Nyheter

Ökat trafikbuller vid Enehagens skolgård

Nyheter Enehagens skolgård i Värnamo har utökats söderut, vilket innebär att den kommit nära Lagastigen som är trafikerad och skapar buller

  [1/4]

  [2/4]

  [3/4]

  [4/4]

Skolgården räknas som ny och ska då följa Naturvårdsverkets senaste riktvärden för buller på skolgårdar från vägtrafik. De riktvärden som gäller är 50 decibel under de tidpunkter som skolgården används för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Den maximala bullernivå är satt till 70 decibel. Det är det värde som gäller på till exempel en uteplats vid bostadsbyggnation för att det inte ska påverka människors hälsa negativt.

Det har gjorts en mätning utan bullerskydd som visar att man vida överskrider riktvärdet och hannar på bullernivåer på 55-60 decibel. Man överskrider dessutom det maximala ljudnivån som är 70 decibel. En mätning har också gjorts med ett bullerskydd på drygt 2 meters höjd. Den mätningen visar att man klarar alla gränsvärden för buller. Man konstaterar att det behöver byggas en bullerskärm vid den nya delen av Enehagens skolgård till en beräknad total kostnad på 1,5 miljoner kronor.

Tekniska utskottet går nu vidare till kommunstyrelsen med förslag på två alternativa beslut och att kommunstyrelsen beslutar att gå till kommunfullmäktige med ett av de förslag som tekniska utskottet presenterar.

Alternativ 1:
att ansöka hos kommunfullmäktige om extra  
investeringsmedel med 1,5 miljoner kronor för att köpa in och montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens skola.

Alternativ 2:
att ombudgetera 1,5 miljoner kronor från projektet: GC-
vägar (TU prioriterar), projektnummer: 211001 till ett nytt projekt trafikbullerskydd vid Enehagens skolgård, för att köpa in och montera bullerskydd vid den nya delen av Enehagens skola.

Taggar

4 reaktioner på Ökat trafikbuller vid Enehagens skolgård

Bra jobbat!
Förutom att man minskat nära parkering till Enehagsskolan så lyckas man få för högt bullervärde på den grönytan som nu är oanvändbar som lekplats!
Kanske det är bättre att sätta skopan i och få tillbaka en parkering?

Tyvärr finns det för många som hyser agg till biltrafik så troligen kommer det säkert bli en anti-buller mur på några miljoner istället.

Det ingen kan, det försöker alla göra…

så kan det ju sammanfattas i vår kommundel.

Många klåpare i samma balja- och alla har viljan av

att kunna leda och styra…

Ju flera pengar det kostar- desto mer kan de sko

till sig själva…

Hupps, kan någon göra bot å bättring på de,

månntro…

Tja, den som lever lär ju se och våndas på kuppen.

Kommentarsfunktionen är stängd