Nyheter

Tar steget mot utvecklat samarbete

Nyheter Region och kommun, hand i hand. Samverkan är Centerpartiets ledord när de går till val. 

Mikael Karlsson och Raymond Pettersson tar steget för ett utvecklat samarbete mellan kommun och region. De arbetar också för att Campus Värnamo i framtiden ska bli en högskola.

För Centerpartiet står gemenskap i fokus. Partiet strävar efter att alla invånare, både på kommunal och regional nivå, ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Genom ett gediget arbete med ett antal arbetsgrupper inriktade mot olika fokusområden tillsammans med experter inom de olika områdena skapades partiets regionala valplattform.

– Från början var materialet på uppemot 40 sidor, men nu har vi kokat ner det till fem sidor med de allra mest prioriterade frågorna, berättar regionpolitikern Raymond Pettersson (C).

Plattformen består av fyra fokusområden: regional utveckling, hälsa och sjukvård, den gröna omställningen och kulturutveckling.

– Civilsamhället, kulturlivet och besöksnäringen är viktiga för ett livskraftigt samhälle och ett attraktivt och välmående län. Vi lägger fram förslag för att utveckla de olika områdena. Bland annat vill vi utveckla naturbruksgymnasiernas roll, underlätta för mer företagande och utveckla kulturlivet. Kultur, utbildning och näringsliv hänger ihop, säger Raymond Pettersson.

Centerpartiet Värnamo tog fram sin valplattform på samma sätt som regionalgruppen, genom arbetsgrupper som tog fram ett större material. Arbetet har sedan kokats ned till ett fyra sidor stort dokument, där en av ingångarna är ”Region + kommun = sant”. 

 – Under den här mandatperioden har samverkan utvecklas mellan regionen och kommunen. Bland annat genom satsningarna på Värnamo sjukhus i form av en ny psykiatriavdelning och ett nytt habiliteringscentrum. Det handlar om att ge individer bättre hjälp så att de kan leva ett bättre liv. Vi går även till val på att skapa ytterligare en familjecentral i Värnamo, säger Raymond Pettersson. 

– Det handlar om att vi ser behovet att jobba än mer nära varandra för medborgarnas väl. Det handlar om satsningen på nära vård, tidiga samordnade insatser (TSI) och hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).  Exempel på förebyggande insatser är satsningen på hälsocenter som vi var först med i regionen samt elevhälsan. Här samverkar kommunen och regionen med sina insatser för att hitta vägar till ett mer hälsosamt liv för invånarna, säger Mikael Karlsson.

Under kommunens 52-åriga existens har Centerpartiet styrt kommunen. I våras aviserade partiet tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna att att de går till val som Allians för Värnamo.

– Vi har ett stabilt ledarskap och en stabil allians som vill samarbeta. Jag brukar säga att framgång kommer ur kontinuitet. För oss är en hållbar ekonomi a och o. Utan en stark ekonomi kan vi inte genomföra det invånarna i kommunen förväntar sig. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare och att driva miljöfrågorna framåt. Vid behöver tillväxt eftersom vi har en demografisk förändring och på så sätt skapas det ekonomiska underlaget för att göra de investeringar vi står inför med tre förskolor, två skolor med respektive idrottshallar , en idrottsarena samt en ny viadukt och simhall på sikt, säger Mikael Karlsson. 

Centerpartiet pratar även om hjärta och hjärna i politiken. I kombination med tidigare berörda förebyggande insatser går partiet även till val på bland annat en utbyggd äldreomsorg i hela kommunen, prioriterade resurser till skola och en fortsatt kulturutveckling i kommunen.

– Det är jättekul att en industrikommun som Värnamo satsar på kulturen. Utan Vandalorum och Gummifabriken hade vi inte haft någon framåtrörelse i kulturlivet. De satsningarna bringar in så mycket för vårt kulturliv, säger Raymond Pettersson.

Det är ju så att förutsättningen för att kommunen ska kunna ha en stark ekonomi är att näringslivet har de bästa förutsättningar, flikar Mikael in.

