på Ljusseveka vattenverk.(Nytt förslag). Även en översyn av mitt förslag om förstärkning.

Antal röster: 45

Uppföljning: Utredning pågår


Gratis badkort till simhallen för alla som omfattas av LSS-lagen

Antal röster: 132

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade den 9 februari 2021 att föreslå kommunstyrelsen besluta att anse medborgarinitiativet besvarat, utifrån följande motivering:

Bedömningen är att satsningen har varit bra, trots att antalet besökare har påverkats rejält av pandemin. Bad är en uppskattad aktivitet som passar de flesta, oavsett typ av funktionsnedsättning. Att fler personer med funktionsnedsättning blir fysiskt aktiva bidrag till fritidsavdelningens mål ökad folkhälsa. Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att införa satsningen med att låta personer som omfattas av LSS få möjlighet att bada utan att erlägga entréavgift, men att man i slutet av 2021 ska utvärdera resultatet för att sedan ta ställning till en eventuell fortsättning. Medborgarinitiativet ska därför anses besvarat.

Tekniska utskottet beslutade även att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera resultatet av satsningen i slutet av 2021.  Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 mars 2021.


Belysning av broar över Gröndalsleden

Antal röster: 37

Uppföljning: Medborgarinitiativet har varit uppe i kommunfullmäktiges sammanträde där de beslutade att det ska skickas vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade därefter att initiativet ska remitteras till tekniska utskottet. Den 10 december 2019 beslutade tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarinitiativet anses besvarat utifrån följande motivering:

Tekniska förvaltningen ser behovet av att se över funktions- och effektbelysning bland annat för de tre broarna över Gröndalsleden. Tekniska förvaltningen bedömer att denna översyn när det gäller funktionsbelysning med eventuella åtgärder bör ske inom ramen för projektram GC-led TU-prioriterat. När det gäller effektbelysning tas eventuella åtgärder med till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 14 januari 2020. Kommunfullmäktige beslutade att medborgarinitiativet anses besvarat den 30 januari 2020.

 

Miljöförbättring Storån Forsheda

Antal röster: 99

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2019. Där beslutades det att förslaget går vidare till kommunstyrelsen, som sedan skickade det vidare till tekniska utskottet. Tekniska utskottet beslutade 10 december 2019 föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarinitiativet anses besvarat. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 januari 2020. Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 enligt kommunstyrelsens förslag att medborgarinitiativet anses besvarat med följande motivering:

Forsheda vägförening har uttryckt önskemål om att belysa den aktuella sträckan då den används flitigt av invånarna. Ett investeringsförslag presenteras i kommande budgetberedning. I detta projekt kan man baka in andra åtgärder som riktar sig mot trygghet. En större borttagning av fallna träd utförs i dagarna av Forshedabygdens näringsliv som administrerar Storåns kanotled.

Båtbrygga med lift för funktionsvarierade och andra som behöver hjälp med att förflytta sig i och ur en båt

Antal röster: 55

Uppföljning:  Medborgarinitiativet togs upp i kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019. Fullmäktige beslutade att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunstyrelsen remitterade ärendet vidare till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet beslutade 11 februari 2020 att medborgarinitiativet anses besvarat utifrån följande motivering:

Efter att ha varit i kontakt med initiativtagaren fick de information om att liften passar bäst i ån där båtbryggorna ligger. Det kom fram att båtklubben planerar att bygga ut båthamnen med fler bryggor och att det hade varit lämpligt att samordna en lift med den satsningen. Detta skulle bli en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att kunna ta sig ut på Vidöstern.

Då gavs förslaget att motorbåtsklubben ska driva denna fråga eftersom liften ska placeras vid motorbåtsklubben. Föreningen uppmanas att göra en ansökan till Norhedsstiftelsen och att vid behov vända sig till förvaltningen för stöd med bidragsansökan.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2020. Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarinitiativet besvarat.

 

Förbättring av promenadstig

Antal röster: 44

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade att godkänna medborgarinitiativet. I projektgruppen som jobbar med Laganstråket har denna sträcka tidigare identifierats som undermålig vad gäller tillgänglighet. Åtgärden genomfördes under året inom investeringsprojektet. Promenadstigen grusades upp för att öka tillgänglighet och nya bänkar placerades i goda lägen. Med detta anser Tekniska förvaltningen att medborgarinitiativet är besvarat.


Ny träningsplats Forsheda

Antal röster: 49

Uppföljning:  Medborgarinitiativet togs upp i kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2019. Ärendet blev remitterat till tekniska utskottet för vidare hantering. Tekniska utskottet beslutade att ärendet är besvarat den 22 januari 2020. Ärendet blev behandlat i kommunstyrelsen den 18 februari 2020.

I kommunfullmäktige gjordes bedömningen att Forsheda samhälle har ganska gott om aktivitetsytor för alla ålderskategorier. Dessutom kommer en större renovering av högstadieskolan att behöva göras närmaste åren. I samband med det kommer man se över utemiljön runt skolan. Detta kommer att öka möjligheterna ytterligare till spontanidrott i Forsheda. Medborgarinitiativet ansågs därmed besvarat den 27 februari 2020.


