Nyheter

Vad hände sedan? – Del 1

Nyheter I en ny artikelserie kartlägger vi vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ.

I en ny artikelserie kartlägger vi vad som har hänt med de senaste årens medborgarinitiativ. Först ut är 2018 års förslag. Montage: David Alin

Systemet med medborgarförslag, där vem som helst kan skicka in förslag till kommunen, har varit populärt. Sedan införandet 2014 har förslagen strömmat in. Den senaste tiden har vi undersökt populariteten kring 2021 års medborgarinitiativ. Nu är det dags ta sig en titt i backspegeln, närmare bestämt till 2018, för att se vad som har sedan i olika ärenden.

Den i juni 2018 byttes termen medborgarförslag ut mot medborgarinitiativ. De inkomna förslagen granskas först av kommunens kontaktcenter, som sedan lägger ut förslagen på Värnamo kommuns hemsida så att vem som helst ska kunna rösta på det. Först när ett förslag får över 30 röster kan det bli aktuellt för en politisk process.

Här nedan följer en sammanfattning av vad som har hänt med initiativen som fick politikernas uppmärksamhet 2018:

Kommunalråd mötesplats Gummifabriken

Antal röster: 37 

Uppföljning: Förslaget togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2018, som valde att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Efter avslutad utredning beslutade kommunstyrelsen den 6 november 2018 att avslå förslaget.


Ny katolsk kyrka

Antal röster: 88

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2018. Just nu ligger initiativet hos samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning.


Stolpar till att låsa fast moped vid Forsheda station

Antal röster: 140 

Uppföljning: Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade förslaget till tekniska förvaltningen som ska se över möjligheter att låsa fast cykel och moped på viktiga kollektivtrafiknoder i kommunen. Exempel på lösning, kostnader och förslag på lösningens platser ska framgå. Tekniska förvaltningen lyfte frågan till budgetberedningen våren 2020. Tekniska utskottet ansåg medborgarinitiativet besvarad.

 

Rökförbud på kommunens badplatser och idrottsanläggningar

Antal röster: 152

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2018. Sedan medborgarinitiativet lämnades har en ny tobakslag börjat gälla från och med 1 juli 2019. Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler och idrottsanläggningar som berör barnomsorg eller ungdom, skolverksamhet samt verksamheter som berör barn eller ungdomar. Den omfattar även idrottsanläggningar utomhus.

När det gäller naturbadplatser omfattas dessa inte av rökförbud enligt tobakslagen. Kommunen har en möjlighet att reglera det genom kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. Rökförbud på badplatser är inte reglerat i någon lag och det kommer också bli svårt att se till att ett lokalt förbud efterlevs. Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarinitiativet är besvarat. Rökförbud på kommunens idrottsanläggningar regleras däremot i tobakslagen som gäller från och med i juli 2019. Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020 att anse medborgarinitiativet besvarat. Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2020 att bifalla medborgarinitiativet.

 

Staket vid ån i Forsheda

Antal röster: 157

Uppföljning: Tekniska utskottet har beslutat att godkänna informationen i medborgarinitiativet. Vi har i kommunen många sjöar och vattendrag där vi inte har staket. Ett av våra tydligaste exempel är Lagan som går igenom de centrala delarna av Värnamo stad. Kommunen försöker aktivt undvika staket där det är möjligt då det är näst omöjligt att hålla de som verkligen vill utanför samt att det försvårar vid eventuella räddningsaktioner. Eventuella riktade insatser där det finns större behov exempelvis nära förskolor och andra verksamheter med barn ska ses över. Tekniska förvaltningen ansåg därmed medborgarinitiativet som besvarat.

 

Rensning av Lagans södra del mot Vidöstern

Antal röster: 118

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018, som remitterade frågan till tekniska förvaltningen för handläggning. Tekniska utskottet beslutade den 22 januari 2020 att godkänna informationen och anse att medborgarinitiativet som besvarat. Förvaltningen informerar att åtgärder i linje med förslaget kommer att genomföras och förvaltningen ser också att samarbete med föreningar som Värnamo motorbåtsklubb som väldigt viktiga i detta arbete.


Ny simhall i Värnamo inom 3 år

Antal röster: 210

Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarinitiativet besvarat 28 oktober 2021. Investering i en ny simhall finns med i budgetdiskussionerna. Ny simhall återfinns i dagsläget inte i investeringsbudget för 2022-2026. Kommunen håller på att utreda vad en ny simhall ska innehålla för bassänger och funktioner, var den ska lokaliseras för bästa möjliga tillgänglighet samt om den ska vara en del i ett framtida samlat idrotts- och aktivitetsområde (”arenaområde”).

Tekniska förvaltningens förslag är att avslå medborgarinitiativet med motiveringen att kommunen förvisso har ambitionen att bygga ny simhall men det är helt omöjligt att bygga en ny simhall inom tre år vilket framställs i medborgarinitiativet. Vidare anser förvaltningen att investeringen av sådan kostnadsvolym att nybyggnation behöver inarbetas och prioriteras i långsiktig investeringsbudget varför det inte är lämpligt att bifalla initiativet.


Ordna enkel möjlighet att byta badkläder vid Näsudden! 

Antal röster: 70 röster

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018, som skickades det vidare till tekniska förvaltningen för handläggning. Tekniska förvaltningen kom fram till att de inte planerar att bygga eller utföra omklädningshytter eller motsvarande vid de kommunala badplatserna. De förstår behovet men just nu kan dem inte prioritera det inom fritidsområdet.


Utveckla området vid Prostsjön

Antal röster: 46

Uppföljning: Utredning pågår 

Omarbeta skolskjutsreglementet

Antal röster: 121

Uppföljning: Utredning pågår 

Fria skolresor

Antal röster: 51

Uppföljning: Medborgarinitiativet togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2018 där det beslutades att det ska skickas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lyfte ärendet den 15 januari 2019, som skickade det vidare till barn- och utbildningsnämnden. Den 28 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet. 

Förbjud muslimska böneutrop

Antal röster: 43

Uppföljning: Utredning pågår

Skolskjuts busshållplats/väderskydd

Antal röster: 49

Uppföljning: Utredning pågår 

Fotnot: Vid den här tidpunkten krävdes 30 ja-röster för att ett förslag skulle behandlas politiskt.

Taggar