 Även social hållbarhet lyfts fram som ett valområde. Centerpartiet föreslår satsningar på att utveckla landsbygdsskolorna, att kommunen fortsätter att arbeta för ett underlättat företagande i kommunen och  användningen av ny teknik för att utveckla den kommunala verksamheten. De arbetar också för att Campus Värnamo i framtiden ska bli en högskola.

– Utbildning är en oerhört viktig faktor och långsiktigt sett strävar vi efter att Campus ska få bli en högskola. Trenden vi ser är att de kommuner i landet som växer är kommuner med egna lärosäten och vi vill höja utbildningsnivån. Vi upplever i dag att vi har problem att locka hit människor med rätt kompetens, det är en utmaning, avrundar duon. 


Centerpartiet i Jönköpings län vill:

– Färdigställa arbetet med utbyggnaden av fiber

– Att regionen fullt ut använder sig av EU:s fonder och program för landsbygdsutveckling

– Verka för välutbyggd samhällsservice i hela länet

– Att landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska garanteras ett lägsta trafikutbud med kollektivtrafik

– Att regionen utvecklar rollen kring infrastruktur och utbud av kollektivtrafik för resor både inom och över länsgränsen

– Ge civilsamhället bra möjligheter att utvecklas

– Ge Smålands-Turism förutsättningar i arbetet att utveckla länets besöksnäring 

– Ge kulturen förutsättningar att arbeta i hela länet samt ha ett tillgängligt utbud, särskilt för barn och unga


Centerpartiet i Värnamo vill i fortsättningen se till att Värnamo kommun:

– Är en stark ekonomi med oförändrad kommunalskatt.

– Är en attraktiv arbetsgivare genom att alltid erbjuda heltidstjänster, förstärka friskvårdsbidraget och aktivt verka för att förebygga sjukskrivningar.

– Är en miljövänlig kommun genom införandet av en koldioxidbudget med kraftfulla satsningar på grön energi och energihushållning för att leva upp till Parisavtalets klimatmål.

– Är verksam för en hållbar tillväxt i hela kommunen. Detta genom god samverkan med näringslivet och fortsatta landsbygdsdialoger för att nå visionen om 40 000 invånare 2035.

– Gör kraftfulla insatser när det gäller utbildning och integration. Exempelvis jobbar vi för att utveckla Campus Värnamo till högskola.

– Använder ny teknik för att effektivisera och utveckla kommunal verksamhet, ger den enskilde större trygghet och ökar tillgängligheten till kommunens tjänster.

– Utvecklar landsbygdens service och skolor. Använder digitaliseringen som en resurs i hela kommunens verksamhet.

– Underlättar företagande genom att det ska finnas en väg in i kommunen för myndighetskontakter och därmed underlätta uppstartsprocessen. Nyföretagaren ska också enkelt kunna ta del av stöd från region och stat. Kommunen har en viktig roll genom att tillhandahålla byggklar mark och hjälpa till att förmedla lediga lokaler.

– Har en väl utbyggd äldreomsorg i alla kommundelar med valmöjligheter och trygghet.

– Utvecklar kommunens förebyggande arbete genom exempelvis satsningen på ”Hälsosam uppväxt i Värnamo” och tidiga insatser.

– Prioriterar resurser till skolan för att öka andelen som slutför sina gymnasiestudier, säkerställer att alla skolor, inklusive våra landsbygdsskolor håller en bra lokalstandard och att alla skolor har bra skolbiblioteksverksamhet.

– Utvecklar konceptet ”Evenemangsstaden Värnamo”

– Ger möjligheter för Gummifabriken och Vandalorum att utvecklas vidare.

– När den nya allsvenska fotbollsarenan är byggd planerar för en ny simhall vid Rörstorps station.

– Fortsätter utveckla Värnamo akutsjukhus genom investeringar, ett förstärkt lokalt ledarskap och genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Förstärker folkhälsoarbetet med fortsatta friskvårdssatsningar som Borgen Outdoor, multiarenan i Kärda, utegym, padelbanor, tipspromenader med QR-kod, boulebanor och andra samarbeten med föreningslivet i hela kommunen.

– Satsar på cykling som en viktig del i ett hållbart resande genom bättre cykelvägar som binder ihop kommunen och staden. Det behövs också fler säkra parkeringsmöjligheter bland annat vid järnvägsstationen.

Taggar

Dela