Nyheter

Tomtpriser på Bredasten under lupp

Nyheter Kommunfullmäktige diskuterar nya tomtpriser på Bredastens industri- och verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige diskuterar även höjda tomtpriser på Bredasten etapp 3. Grafik: Värnamo kommun  [1/2]

Kommunfullmäktige diskuterar även höjda tomtpriser på Bredasten etapp 1 och 2. Grafik: Värnamo kommun  [2/2]

Tomtpristaxorna hanterar det nya verksamhetsområdet etapp 3 på Bredasten. Området beräknas kunna tas i bruk under våren 2022 och omfattar cirka 30 hektar ny industri- och verksamhetsmark. 

I gällande investeringsbudget ligger det en budgeterad kostnad för utbyggnaden av Bredastens tredje etapp på 75 miljoner kronor. Enligt kommunens nuvarande beräkningar ser utfallet ut att bli runt 65 miljoner kronor. ”Den minskade kostnaden kan ses utifrån att det gjordes en bra upphandling i en tid där det var gynnsamt för kommunen”, skriver kommunledningsförvaltningen.  Av de 65 miljonerna hamnar kostnaderna inom kvartersmark och terrass på cirka 21 miljoner kronor, Det motsvarar i stora drag en kostnad motsvarande 70 kronor per kvadratmeter verksamhetsmark. Förslaget innebär att kommunen lägger på 60 kronor per kvadratmeter på tomtpriset ställt mot gällande taxa på Bredasten samt 10 kronor per kvadratmeter för grovplaneringskostnaden. 

”Motivet förutom kostnadsbilden är att byggrätten i den nya etappen är betydligt större vilket innebär att det är möjligt att bygga med 20 meters nockhöjd i stället för på nuvarande Bredastensområde där det bara är tillåtet att bygga med en byggnadshöjd av 12 meter. Trots detta kan det vara motiverat att höja hela prisbilden för verksamhetsmark på nuvarande Bedastensområdet med 30 kronor per kvadratmeter för att motverka för stor skillnad på det nya och gamla området, vilket inte är motiverat utifrån marknadssynpunkt”, skriver förvaltningen något redigerat i en skrivelse. 

Under morgondagens kommunfullmäktige diskuteras frågan. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta 

att taxan på verksamhetsmark inom Bredasten etapp 3 sätts enligt följande: 

– Marktaxa för kvarteret Hematiten med exponeringsläge mot E4:an = 280 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Hematiten utan exponeringsläge mot E4:an = 200 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Dolomiten = 200 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Skiffern = 200 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Flintan = 200 kronor per kvadratmeter

att grovplaneringsavgiften för kvarteren Hematiten, Dolomiten, Skiffern samt Flintan sätts till 100 kronor per kvadratmeter + moms 

att taxan för verksamhetsmark inom Bredasten etapp 1 och 2 sätts enligt följande: 

– Marktaxa för kvarteret Kalkstenen = 220 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Graniten = 170 kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Porfyren = 170kr kronor per kvadratmeter
– Marktaxa för kvarteret Gnejsen = 170 kronor per kvadratmeter

att taxan och avgiften enligt ovan ska gälla från 2022-03-01. 

Taggar

3 reaktioner på Tomtpriser på Bredasten under lupp

En investering av ett nytt företag som kommer utanför kommunen till Bredasten ger väl troligtvis mer skattepengar till skolor och idrottsanläggningar än priset på tomten på längre sikt. Sen för att det skall vara lättare för företaget kan man lägga en procent på omsättningen, till exempel 1-2 tills tomten är betald. 30 procent vid försäljning och resterande enl ovan. Det är inte bara att sälja industritomter det gäller att få företagen att våga ta steget också.

Prisbilden av markkostnad är förhållandet 200 kronor per kvadratmter i markpris, byggkostnad cirka 15000 kronor per kvadratmeter. Att etablering av företag i kommun har flera faktorer än markpris såsom geografiskt läge, exponeringsläge synergier med andra företag och näringar samt tillgång till kompetens och industrikultur på orten. så markpriset få anses som liten faktor, större är tillgång och ovan berörda punkter.

Äntligen en prisbild som börja bli marknadsmässig på industrimark. Kommunal mark och exploateringsekonomi har MP ifrågasatt. Inköp av mark till marknadspris + 25 procent försäljningsintäkt efter exploatering cirka 80 procent av kostnaden. Eventuella vinster har det blivit genom att tidiga inköp till försäljning av mark har marknadsmässigt stigit till följd av omvärldekonomiska förutsättningar ändrats. Det handlar om 100-tals miljoner i investeringsbudget på mark och exploatering av industrimark och en vinst betyder mycket för kommunala investeringar i skola och idrottsanläggningar i stället för förlust.

Kommentarsfunktionen är stängd