Nyheter

Upphäver 35 år gammalt beslut – möjliggör tomtförsäljning

Nyheter Så länge lindarna lever skulle villatomten vara i kommunens ägo. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan. 

Så länge lindarna lever skulle villatomten Arbetsbiet 5 vara i kommunens ägo. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan. Bild: Arkivbild

Under våren-sommaren 2022 kunde inte Värnamo kommun erbjuda en enda ledig villatomt i Värnamo stad. Det fanns då över trehundra personer som stod i tomtkö och inför tomtsläppet på Mossleplatån så genomförde därför mark- och exploateringsenheten en inventering för att eventuellt hitta lediga obebyggda lucktomter i Värnamo som skulle kunna släppas samtidigt som de nya villatomterna på Mossleplatån. Inventeringen resulterade i tre tomter som bedömdes vara möjliga att gå ut med till försäljning: Arbetsbiet 5 och Kvastmossan 6 och 7.

För Arbetsbiet 5 gäller en antagen detaljplan från år 1985, akt F227. Inom den aktuella tomten finns två större lindar som fanns redan vid antagandet av detaljplanen 1985. Frågan om att bevara lindarna var uppe för diskussion i detaljplanenearbetet. I det slutgiltiga detaljplaneförslag som antogs hade man dock valt att inte utfärda något skydd för lindarna och området planerades som kvartersmark som kom att utgöra tomten Arbetsbiet 5. 

Mark- och exploateringsenheten var inför tomtsläppet i kontakt med teknik- och fritidsförvaltningen för att försäkra sig om att det inte fanns något hinder mot att gå ut med Arbetsbiet 5 med hänsyn till de befintliga lindarna på tomten. Varken mark- och exploateringsenheten eller teknik- och fritidsförvaltningen kunde hitta något formellt skydd av lindarna på tomten och man hade ju bevisligen valt att inte skydda dem i samband med detaljplanen. Som antogs 1985. Då behovet var stort av att kunna erbjuda fler tomter till försäljning valde MEX därför att även gå ut med Arbetsbiet 5 i det tomtsläpp som gjordes i september 2022. 

Under sommaren 2023 anmälde dock en köpare intresse för tomten och köpekontrakt har undertecknats av köparna och de har redan sökt bygglov. Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i början på oktober 2023 av en kommuninvånare om att det troligen fanns ett kommunfullmäktigebeslut om att tomten Arbetsbiet 5 skulle förbli i kommunens ägo och att lindarna skulle bevars. Efter letande i arkiven kunde kommunfullmäktigebeslutet också hittas. 

Under våren 1988 hade det inkommit en motion till kommunfullmäktige om att lindarna på tomten skulle bevaras. Kommunfullmäktige fattade vid sammanträdet den 28 april 1988 beslutet ”att: fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever.” 

Med kännedom av ovanstående beslut kan mark- och exploateringsenheten omöjligen slutföra försäljningen av tomten Arbetsbiet 5 såvida inte kommunfullmäktiges beslut från sammanträdet 1988-04-28 upphävs, menar tjänstemännen. Kommunfullmäktige beslutade under torsdagskvällen att upphäva det tidigare beslutet och därigenom. möjliggöra en försäljning.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Upphäver 35 år gammalt beslut – möjliggör tomtförsäljning

Ledordet för Värnamo kommun är förtätning. De som styr i kommunen tål inte att se en tom grönyta. Allt måste bebyggas! Hur ska de annars kunna komma upp i 40 000 år 2035? De skiter fullständigt i miljön trots att de kallar sig miljökommun.
Rädda våra träd och grönytor!

Vilket är nästa beslut som Mikael Karlsson och kompani ska upphäva? inget är givet längre…
Arena eller viadukt reder de inte ut, däremot är de bra på att skydda sina tjänstemäns misstag.
Vilka anledningar finns egentligen för att upphäva detta 35 år gamla beslut?
Vilken tur att dessa två lindar löste bostadskön!

Ska det byggas på varenda gräsplätt i Värnamo?
Låt oss få ha kvar lindarna. Där Lindarna står gick gamla vägen till Alandsryd.

Kommunen bryr sig inte om vad kommuninvånarna tycker. De gillar makten att få bestämma utan konsekvenstänk😢

Kan man, kommunstyret, bevilja bygge av polishus på exceptionell fin åkermark så anser man väl att ett eller annat vårdträd är blaha, blaha.
För övrigt ser de sådana här små medborgarprotester som en morot för att fullfölja sina beslut.

Läge att dygnetruntbevaka träden?
Finns ju medel att påskynda en för tidig död å detsamma.

Jag trodde inte det var sant när jag läste artikeln.

Ska det tryckas in hus i varenda gräsplätt i Värnamo?
Folk står i köplats, sägs det. Det kommer det alltid göra. Någon gång får det helt enkelt vara stopp.
Det är nog mindre att man vill tillmötesgå intressenterna utan kommunens storhetsvansinne där man är besatt av att öka invånarantalet till vilket pris som som helst.

Som en vanvettig bulldozer kör man över allting i sin girighet. Om det är odlingsbar mark, de gamla ekar i Ekenhaga eller lindarna struntar man fullständigt i.

Har ni i Värnamo kommun ingen heder alls i kroppen?!

Dags för en demonstration för lindarna och mot kommunens storhetsvansinne och girighet.

Det här beslutet lastar omkull politiken i sin helhet. Tänk att man som invånare på 80-talet kunde känna sig säker på att dessa lindar skulle bevaras och man som boende skulle vara fri från exploatering på denna naturtomt för all dess framtid. Men såklart kan man ändra ett sådant beslut i efterhand. Ha ha ha skrattretande… Det är pinsamt.

Det är ett minnesmärke över var gamla vägen till Alandryd gick men som tidigare skrivits så är inget heligt längre.
Det beslutades ju också att nämnder får fortsätta mörka obekväma åläggande från överliggande instanser så att fullmäktige inte vet vad de beslutar om.

Inget är heligt längre i Värnamo kommun.
Före kristendomens inträde var linden ett heligt träd.
Förr samlades man till lek och dans under linden, men det var också allvarets träd där det ibland hölls ting.
Lindens doft är gudomlig och en viktig näringskälla för våra bi.

Kommentarsfunktionen är stängd