Klimatomställning nu: Omställningsplan och koldioxidbudget

Antal röster: 58 röster

Uppföljning:  Medborgarinitiativet togs upp av kommunstyrelsen den 2 december 2019 som skickade det vidare till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen föreslog den 4 december 2019 att kommunstyrelsen ska anse förslaget som besvarat. Den 17 december 2019 behandlade kommunstyrelsen ärendet igen och föreslog för kommunfullmäktige att de ska anse medborgarinitiativet besvarat.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att anse medborgarinitiativet besvarat med motiveringen:
För att realisera föresatserna i medborgarinitiativet kommer det att krävas stora resurser. Oavsett vägval och fokus, kräver en satsning för minskade koldioxidutsläpp resurser i form av tid och pengar om vi ska nå några resultat. En koldioxidbudget där vi skapar mål kring produktionsutsläpp för fler aktörer än oss själva måste mötas av tilldelade resurser för att kunna göra jobbet som krävs för att nå resultat.

Rastgård i Bor till hund

Antal röster: 72

Uppföljning:  Tekniska utskottet beslutade att avslå medborgarinitiativet med följande motivering:

Bor som samhälle har varit väl försett med investeringar på fritidsområdet i form av en utemiljö vid Bors högstadieskola och mountainbikespår. Det finns även i budget avsatt medel för att framöver kunna anlägga elljusspår i Bor. Utifrån detta bedöms inte hundrastgård vara en prioriterad investering i Bor.

Övergångsställe Jönköpingsvägen-Magasinsgatan

Antal röster: 77

Uppföljning: Medborgarinitiativet skickades vidare till tekniska förvaltningen för handläggning. Tekniska utskottet tog beslutet 22 januari 2020 att godkänna informationen samt att anse medborgarinitiativet som besvarat, eftersom ett övergångsställe på sträckan fanns inplanerat i samband med byggandet av busshållplatserna vid Gummifabriken.

Trafikåtgärder – Blomstervägen, Värnamo

Antal röster: 54

Uppföljning:  Ärendet skickades till tekniska förvaltningen för handläggning. Tekniska utskottet beslutade den 22 januari 2020 att godkänna informationen och att anse medborgarinitiativet som besvarat då man förbättrat detta genom att stänga av utfart/infart från Blomstervägen mot Ringvägen/Expovägen.

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter!

Antal röster: 47

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 26 september 2019 att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Den 22 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att remittera frågan till utvecklingsavdelningen som handlägger frågan.

Skolskjuts busshållplats/väderskydd

Antal röster: 49

Uppföljning: Utredning pågår 

Utökad belysning i Hjälshammar vid nybyggnation

Antal röster: 37

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp i kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 januari 2020 och föreslog att avslå medborgarinitiativet. Eftersom sträckan har god standard ser tekniska förvaltningen att andra sträckor i kommunen har ett större behov av förbättrade gång- och cykelmöjligheter och bör således inte prioriteras för närvarande. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarinitiativet den 31 januari 2020.

Utveckla västra Gröndal för bostäder och grönområden inte för avfallsanläggning

Antal röster: 311

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarinitiativet besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 8 april 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 29 november 2019 med en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutade 11 december 2019 att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens svar på medborgarinitiativet och överlämna det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 14 januari 2020 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 april 2020 att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklade svar och överlämnade det till kommunstyrelsen, som behandlade ärendet den 19 maj 2020.

Lekutrustning i lekparker t.ex. Apladalen

Antal röster: 42

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade den 22 januari 2020 att avslå medborgarinitiativet med motiveringen:
Att se till att det alltid finns en full uppsättning lösa lekredskap av denna typ är i dagsläget inte försvarbart.

Gratis bussresor för förskolegrupper och skolklasser

Antal röster: 67

Uppföljning: Utredning pågår

Behåll Värnamobadet

Antal röster: 156

Uppföljning:  Kommunfullmäktige anser att medborgarinitiativet är besvarat, eftersom tekniska förvaltningen anser att Värnamobadet fyller en viktig funktion för Värnamos invånare och man hoppas det kommer kunna vara öppet flera säsonger till. Men inget är bestämt ännu. Värnamo kommun kommer ej att kunna köpa Värnamobadet då Region Jönköpings län uppger att om en utbyggnad av sjukhuset blir aktuell ligger Värnamobadet på mark som kan behöva tas i anspråk.

Cykelväg mellan Lanna och Bredaryd

Antal röster: 124

Uppföljning: Tekniska utskottet beslutade att godkänna medborgarinitiativet. När det genomfördes en landsbygdsdialog i Lanna framkom att det fanns önskemål om en cykelväg mellan Lanna och Bredaryd. För att inrätta detta fanns möjligheten att använda medel avsatta för infrastruktur. En dialog i ärendet fördes med kommunstyrelsens presidie och utvecklingsavdelningen. Tekniska utskottet har också blivit informerad fortlöpande om inrättandet av en cykelled mellan Lanna och Bredaryd, vilket fick tekniska utskottet att anse medborgarinitiativet som besvarat. Cykelvägen stod klar efter sommaren 2020.

ISM = Inte slänga mat

Antal röster: 50

Uppföljning: En motion med samma innehåll fick bifall i kommunstyrelsen och och kommunfullmäktige den 30 januari 2020. Det kommer att prövas i en seniorrestaurang till att börja med och förslaget stannade därför i kommunfullmäktige.

Fotnot: Vid den här tidpunkten krävdes 30 ja-röster för att ett förslag skulle behandlas politiskt.

Taggar

Dela